SJVFS 2009:33

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:88) om systemet med importoch exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:33

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:88) om systemet med import-

och exportlicenser och förutfastställelselicenser för

jordbruksprodukter;

Utkom från trycket

den 11 maj 2009

Omtryck

beslutade den 7 maj 2009

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § 2 förordningen (1999:1148)

om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

1998:88) om systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser

för jordbruksprodukter1 att 1, 3 b, 7 a, 8 och 9 §§ ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 §

Grundläggande bestämmelser om systemet med import- och exportlicenser och

förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter finns i

1. kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om

gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser

samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter2,

2. kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om

gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen för beviljande av exportbidrag

för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av

bilaga I till fördraget samt om kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen3,

3. kommissionens förordning (EG) nr 1488/2001 av den 19 juli 2001 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3448/93 när det gäller att

hänföra vissa kvantiteter av vissa basprodukter enligt bilaga 1

till fördraget till förfarandet för aktiv förädling utan förhandskontroll av de

ekonomiska kraven4,

4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, samt

5.

förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

(SJVFS 2009:33).

1

Författningen omtryckt SJVFS 2001:92.

2

EUT L 114, 26.4.2008, s. 1 (Celex 32008R0376).

3

EUT L 172, 5.7.2005, s. 1 (Celex 32005R1043).

4

EGT L 196, 20.7.2000, s. 9 (Celex 32001R1488).

SJVFS 2009:33

Ansökan

2 § Ansökan om importlicens ska göras på blankett E4.1.1 och ges in till Statens

jordbruksverk, 551 82 Jönköping. Vid ansökan om förmånsbehandling ska i

förekommande fall kvotnummer anges.

2 a § Ansökan om licens om aktiv förädling (AF-licens) ska göras på blankett E4.33

och ges in till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

3 § Ansökan om exportlicens ska göras på blankett E4.2.1 och ges in till Statens

jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

3 a § Ansökan om bidragslicens ska göras på blankett E4.3.1 och ges in till Statens

jordbruksverk, 551 82 Jönköping. (SJVFS 1999:140).

3 b § Ansökan om licens får i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 376/20085

och artikel 5 i förordning (EG) nr 1488/20016 inlämnas via skriftlig

telekommunikation eller elektroniskt meddelande, om ansökan innehåller alla

upplysningar som skulle ha funnits med på en tryckt blankett om sådan använts.

(SJVFS 2009:33).

4 § Vid ansökan om förmånsbehandling ska tidigare import styrkas genom

ingivande av

1. faktura och enhetsdokumentets exemplar 8,

2. kopia av tullräkning och kopia av enhetsdokumentet, eller

3. annan handling som Jordbruksverket godkänner.

Övriga bestämmelser

5

§

I de fall licensen ska användas i ett annat EU-land än Sverige ska

licensinnehavaren hos Jordbruksverket begära en licens utskriven på papper.

6 §

Beträffande import- och exportlicenser gäller att endast ett licensnummer per

varupost får anges på tulldeklarationen eller, i förekommande fall, i ansökan om

exportbidrag. Om en sändning ska avskrivas på flera licenser anges licensnummer

med tillhörande kvantitet i var sin varupost.

Beträffande bidragslicenser gäller att numret på den eller de licenser som ska

avskrivas ska anges i fält 42 i ansökan om exportbidrag. Om flera licenser ska

avskrivas, ska numren på licenserna anges i den turordning avskrivning ska göras.

(SJVFS 1999:140).

7 §

Begäran om frisläppande av säkerhet för licens som överförts till Tullverkets

datasystem, eller som förvaras som en datafil hos Jordbruksverket, ska göras hos

Jordbruksverket med angivande av licensnummer. I annat fall ska utnyttjad licens

åtföljas av en sådan begäran.

5

EUT L 114, 26.4.2008, s. 1 (Celex 32008R0376).

6

EGT L 196, 20.7.2000, s. 9 (Celex 32001R1488).

2

SJVFS 2009:33

7 a § För licenser som överförts till Tullverkets datasystem eller som finns i

Jordbruksverkets datafil behöver de bevis som avses i artikel 34.4 i förordning (EG)

nr 376/20087 inte uppvisas. (SJVFS 2009:33).

8 § För att bekräfta utförsel av utomkvotssocker och utomkvotsisoglukos enligt

kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om

tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med

tredjeländer i sockersektorn8 och kommissionens förordning (EG) nr 967/2006 av

den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006

i fråga om sockerproduktion utöver kvoterna9 samt av rådets förordning (EEG) nr

1868/1994 av den 27 juli 1994 om upprättande av ett kvotsystem avseende

produktionen av potatisstärkelse10 utanför kvotsystemet ska ett ifyllt original av

kontrollexemplar T5 ges in till exporttullkontoret.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelsen i första stycket. (SJVFS 2009:33).

9 § Exportlicens krävs inte om de förutsättningar som anges i artikel 4.3 i förordning

(EG) nr 376/2008 är uppfyllda. (SJVFS 2009:33).

------------------------

Denna

författning11 träder i kraft den 2 september 1998, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1997:37) om systemet med import- och exportlicenser och

förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter ska upphöra att gälla.

------------------------

Denna

författning12 träder i kraft den 1 februari 2000.

------------------------

Denna

författning13träder i kraft den 15 november 2001.

------------------------

7 EUT L 114, 26.4.2008, s. 1 (Celex 32008R0376).

8 EUT L 178, 1.7.2006, s. 24-38 (Celex 32006R0951).

9 EUT L 176, 30.6.2006, s. 22-31 (Celex 32006R0967).

10EGT L 197, 30.7.1994, s. 4-6 (Celex 31994R1868).

11 SJVFS 1998:88.

12 SJVFS 1999:140.

13 SJVFS 2001:92.

3

SJVFS 2009:33

Denna författning14 träder i kraft den 1 juni 2009.

CHRISTINA HUHTASAARI

Claes Renström

(Enheten för handel och marknad)

14

SJVFS 2009:33.

4