SJVFS 2009:19

Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:19

Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens

föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete;

Saknr L 115

Utkom från trycket

den 20 februari 2009

Omtryck

beslutade den 19 februari 2009

Statens

jordbruksverk

föreskriver,

med stöd av 29 § djurskyddsförordningen

(1988:539), i fråga om Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om

avelsarbete att 3 § ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Inledning

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid avelsarbete med nötkreatur, svin, hästar, får

och getter.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter förstås med

avelsarbete: avelsvärdering avseende egenskaper som ingår i avelsmålet för en

population samt selektion av avelsdjur i berörd population,

avelsdjur: djur som är eller har varit föremål för avelsvärdering eller registrering

för avelsvärdering i annat land inom Europeiska unionen (EU) eller i enlighet med

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:83) om nötkreatur som används till

avel, Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:79) om svin som används till

avel, Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:82) om hästdjur som används

till avel och om identifiering av hästdjur, eller Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1994:87) om får och getter som används till avel, samt

avelsvärdering: beräkningar enligt dokumenterade och vetenskapligt erkända

metoder i syfte att uppskatta ett djurs nedärvningsförmåga.

Allmänna bestämmelser

3 § Nötkreatur, svin, hästar, får och getter, som visat sig nedärva letalanlag, defekter

eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar

avkommans naturliga beteende eller som med stor sannolikhet nedärver sådana

anlag, defekter eller egenskaper, får inte användas för reproduktion. En förteckning

över sådana letalanlag, defekter och ärftliga egenskaper finns i bilagan till dessa

föreskrifter. Förbudet gäller dock även andra ärftliga egenskaper än de i bilagan

upptagna om de medför lidande eller onaturligt beteende hos avkomman.

Nötkreatur,

hästar,

svin,

får och getter får inte heller användas för reproduktion

om det visat sig att djuret med stor sannolikhet nedärver disposition för hög frekvens

SJVFS 2009:19

konstaterade sjukdomsfall, förlossningssvårigheter eller dödlighet hos avkomma i

samband med födsel.

Första och andra stycket gäller inte om reproduktion sker mellan två individer

som med stor sannolikhet har anlagsuppsättningar vilka oavsett tänkbara

kombinationer inte ger upphov till förlossningssvårigheter, dödlighet, defekter eller

andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar

avkommans naturliga beteende.

Där tredje stycket tillämpas och den ena parten i en parning är bärare eller med

stor sannolikhet är bärare av ett recessivt anlag enligt första stycket ska den andra

parten i parningen vara testad negativ som bärare för samma anlag om ett sådant test

finns. I annat fall ska den andra parten i parningen ha konstaterats med stor

sannolikhet vara fri från samma anlag genom exempelvis härstamningsanalys.

(SJVFS 2009:19).

4

§

Uppgifter från semin- och kontrollregister samt diagnos- och

behandlingsuppgifter från djurkliniker och veterinära fältdata ska göras tillgängliga

för avelsvärdering av ovannämnda egenskaper för av Jordbruksverket godkänd

avelsorganisation. Uppgifterna får vara avidentifierade.

Avelsarbete och distribution av avelsmaterial ska utföras så att rasens genomsnitt

för de egenskaper som anges i 3 § första och andra styckena inte genetiskt försämras.

En tjur, galt, bagge, bock eller hingst som används för betäckning eller

spermasamling ska ha normalt utvecklade könsorgan samt sådana kropps- och

fortplantningsfunktioner som är normala för arten och främjar ett naturligt beteende.

5 § Renrasiga avelsdjur av nötkreatur, svin, får och getter samt hybridavelssvin, som

godkänts för avel efter prövning som utförts enligt gemenskapsbestämmelser i annat

land inom EU, ska anses som godkända för detta ändamål också i Sverige.

Semintjurar

6 § En semintjur, som inte omfattas av 5 §, ska avelsvärderas med avseende på

följande egenskaper:

1. Kalvningssvårigheter och dödlighet i samband med födsel. Värden avseende

dessa egenskaper får vara bestämda var för sig eller sammanvägda och ska föreligga

för nedärvning både som far och morfar.

2.

Mastitresistens eller cellhaltsnivå i mjölken. Värden avseende dessa

egenskaper får vara bestämda var för sig eller sammanvägda.

3. Frihet från missbildningar och letalanlag.

Avelsvärderingen ska utföras av en organisation som har godkänts av

Jordbruksverket i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:83)

om nötkreatur som används till avel. Avelsvärderingen får även vara utförd i annat

land.

Resultatet av avelsvärdering för de ovannämnda egenskaperna ska publiceras av

den avelsorganisation som utfört denna eller, i det fall den utförts i annat land, av

spermans distributör så att resultatet blir känt inom branschen.

7 § En avelsvärderad semintjur, som inte omfattas av 5 §, får ej användas i avel om

den för någon egenskap som anges i 3 § andra stycket visat sig ha klart negativ

nedärvning jämfört med rasens medeltal. Sådan negativ avvikelse ska anses föreligga

2

SJVFS 2009:19

om avelsvärdet avviker mer än två standardavvikelser från rasens medelavelsvärde.

Om avelsvärde ej föreligger ska fenotypvärde utnyttjas med samma krav på nivå som

för avelsvärde.

En semintjur som har avelsvärderats med avseende på kalvningssvårigheter eller

dödlighet i samband med födsel får ej användas till kvigor om tjurens avelsvärde för

dessa egenskaper vad avser nedärvning som far är sämre än rasens medeltal.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte för semintjurar av raser som

beträffande ovannämnda egenskaper är dokumenterat bättre än det nationella

medeltalet för samtliga raser med avseende på dessa egenskaper.

Hingstar

8 §har upphävts genom (SJVFS 2008:26).

Övrigt

9 § Om det finns särskilda skäl kan Djurskyddsmyndigheten medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna förf attning1 träder i kraft den 1 januari 2005, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:106) om djurskyddskrav vid avelsarbete ska upphöra att

gälla.

-------------------------

Denna författning2 träder i kraft den 30 april 2008

-------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 2 mars 2009

MATS PERSSON

Johan

Loberg

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)

1 DFS 2004:22.

2 SJVFS 2008:26.

3 SJVFS 2009:19.

3

SJVFS 2009:19

Bilaga 4

De letalanlag, defekter och övriga anlag med ärftlig bakgrund som avses i 3 § första

stycket anges nedan för respektive djurslag.

Nötkreatur

Organ/organsystem Missbildningar/anlag

Enkla isolerade defekter

Skalle Gomspalt

(Palatoschisis)

Förkortad underkäke (Brachygnati)

Extremiteter

Sammanvuxna klövar (

Syndactyli, mule-

foot)

Krokstelbenthet

Amputerad kalv (Acroteriasis congenita)

Systematiska defekter

Bulldogskalv

(Achondroplasia)

Dvärgväxt

(

Nanismus); ”Minikalv”

Muskler

Muskelhypertrofi

Centrala nervsystemet

Hjärna

Underutvecklad hjärna (Cerebral

hypoplasi)

Vattusot (Hydrocephalus)

Lillhjärna och hjärnstam

Underutvecklad lillhjärna (Cerebellär

hypoplasi)

Ryggmärg

Neurodysplasia congenita

Spastiska och paralytiska

defekter

”Lamme kalve”/”Liggekalve”

(Recumbent calf syndrome)

Weaver (Spinal atrofi)

Rörelseapparaten

Complex Vertebral Malformation

(CVM)

Hud

Hårlöshet (Alopecia)

Ofullständig

hudutveckling

(Epitheliogenesis imperfecta)

Dålig hårrem (Hypotrichosis)

Fiskhud (Ichtyosis congenita)

Vattusot

(Hydrops

congenita)

Cirkulationsorgan och blod

Hjärtinsufficiens (myokardifibros)

4 Senaste lydelse SJVFS 2008:26

4

SJVFS 2009:19

Bovin faktor XI-brist

Digestionsorgan

Tunntarmsförträngning (Atresia ilei)

Sluten ändtarm (Atresia ani)

Immunbrist

Bovine Leucocyte Adhesion Deficiency

(BLAD)

Andra metaboliska defekter

Deficiency of Uridine-5-Mono

Phosphate Synthase (DUMPS)

Könsorgan

Recto Vaginal Constriction ((RVC)

Underutvecklade könsorgan (Hypoplasi)

Kromosomförändringar

1/29-translokation

Svin

Organ/organsystem Missbildning/anlag

Könsorgan

Pungbråck (Hernia inguinalis)

Digestionsorgan

Sluten ändtarm (Atresia ani)

Övriga defekter

Halothan-anlag

Får

Organ/organsystem Missbildning/anlag

Enkla isolerade defekter

Skalle Markerat

bettfel

(över- eller underbett)

Digestionsorgan

Sluten ändtarm (Atresia ani)

Könsorgan

Pungbråck (Hernia inguinalis)

Häst

Organ/organsystem Missbildning/anlag

Nedärvn.

mönster

Enkla isolerade defekter

Skalle Allvarliga

bettfel

(över- eller underbett) M

Rörelseapparat

Krumma föl

R

yperkalaemic Periodic Paralysis

(HYYP)

D*

Polygen Saccharide Storage Myopathy

(PSSM)

R

Glycogen Branching Enzyme

Deficiency (GBED)

R*

5

SJVFS 2009:19

Patellaluxation

M

Patellaupphakning, vuxen häst

M

Strålbenshälta

M

Hovbroskförbening,

grav/tidig

M

Spatt,

grav/tidig

M

Osteochondros,

röntgenfynd/hält

M

Cervical vertebral malformation (CVM) M

Neurologiska defekter

Slinger (Cerebellär hypoplasi)

R

Overo Lethal White Foal Syndrome

(OLWS)

R*

Hud

Hereditary Equine Regional Dermal

Asthenia (HERDA)

R*

Junctionalis

Eqidermolysis

Bullosa

(JEB)

R*

Man- och svansskorv med kroniskt

förlopp

M

Allergiska

eksem/sommareksem

M

Könsorgan

Pungbråck

M

Luftvägar

Struppipning (Hemiplegia laryngis)

M

Kvickdrag (Eng: Recurrent Airway

Obstruction, RAO)

M

Övriga

Severe Combined Immunodeficiency

Disease (SCID)

R*

Navelbråck

M

Förkortningar

Nedärvningsmönstret

D dominant

anlag

R recessivt

anlag

M multifaktoriell

nedärvning

* DNA-test

tillgängligt

6