SJVFS 2007:88

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:88

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om

offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter;

Saknr M 40:1

Utkom från trycket

den 17 december 2007

beslutade den 14 december 2007

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 21-22 § § förordningen (2006:814)

om foder och animaliska biprodukter att bilagorna 1 och 3 till verkets föreskrifter

(SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter ska ha

följande lydelse.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2008.

CHRISTINA HUHTASAARI

Kjell

Wejdemar

(Enheten för foder och djurprodukter)

SJVFS 2007:88

Saknr M 40:1

Bilaga 1

RISKKLASSIFICERING AV FODER- OCH ABP-ANLÄGGNINGAR

Foderanläggningar andra än anläggningar i primärproduktionen, butiker och lager,

riskklassificeras beroende på anläggningens verksamhet i skalan 1 – 5 där 1 är högsta

riskklass i enlighet med tabellerna 1.1 och 1.2.

ABP-anläggningar andra än sällskapsdjursfodertillverkare och uppsamlingscentraler

riskklassificeras beroende på anläggningens verksamhet i skalan 1 – 5 där 1 är högsta

riskklass i enlighet med tabell 1.3.

Beslut om ändring av riskklassificering kan ske efter utförd offentlig kontroll och en

gång per år.

Tabell 1.1 Riskklassificering av foderanläggningar för livsmedelsproducerande djur

Anläggningar för nedanstående verksamheter

Riskklass

Råvaror

Tillverkning och/eller utsläppande på marknaden av riskråvaror

enligt bilaga 4 i SJVFS 2006:81.

3

Utsläppande på marknaden av godkända GM-råvaror enligt

förordningarna (EG) nr 1829/20031 och 1830/20032

4

Tillverkning av övriga vegetabiliska foderråvaror

4

Utsläppande på marknaden av övriga vegetabiliska foderråvaror

5

Utsläppande på marknaden av foderråvaror i de fall dessa inte

hanteras fysiskt

5

Bioproteiner som omfattas av rådets direktiv 82/471/EEG av

den 30 juni 1982 om vissa produkter som används i djurfoder 3

Tillverkning och/eller utsläppande på marknaden av bioproteiner

och biprodukter från tillverkning av aminosyror genom fermenta-

tion

2

Utsläppande på marknaden av bioproteiner och biprodukter från

tillverkning av aminosyror genom fermentation i de fall dessa inte

hanteras fysiskt

5

1 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, (Celex 32003R1829).

2 EUT L 268, 18.10.2003, s. 24, (Celex 32003R1830).

3 EGT L 213, 21.07.1982, s. 8, (Celex 31982L0471).

2

SJVFS 2007:88

Saknr

M

40:1

Anläggningar för nedanstående verksamheter

Riskklass

Fodertillsatser som omfattas av förordningen (EG) nr

1831/2003 4

Tillverkning och/eller utsläppande på marknaden av följande

fodertillsatser:

-

Koccidiostatika och histomonostatika

1

- Näringstillsatser

2

- Zootekniska

tillsatser

1

-

Antioxidanter med en fastställd högsta tillåtna halt

2

-

Karotenoider och xantophyller

2

- Övriga

fodertillsatser

3

Förblandningar som omfattas av förordning (EG) nr

1831/2003

Tillverkning och/eller utsläppande på marknaden av förbland-

ningar innehållande:

-

Koccidiostatika och histomonostatika

1

-

A- och D-vitaminer

2

-

Cu och Se

2

- Övriga

fodertillsatser

3

Tillverkning och/eller utsläppande på marknaden av förbland-

ningar innehållande läkemedel.

1

Foderblandningar

Tillverkning och/eller utsläppande på marknaden av

foderblandningar innehållande riskråvaror enligt bilaga 4 i SJVFS

2006:81

4

Tillverkning och/eller utsläppande på marknaden av foderbland-

ningar med fodertillsatser eller förblandningar som innehåller föl-

jande fodertillsatser:

-

Koccidiostatika och histomonostatika

1

- Tillväxtbefrämjande

medel

3

- Övriga

fodertillsatser

3

- Övriga

förblandningar

4

Tillverkning och/eller utsläppande på marknaden av foderbland-

ningar innehållande läkemedel.

1

4 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex 32003R1831).

3

SJVFS 2007:88

Saknr M 40:1

Anläggningar för nedanstående verksamheter

Riskklass

Tillverkning av foderblandningar innehållande GM-råvaror

som

om fattas av förordningarna (EG) nr 1829/20035 och 1830/20036

4

Tillverkning av foderblandningar som innehåller bearbetat anima-

liskt protein

enligt förordningarna (EG) nr 999/20017 och

1774/20028

3

Tillverkning och/eller utsläppande på marknaden av övriga foder-

blandningar

5

Tabell 1.2 Riskklassificering av foderanläggningar för icke livsmedelsproducerande

djur

Anläggningar för nedanstående verksamheter

Riskklass

Sällskapsdjursfoder

Tillverkning och/eller utsläppande på marknaden av följande foder

med rått (obearbetat) material som råvara:

- obehandlat sällskapsdjursfoder

2

-

tuggben

3

- bearbetat sällskapsdjursfoder

3

- helkonserverat sällskapsdjursfoder

3

Tillverkning av sällskapsdjursfoder innehållande bearbetat

animaliskt protein

4

Tillverkning av sällskapsdjursfoder som inte innehåller animaliska

biprodukter (dvs. enbart innehåller vegetabiliska foderråvaror)

5

Utsläppande på marknaden av sällskapsdjursfoder

5

Uppsamlingscentraler

Foderkök (levererar till

≥ 1 pälsdjursuppfödare)

4

5 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, (Celex 32003R1829).

6 EUT L 268, 18.10.2003, s. 24, (Celex 32003R1830).

7 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, (Celex 32001R0999).

8 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, (Celex32002R1774).

4

SJVFS 2007:88

Saknr

M

40:1

Tabell 1.3 Riskklassificering av ABP-anläggningar enligt förordningen (EG) nr

1774/20029

Anläggningar för nedanstående verksamheter

Riskklass

Biogas- och komposteringsanläggningar

4

Lagringsanläggningar

- kategori 1 och 2

4

- kategori 3

5

Hanteringsställen

- kategori 1 och 2

1

- kategori 3

4

Bearbetningsanläggningar

- kategori 1 och 2

1

- kategori 3 (i vilka det tillverkas bearbetat animaliskt protein)

1

- kategori 3 (övriga)

4

Förbränningsanläggningar

- för animaliskt fett, kött och benmjöl (kategori 1 och 2)

2

- för animaliskt fett, kött och benmjöl (kategori 3)

5

- krematorier

5

- på gårdsnivå – högkapacitet

4

- förpackat material

4

- övriga (kategori 1 och 2)

1

- övriga (kategori 3)

4

Tekniska anläggningar

- beredning av hudar och skinn

4

- övriga

5

Mottagare av bearbetat animaliskt protein från utlandet (t.ex.

pälsdjursuppfödare)

5

(SJVFS 2007:88)

9 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, (Celex 32002R1774).

5

SJVFS 2007:88

Saknr M 40:1

Bilaga 3

RISK- OCH ERFARENHETSMATRIS

Antalet offentliga kontroller enligt 2 kap. 2 § a fastställs genom att sammanställa

risk- och erfarenhetsklassificeringen i bilagorna 1 och 2 till en matris enligt

tabellerna 3.1 och 3.2.

Tabell 3.1 Antalet offentliga kontroller per år enligt 2 kap. 2 § a beroende på risk-

och erfarenhetsklassificering av verksamheten vid foderanläggningar

Erfarenhetsklass

Riskklass

A B C D

1

1/1 2/1 3/1 4/1

2

1/2 1/1 2/1 3/1

3

1/3 1/2 1/1 2/1

4

1/4 1/3 1/2 1/1

5

1/5 1/4 1/3 ½

Tabell 3.2 Antalet offentliga kontroller per år enligt 2 kap. 2 § a beroende på risk-

och erfarenhetsklassificering av verksamheten vid ABP-anläggningar

Erfarenhetsklass

Riskklass

A B C D

1

* * * *

2

2/1 3/1 4/1 5/1

3

1/1 2/1 3/1 4/1

4

1/2 1/1 2/1 3/1

5

1/3 1/2 1/1 2/1

* Enligt särskilt beslut

Antalet offentliga kontroller för ABP-anläggning som är sällskaps-

djursfodertillverkare eller uppsamlingscentral fastställs enligt tabell 3.1.

(SJVFS 2007:88)

6