SJVFS 2008:41

Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och registrering av hundar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2008:41

Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och

registrering av hundar;

Utkom från trycket

den 1 oktober 2008

beslutade den 25 september 2008

Statens

jordbruksverk

föreskriver1, med stöd av 8 och 12 §§ förordningen

(2007:1240) om tillsyn över hundar, följande:

Märkning

1 § Om en hundägare låter märka sin hund genom tatuering ska tatueringen göras i

ett av hundens öron.

Registrering

2 § En anmälan om registrering enligt 4 § förordningen (2007:1240) om tillsyn över

hundar samt en anmälan om ägarbyte ska göras på av Jordbruksverket fastställda

blanketter och ges in till Statens jordbruksverk.

3 § Om uppgifterna som anmälts enligt 4 § förordningen (2007:1240) om tillsyn

över hundar förändrats på sådant sätt att de inte längre är fullständiga eller riktiga ska

förändringen anmälas till Jordbruksverket av hundägaren.

Avgifter

4 § Första gången en hund registreras utgår en avgift om 70 kr, därefter behöver

ingen avgift erläggas.

5 § Hundägaren faktureras avgiften i efterskott.

Övriga bestämmelser

6 § Om det finns särskilda skäl kan Statens jordbruksverk medge undantag från 1 §.

-------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1.

Denna författning träder i kraft den 1 november 2008 då

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (2004:6) om märkning och registrering

av hundar ska upphöra att gälla.

1 Anmälan till kommissionen har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets

tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG

(EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

SJVFS 2008:41

2. Ifråga om hundar som har registrerats före den 15 februari 2002 gäller fort-

farande Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:171) om märkning

och registrering av hundar.

MATS PERSSON

Peter Svensson

(Registerutvecklingsenheten)

2