SJVFS 2007:52

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:95) om upplåtelser av rätt till småviltsjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:52

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1993:95) om upplåtelser av rätt till

småviltsjakt och fiske på statens mark ovanför

odlingsgränsen och på renbetesfjällen;

Utkom från trycket

den 26 juni 2007

Omtryck

beslutade den 21 juni 2007

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 8 § rennäringsförordningen

(1993:384), i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1993:95) om upplåtelser av rätt

till småviltsjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på

renbetesfjällen

dels att 3 § ska upphöra att gälla,

dels att i föreskriften ordet ”skall” ska utbytas mot ”ska”,

dels att 2 § ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Allmänt

1 § Grundläggande bestämmelser om upplåtelser av rätt till småviltsjakt och fiske på

statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen finns i rennäringslagen

(1971:437) och i rennäringsförordningen (1993:384).

Småviltsjakt

2 § Om jakträtt under viss tid tidigare har upplåtits till någon får ny sådan upplåtelse

inte medges förrän viltrapport enligt 9 § har lämnats in. (SJVFS 2007:52)

3 § har upphävts genom (SJVFS 2007:52).

4 § Jakträtt får inte upplåtas för område närmare än 1 000 meter från

1. permanent bostad, renvaktarstuga eller fritidshus,

2. arbetshage för renskötsel eller slaktplats under tid när anläggningarna används,

3. område där renar samlas ihop, flyttas eller drivs, eller

4. inhägnat område för får eller andra betesdjur under tid när djuren finns i

området.

Jakträtt får inte heller upplåtas för område närmare än 500 meter från ansamling

av minst 25 renar inom ett område om 100 x 100 meter eller mindre.

Utan hinder av vad som anges i första stycket 1 får jakträtt upplåtas nära bostad

som endast används av tillståndshavarens eget hushåll och nära enstaka byggnad.

Jakträtt nära enstaka byggnad får dock inte utövas om någon vistas i eller i

omedelbar anslutning till byggnaden under tiden tillståndshavaren jagar. (SJVFS

1994:131).

SJVFS 2007: 52

5 § Länsstyrelsen får i upplåtelsen förbehålla sig rätten att avlysa särskilt område

från den upplåtna jakten för att förhindra störningar i renskötseln.

(SJVFS 1998:83).

6 § För att anpassa jakttrycket med hänsyn till god jaktvård och för att jakten inte

ska inverka menligt på miljön, turismen eller andra intressen får länsstyrelsen

begränsa jakten på lämpligt sätt. (SJVFS 1998:83).

7 § Underupplåtelser av jakträtt får endast medges i undantagsfall. I de fall sådana

upplåtelser medges får de endast ske till jaktvårdsföreningar samt, inom för

renskötseln störningskänsliga områden, till samebymedlem eller sammanslutning av

samebymedlemmar.

Särskilda områden avsedda enbart för underupplåtelser får inte avsättas.

8 § För användning av hund vid jakt gäller, utöver vad som anges i 93 §

rennäringslagen (1971:437), följande. Stående eller stötande hund får användas vid

jakt efter fågel. Hund som vid särskilt test konstaterats inte jagar ren, får användas

inom alla områden och vid all jakt. Vid jakt i barrskogsområdet får samtliga typer av

lämpliga jakthundar användas. Om det finns särskilda skäl får dock länsstyrelsen

besluta om inskränkningar vad gäller användningen av hund i barrskogsområdet.

(SJVFS 1994:131).

9 § Tillståndshavare ska till länsstyrelsen lämna in viltrapport innehållande uppgifter

om var han har jagat under tidigare upplåtelseperiod, antal dygn som denna jakt har

pågått samt om avskjutningen.

Fiske

10 § För att tillgodose samebymedlemmarnas behov av fiskevatten ska länsstyrelsen

undanta vissa vatten från upplåtelse till allmänheten (undantagsvatten).

Samebymedlemmarnas behov beräknas efter antalet familjer eller renskötselföretag i

samebyn.

10 a § För att anpassa fisket till god fiskevård och för att fisket inte ska inverka

menligt på miljön, turismen eller andra intressen får länsstyrelsen begränsa fisket på

lämpligt sätt. (SJVFS 1998:83).

11 § Rätt till fiske för försäljning får endast upplåtas till fiskesamer,

fjällägenhetsinnehavare och yrkesfiskare.

Rätt till fiske för husbehov ska i första hand upplåtas till utpräglad

glesbygdsbefolkning boende ovanför odlingsgränsen eller i anslutning till

renbetesfjällen. (SJVFS 1994:131).

12 § Länsstyrelsen får medge rätt att lämna underupplåtelser av fiskerätt till medlem

i sameby, sammanslutning av samebymedlemmar eller fastighetsägare som i samma

vatten delar rätt till fiske med staten. Efter medgivande av sameby får länsstyrelsen

medge sådan rätt även till annan. (SJVFS 1998:83).

-------------------------

2

SJVFS 2007:52

Denna

författning1 träder i kraft den 16 augusti 1993.

-------------------------

Denna

författning2 träder i kraft den 1 augusti 1994.

-------------------------

Denna

författning3 träder i kraft den 25 augusti 1998.

-------------------------

Denna

författning4 träder i kraft den 1 juli 2002.

-------------------------

Denna

författning5 träder i kraft den 1 juli 2007.

MATS PERSSON

Tord

Constenius

(Samordningsenheten)

1 SJVFS 1993:95.

2 SJVFS 1994:131.

3 SJVFS 1998:83.

4

SJVFS 2002:53.

5

SJVFS 2007:52

3