SJVFS 2008:68

Djurskyddsmyndighetens allmänna råd (DFS 2004:24) om helikopterdrivning av renar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2008:68

Statens jordbruksverks beslut om ändring i

Djurskyddsmyndighetens allmänna råd (DFS 2004:24)

om helikopterdrivning av renar;

Saknr L 9

Utkom från trycket

den 23 december 2008

Omtryck

beslutade den 22 december 2008

Statens jordbruksverk beslutar att i 6 § Djurskyddsmyndighetens allmänna råd

(DFS 2004:24) om helikopterdrivning av renar orden ”miljö- och

hälsoskyddsnämnden eller motsvarande i berörda kommuner” ska bytas ut mot

”länsstyrelserna i berörda län”.

De allmänna råden kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

dessa allmänna råd träder i kraft.

1 § Helikopterdrivning av renar bör ske med försiktighet. Särskild försiktighet bör

iakttas vid drivning i stenig och oländig terräng. Vid svårare terrängförhållanden kan

helikopterdrivning ur djurskyddssynpunkt vara helt olämplig.

2 § Vid helikopterdrivning bör en erfaren renskötare medfölja i helikoptern.

Drivningen bör ej ske fortare än att renar, renvallare och hundar hinner väl med.

3 § Helikopterdrivning bör ej ske under den tid renarna är högdräktiga och tiden

närmast efter kalvningen, d.v.s. mellan den 15 april och den 15 augusti.

4 § Helikopterdrivning bör ej ske då normalsnödjupet överstiger 30 centimeter.

5 § Helikopterdrivning bör ej ske då skaren inte bär renarna.

6 § Styrelse för sameby bör i förväg meddela länsstyrelserna i berörda län tidpunkt

och sträcka för planerad helikopterdrivning. (SJVFS 2008:68).

-----------

Dessa allmänna råd1 träder i kraft den 1 februari 2005 då Lantbruksstyrelsens

allmänna råd (LSFS 1979:28) om helikopterdrivning av renar ska upphöra att gälla.

-----------

1 DFS 2004:24.

SJVFS 2008:68

Dessa allm änna råd2 träder i kraft den 1 januari 2009.

LEIF DENNEBERG

Malin

Engdahl

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)

2 SJVFS 2008: 68.

2