SJVFS 2008:26

Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2008:26

Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens

föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete;

Saknr L 115:1

Utkom från trycket

den 30 april 2008

beslutade den 29 april 2008

Statens

jordbruksverk

föreskriver,

med stöd av 29 § djurskyddsförordningen

(1988:539), i fråga om Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om

avelsarbete

dels att 8 § ska upphöra att gälla och

dels att 3 § och bilagan ska ha följande lydelse.

Allmänna bestämmelser

3 § Nötkreatur, svin, hästar, får och getter, som visat sig nedärva letalanlag, defekter

eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar

avkommans naturliga beteende eller som med stor sannolikhet nedärver sådana

anlag, defekter eller egenskaper, får inte användas för reproduktion. En förteckning

över sådana letalanlag, defekter och ärftliga egenskaper finns i bilagan till dessa

föreskrifter. Förbudet gäller dock även andra ärftliga egenskaper än de i bilagan

upptagna om de medför lidande eller onaturligt beteende hos avkomman.

Nötkreatur,

hästar,

svin,

får och getter får inte heller användas för reproduktion

om det visat sig att djuret med stor sannolikhet nedärver disposition för hög frekvens

konstaterade sjukdomsfall, förlossningssvårigheter eller dödlighet hos avkomma i

samband med födsel.

Första stycket gäller inte om reproduktion sker mellan två individer som med stor

sannolikhet har anlagsuppsättningar vilka oavsett tänkbara kombinationer inte ger

upphov till dödlighet, defekter eller andra egenskaper som medför lidande för

avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga beteende.

Där tredje stycket tillämpas och den ena parten i en parning är bärare eller med

stor sannolikhet är bärare av ett recessivt anlag enligt första stycket ska den andra

parten i parningen vara testad negativ som bärare för samma anlag om ett sådant test

finns. I annat fall ska den andra parten i parningen ha konstaterats med stor

sannolikhet vara fri från samma anlag genom exempelvis härstamningsanalys.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 30 april 2008.

MATS PERSSON

Robert ter Horst

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)

SJVFS 2008:26

Bilaga

De letalanlag, defekter och övriga anlag med ärftlig bakgrund som avses i 3 § första

stycket anges nedan för respektive djurslag.

Nötkreatur

Organ/organsystem Missbildningar/anlag

Enkla isolerade defekter

Skalle Gomspalt

(Palatoschisis)

Förkortad underkäke (Brachygnati)

Extremiteter

Sammanvuxna klövar (

Syndactyli, mule-

foot)

Krokstelbenthet

Amputerad kalv (Acroteriasis congenita)

Systematiska defekter

Bulldogskalv

(Achondroplasia)

Dvärgväxt

(

Nanismus); ”Minikalv”

Muskler

Muskelhypertrofi

Centrala nervsystemet

Hjärna

Underutvecklad hjärna (Cerebral

hypoplasi)

Vattusot (Hydrocephalus)

Lillhjärna och hjärnstam

Underutvecklad lillhjärna (Cerebellär

hypoplasi)

Ryggmärg

Neurodysplasia congenita

Spastiska och paralytiska

defekter

”Lamme kalve”/”Liggekalve”

(Recumbent calf syndrome)

Weaver (Spinal atrofi)

Rörelseapparaten

Complex Vertebral Malformation

(CVM)

Hud

Hårlöshet (Alopecia)

Ofullständig

hudutveckling

(Epitheliogenesis imperfecta)

Dålig hårrem (Hypotrichosis)

Fiskhud (Ichtyosis congenita)

Vattusot

(Hydrops

congenita)

Cirkulationsorgan och blod

Hjärtinsufficiens (myokardifibros)

Bovin faktor XI-brist

2

SJVFS 2008:26

Digestionsorgan

Tunntarmsförträngning (Atresia ilei)

Sluten ändtarm (Atresia ani)

Immunbrist

Bovine Leucocyte Adhesion Deficiency

(BLAD)

Andra metaboliska defekter

Deficiency of Uridine-5-Mono

Phosphate Synthase (DUMPS)

Könsorgan

Recto Vaginal Constriction ((RVC)

Underutvecklade könsorgan (Hypoplasi)

Kromosomförändringar

1/29-translokation

Svin

Organ/organsystem Missbildning/anlag

Könsorgan

Pungbråck (Hernia inguinalis)

Digestionsorgan

Sluten ändtarm (Atresia ani)

Övriga defekter

Halothan-anlag

Får

Organ/organsystem Missbildning/anlag

Enkla isolerade defekter

Skalle Markerat

bettfel

(över- eller underbett)

Digestionsorgan

Sluten ändtarm (Atresia ani)

Könsorgan

Pungbråck (Hernia inguinalis)

Häst

Organ/organsystem Missbildning/anlag

Nedärvn.

mönster

Enkla isolerade defekter

Skalle Allvarliga

bettfel

(över- eller underbett) M

Rörelseapparat

Krumma föl

R

Hyperkalaemic Periodic Paralysis

(HYYP)

D*

Polygen Saccharide Storage Myopathy

(PSSM)

R

Glycogen Branching Enzyme

Deficiency (GBED)

R*

Patellaluxation

M

Patellaupphakning, vuxen häst

M

3

SJVFS 2008:26

Strålbenshälta

M

Hovbroskförbening,

grav/tidig

M

Spatt,

grav/tidig

M

Osteochondros,

röntgenfynd/hält

M

Cervical vertebral malformation (CVM) M

Neurologiska defekter

Slinger (Cerebellär hypoplasi)

R

Overo Lethal White Foal Syndrome

(OLWS)

R*

Hud

Hereditary Equine Regional Dermal

Asthenia (HERDA)

R*

Junctionalis

Eqidermolysis

Bullosa

(JEB)

R*

Man- och svansskorv med kroniskt

förlopp

M

Allergiska

eksem/sommareksem

M

Könsorgan

Pungbråck

M

Luftvägar

Struppipning (Hemiplegia laryngis)

M

Kvickdrag (Eng: Recurrent Airway

Obstruction, RAO)

M

Övriga

Severe Combined Immunodeficiency

Disease (SCID)

R*

Navelbråck

M

Förkortningar

Nedärvningsmönstret

D dominant

anlag

R recessivt

anlag

M multifaktoriell

nedärvning

* DNA-test

tillgängligt

4