SJVFS 2008:10

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:216) om prisrapportering av smör

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2008:10

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:216) om prisrapportering av

smör;

Utkom från trycket

den 29 februari 2008

beslutade den 28 februari 2008

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 36 § förordningen (1999:1148) om

EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att verkets föreskrifter (SJVFS 1994:216)

om prisrapportering av smör ska upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 3 mars 2008.

MATS PERSSON

Annelie Rosell

(Enheten för handel och marknad)