SJVFS 2008:16

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för miljövänligt jordbruk

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för

miljövänligt jordbruk;

SJVFS 2008:16

Utkom från trycket

den 20 mars 2008

beslutade den 12 mars 2008

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 22 § förordningen

(2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder i fråga om verkets

föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för miljövänligt jordbruk1att 4 kap. 40

och 40 a §§ ska ha följande lydelse.

4 KAP.

MILJÖANPASSAT JORDBRUK

Ekologiska produktionsformer

40 § Djuren ska födas upp på ekologiskt odlat foder, som huvudsakligen odlats på

produktionsenheten. Detta innebär att för idisslare ska minst 90 procent av fodret,

räknat på årligt foderintag, vara ekologiskt odlat foder. För grisar är motsvarande

andel 80 procent.

För jordbrukare som 2005 eller 2006 har gått in i åtagande, utökat åtagande så att

åtagandeperioden förlängdes eller lagt till djurhållning till åtagandet gäller istället

följande andelar ekologiskt odlat foder från och med den 15 maj 2008. Nötkreatur,

får och getter ska födas upp på ekologiskt odlat foder. För grisar gäller följande:

1. Under perioden från och med den 15 maj 2008 till och med den 31 december

2008 får högst 10 procent foder som inte är ekologiskt odlat användas.

2. Under 2009 får högst 10 procent foder som inte är ekologiskt odlat användas.

3. Under 2010 får högst 5 procent foder som inte är ekologiskt odlat användas.

Vid låg foderproduktion, särskilt på grund av exceptionella väderförhållanden,

kan Jordbruksverket tillåta en högre andel konventionellt foder under en begränsad

period och för ett särskilt område.

40 a § Djurhållare i Jämtlands län som på grund av exceptionella väderförhållanden

inte kan uppfylla villkoren om lägsta andel ekologiskt foder i 4 kap. 40 och 42 §§ i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för miljövänligt

jordbruk, tillåts använda en högre andel inköpt foder och en högre andel

konventionellt foder. Det konventionella foder som används utöver den andel som

tillåts enligt 40 och 42 §§, får endast bestå av grovfoder. Undantaget gäller till och

med den 15 juni 2008.

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2007:51.

SJVFS 2008:16

-------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 15 maj 2008. I fråga om 4 kap. 40a § ska den

tillämpas från och med den 1 januari 2008.

MATS PERSSON

Emma Lundin

(Miljö- och regionalstödsenheten)

2