SJVFS 2009:34

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:35) om systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:34

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:35) om systemet med

exportbidrag för jordbruksprodukter;

Utkom från trycket

den 11 m j 2009

a

Omtryck

beslutade den 7 maj 2009

Statens

jordbruksverk

föreskriver,

med stöd av 31, 39 och 42 §§ förordningen

(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och efter samråd med

Tullverket, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2004:35) om systemet med

exportbidrag för jordbruksprodukter1 att 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 21, 27, 29 och

36 §§ ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande

bestämmelser

om systemet med exportbidrag för

jordbruksprodukter m.m. finns i

1. kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 av den 15 april 1999 om

gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för

jordbruksprodukter2,

2. kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om

tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på

ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som

exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna

för fastställande av bidragsbeloppen3,

3. kommissionens förordning (EG) nr 1276/2008 av den 17 december 2008 om

övervakning genom fysiska kontroller av export av jordbruksprodukter som

berättigar till exportbidrag eller andra belopp4,

4. rådets förordning (EG) nr 485/2008 av den 26 maj 2008 om medlemsstaternas

granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom

europeiska garantifonden för jordbruket5,

5.

kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en

tullkodex för gemenskapen6,

6. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande

av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda

1

Författningen omtryckt SJVFS 2005:27

2 EGT L 102, 17.4.1999, s. 11 (Celex 31999R0800).

3 EUT L 172, 5.7.2005, s. 24 (Celex 32005R1043).

4 EUT L 339, 18.12.2008, s. 53 (Celex 32008R1276).

5 EUT L 143, 3.6.2008, s. 1 (Celex 32008R0485).

6 EGT L 253, 11.10.1993, s. 1 (Celex 31993R2454).

SJVFS 2009:34

bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma

organisationerna av ma rknaden)7,

7. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, samt

8. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

(SJVFS 2009:34)

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter förstås med

exporttullkontor: det tullkontor som är behörigt på den plats där inlastning för

export sker, om inte Tullverket bestämt annat,

utfartstullkontor: det tullkontor som definieras i artikel 793.2 i kommissionens

förordning (EEG) nr 2454/938,

receptregistrering: registrering av en vara enligt meddelat tillstånd enligt 7 §

första stycket.

Ansökan

3

§

Ansökan om exportbidrag kan lämnas elektroniskt till tulldatasystemet

(elektronisk ansökan). För elektronisk ansökan om exportbidrag krävs tillstånd

”Elektronisk uppgiftslämning vid ansökan om exportbidrag”. Ansökan om sådant

tillstånd lämnas till Tullverket. Tullverket beslutar om tillstånd i samråd med

Jordbruksverket.

Ansökan om exportbidrag kan även lämnas på blankett A ”Ansökan om

exportbidrag”9. Sådan ansökan ges in till exporttullkontoret.

4 § Den elektroniska ansökan om exportbidrag utgör också föranmälan enligt artikel

5.7 b i förordning (EG) nr 800/199910. Den ska därför lämnas inom de tidsintervall

som anges i 24 §.

Redovisning av ingående produkter m.m. i ansökan

5 § För varor ska en redovisning av förbrukningen av de ingående ingredienserna

ske. Redovisningen av förbrukade ingående ingredienser kan ske genom hänvisning

till tillverkningsrecept eller genomsnittlig produktionskvantitet enligt artikel 10

tredje stycket i förordning (EG) nr 1043/200511 eller till faktisk förbrukning enligt

artikel 10 första - andra stycket samma förordning. (SJVFS 2009:34)

6 § För redovisning av faktisk förbrukning enligt artikel 10 första - andra stycket i

förordning (EG) nr 1043/2005 ska blankett B ”redovisning av ingredienser”

användas12. I de fall ansökan om exportbidrag lämnas elektroniskt ska blankett B

med angivande av aktuellt tullid skickas till Jordbruksverket. I annat fall bifogas

blankett B till blankett A. (SJVFS 2009:34)

7 EUT L 299, 16.11.2007, s. 1 (Celex 32007R1234).

8

EGT L 253, 11.10.1993, s. 1 (Celex 31993R2454).

9 Blankett A kan rekvireras från Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm.

10EGT L 102, 17.4.1999, s. 11 (Celex 31999R0800).

11

EUT L 172, 5.7.2005, s. 24 (Celex 32005R1043).

12 Blankett B kan hämtas på www.sjv.se.

2

SJVFS 2009:34

7 § För redovisning av förbrukade kvantiteter med hänvisning till tillverkningsrecept

eller genomsnittlig produktionskvantitet enligt artikel 10 tredje stycket i förordning

(EG) nr 1043/200513 fodras tillstånd av Jordbruksverket. Ett sådant tillstånd innebär

att varan receptregistreras i enlighet med tillståndet och tilldelas ett receptnummer.

Om sådant tillstånd meddelas ska redovisning av förbrukade kvantiteter med hänvis-

ning till tillverkningsrecept eller genomsnittlig förbrukning ske med hänvisning till

angivet receptnummer på den elektroniska ansökan om exportbidrag eller i fält 44c

på blankett A.

Närmare bestämmelser om tillstånd och receptregistrering finns i 29 - 35 §§.

(SJVFS 2009:34)

8 § För bearbetade produkter av frukt och grönsaker ska ingående produkter

redovisas på den elektroniska ansökan om exportbidrag eller i fält 44 på blankett A.

För produkter som anges i artikel 1.1 c i förordning (EG) nr 1234/200714 ska

sockerhalt och torrsubstanshalt redovisas på den elektroniska ansökan om

exportbidrag eller i fält 44 på blankett A. (SJVFS 2009:34)

9 § I ansökan om exportbidrag för varor, bearbetade produkter av frukt och

grönsaker samt produkter som anges i artikel 1.1 c i förordning (EG) nr 1234/2007

får varje enskild varupost endast omfatta varor med samma sammansättning och KN-

nummer. (SJVFS 2009:34)

Månadsredovisning

10 § I vissa fall kan ansökan göras på blankett ”Månadsredovisning för ansökan om

exportbidrag”. För användandet av sådan ansökan krävs särskilt tillstånd från

Jordbruksverket. Månadsredovisning ska lämnas in till Tullverket senast den sista

dagen i månaden efter den må nad som ansökan avser15.

Utförselbekräftelse m.m.

11 § För att bekräfta utförsel m.m. i enlighet med artiklarna 7, 39, 40 och 43 i

förordning (EG) nr 800/1999 ska ett vederbörligen ifyllt original av kontrollexemplar

T516 inges till exporttullkontoret. Undantag från att upprätta ett kontrollexemplar T5

gäller i det fall då det normala klareringsförfarandet används samtidigt som

exporttullkontor och utfartstullkontor är detsamma och någon fysisk kontroll enligt

artiklarna 3, 4 och 5 i förordning (EG) nr 1276/200817 inte har ägt rum. (SJVFS

2009:34).

13

EUT L 172, 5.7.2005, s. 24 (Celex 32005R1043).

14

EUT L 299, 16.11.2007, s. 1 (Celex 32007R1234).

15 Blankett ”Månadsredovisning för ansökan om exportbidrag” kan hämtas på www.sjv.se.

16 Kontrollexemplar T5, TV 721.11, kan rekvireras från Liber Distribution, Kundtjänst, 162 89 Stockholm. Enstaka exemplar

kan även beställas från Tullsvar, Tullverkets informationstjänst samt tulldeklareringsexpeditionerna.

17

EUT L 339, 18.12.2008, s. 53 (Celex 32008R1276).

3

SJVFS 2009:34

Övriga regler beträffande ansökan

12 § Uppgifter för beräkning av bidrag enligt artikel 5 i förordning (EG) nr

800/1999 samt bilaga II till förordning (EG) nr 1043/2005 ska vara ifyllda på

respektive blankett innan lastning påbörjas. (SJVFS 2009:34)

13 § En exportör ska till varje ansökan om exportbidrag enligt blankett A bifoga

dokument som styrker vilken vara och vilken kvantitet som ska exporteras.

14 § En exportör som önskar ansöka om exportbidrag baserat på analysmetod enligt

artikel 51 i förordni ng (EG) nr 1043/200518 ska i samband med föranmälan lämna ett

representativt varuprov till exporttullkontoret. Exportören ska på särskilt dokument

lämna försäkran till Jordbruksverket att han saknar möjlighet att ange receptet på den

bearbetade vara för vilken varuprov lämnas. (SJVFS 2009:34)

15 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i 3, 6-9 och 11-13 §§.

Utbetalning och specialfall

16 § För att exportbidrag ska beviljas måste de förutsättningar som anges i 3, 6-9,

10-14, 22 och 24-26 §§ dessa föreskrifter samt artikel 5.4, 5.5 och 5.8 i

kommissionens förordning (EG) nr 800/199919 vara uppfyllda. (SJVFS 2009:34)

17 § Jordbruksverket betalar ut exportbidrag i förskott vid uppläggning på

proviantlager enligt de förutsättningar som anges i artikel 40 i förordning (EG) nr

800/1999. Ansökan om godkännande av lagerhavare och proviantlager ska ges in till

Jordbruksverket.

18 § Ansökan om tillstånd till överföring av produkter till annat proviantlager enligt

artikel 43.2 i förordning (EG) nr 800/1999 ska ges in till Jordbruksverket. Innan

sådan överföring får ske ska tillståndet uppvisas för exporttullkontoret om

tulltjänsteman begär det.

19

§

Vid leverans av proviant till borr- och produktionsplattformar befrias

exportören från skyldigheten att uppvisa ombordtagningsintyg i enlighet med de

förutsättningar som anges i artikel 44.3 tredje stycket i förordning (EG) nr 800/1999.

20 § Jordbruksverket betalar ut exportbidrag vid export sjövägen enligt de

förutsättningar som anges i artikel 9.1 c i förordning (EG) nr 800/1999.

Kontroll av exportförsändelser

21 § Tullverket utför all kontroll enligt förordning (EG) nr 1276/200820 utom

produktionskontroll. Tullverket utför dessutom kontroll och övervakning enligt

artikel 43 punkterna 1 och 3 - 5 i förordning (EG) nr 800/1999, nödvändig

18

EUT L 172, 5.7.2005, s. 24 (Celex 32005R1043).

19

EGT L 102, 17.4.1999, s. 11 (Celex 31999R0800).

20

EUT L 339, 18.12.2008, s. 53 (Celex 32008R1276).

4

SJVFS 2009:34

dokumentgranskning för att kontrollera riktigheten i lämnade uppgifter på blankett A

och B samt i den elektroniska ansökan om exportbidrag. Vidare utför Tullverket

nödvändig granskning vid tillämpning av artiklarna 37 och 40.2 i förordning (EG) nr

800/1999. (SJVFS 2009:34)

22 § Föranmälan för besiktning och kontroll ska ges in till exporttullkontoret på

blankett ”Föranmälan för jordbruksvaror”21 eller i annan form. När ansökan om

exportbidrag lämnas elektroniskt är ansökan samtidigt en föranmälan. Föranmälan

ska innehålla uppgifter om

1.

exportör,

2.

lastningsplats,

3.

datum och tidpunkt för lastningens påbörjan,

4.

kollital (anges under särskilda upplysningar),

5.

exportbidragsnomenklaturnummer (produktkod),

6.

receptnummer (om tillämpligt),

7.

nettovikt, bestämmelseland,

8.

utpasseringsort ur gemenskapens tullområde,

9.

svensk klareringsort,

10.

uppgift om bidragets storlek (om förutfastställelse av bidraget har skett),

11.

uppgift om nummer på förutfastställelselicensen (om förutfastställelse av

bidraget har skett), samt

12.

underskrift av och telefonnummer till den som hos företaget ansvarar för

exporten.

Uppgifter om eventuellt receptnummer och licensnummer ska lämnas på så sätt

att uppgiften kan hänföras till respektive produktkod.

23 § Exportörer som har tillstånd att ansöka om exportbidrag på månadsredovisning

är befriade från kravet på föranmälan.

24 § Föranmälan enligt 22 § ska

1. ha kommit in till exporttullkontoret under kontorets expeditionstid och senast

24 timmar innan lastningens påbörjan, samt

2. om lastning ska äga rum på en lördag eller på en helgdag ha kommit in till

exporttullkontoret senast 48 timmar innan lastningens påbörjan.

Föranmälan som kommer in under annan tid innan lastningens påbörjan får godtas

under förutsättning att besiktning och kontroll kan genomföras. (SJVFS 2005:27).

25 § Lastning får inte påbörjas innan den i föranmälan angivna tidpunkten. Om

lastning inte påbörjats inom en timme därefter får Tullverket avgöra om

förutsättningarna för kontroll fortfarande föreligger.

26 § Varorna ska för Tullverkets kontroll förvaras lätt tillgängliga och åtskilda från

andra varor. Detta gäller inte varor som är sådana till sin beskaffenhet att de inte kan

avskiljas före lastningens påbörjan.

21 Blankett ”Föranmälan för jordbruksvaror” kan rekvireras från närmaste tullkontor.

5

SJVFS 2009:34

27 § I de fall en kontroll enligt förordning (E G) nr 1276/200822 innebär provuttag

för laboratorieanalys eller delvägning ska för exporten ansvarig person, eller person

som denne utsett, intyga att det inte finns krav på ytterligare provuttag eller

vägningar av försändelsen. (SJVFS 2009:34)

28 § Exportören ska bevara all dokumentation som rör exporten av den vara för

vilken ansökan om exportbidrag görs. Dokumentationen ska bevaras under en period

av minst fem år från det att den upprättades.

Tillverkare av en vara, för vilken ansökan om exportbidrag görs, ska bevara

tillverkningsreceptet för varan och, i förekommande fall, det analysresultat som avser

varan. Dokumentationen ska vara utformad på ett sådant sätt att den överensstämmer

med det sätt på vilket de ingående ingredienserna redovisas. Dokumentationen ska

bevaras under en period av minst fem år från det att den upprättades.

Kontrollregister ska förvaras hos den som har tillstånd till månadsredovisning.

Registret ska bevaras under en period av minst fem år.

Tillstånd och receptregistrering

29 § Tillstånd enligt 7 § första stycket kan meddelas för varor som berättigar till

exportbidrag enligt bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 1043/200523. Ett

sådant tillstånd kan inte meddelas för vara för vilken exportbidraget uteslutande

grundas på standardrecept enligt bilaga III till samma förordning. (SJVFS 2009:34)

30 § För en vara som är tillverkad i Sverige får en ansökan om tillstånd enligt 7 §

första stycket göras av den som tillverkar varan. För en vara som är tillverkad i annat

EU-land får ansökan om tillstånd göras av den som för in varan till Sverige. Ansökan

om att få redovisa de kvantiteter basprodukter för vilka exportbidraget beräknas

enligt varans tillverkningsrecept eller dess genomsnittliga produktionskvantiteter ska

göras på blankett ”Ansökan om redovisning enligt tillverkningsrecept eller ge-

nomsnittlig produktionskvantitet”24 och ges in till Jordbruksverket.

31 § Ansökan om tillstånd enligt 7 § första stycket ska göras för varje enskild vara.

En gemensam ansökan kan dock göras för flera varor som klassificeras enligt samma

KN-nummer och som har identiskt tillverkningsrecept eller genomsnittligt

förbrukade kvantiteter under en viss period. För varor som har olika sammansättning

och som blandas i en förpackning, där förhållandet mellan kvantiteterna av de olika

varorna i förpackningen är konstant, kan en ansökan göras för hela förpackningen.

32 § Ett tillstånd enligt 7 § första stycket är giltigt tolv månader från dagen för

Jordbruksverkets beslut. Jordbruksverket kan förlänga tillståndet med ytterligare tolv

månader efter begäran av tillståndsinnehavaren. Jordbruksverket kan besluta om

annan giltighetstid.

33 § Om ändring sker av de förutsättningar varpå Jordbruksverkets tillstånd enligt

7 § första stycket grundar sig fordras tillstånd av Jordbruksverket för redovisning

22

EUT L 339, 18.12.2008, s. 53 (Celex 32008R1276).

23

EUT L 172, 5.7.2005, s. 24 (Celex 32005R1043).

24 Blankett ”Ansökan om redovisning enligt tillverkningsrecept eller genomsnittlig produktionskvantitet” kan hämtas på

www.sjv.se.

6

SJVFS 2009:34

enligt de förändrade förutsättningarna. Ansökan om tillstånd ska göras på blankett

”Ansökan om redovisning enligt tillverkningsrecept eller genomsnittlig

produktionskvantitet”25 och ges in till Jordbruksverket. Ansökan ska göras av

tillståndshavaren.

Upphör tillverkningen av en vara för vilken ett tillstånd enligt 7 § första stycket

meddelats ska detta anmälas omedelbart. Anmälan ska göras på blankett ”Ansökan

om redovisning enligt tillverkningsrecept eller genomsnittlig produktions kvantitet”26

och ges in till Jordbruksverket. Anmälan ska göras av tillståndshavaren.

Ett tillstånd enligt första stycket är giltigt tolv månader från dagen för

Jordbruksverkets beslut. Jordbruksverket kan förlänga tillståndet med ytterligare tolv

månader efter begäran av tillståndshavaren. Jordbruksverket kan besluta om annan

giltighetstid.

Har tillstånd enligt första stycket meddelats eller har anmälan enligt andra stycket

skett kan varan åberopas vid export i tolv månader från tidpunkten för den faktiska

ändringen under förutsättningen att varan tillverkades under tillståndets giltighetstid.

Jordbruksverket kan besluta om en längre period än tolv månader under vilken den

receptregistrerade varan kan åberopas.

34 § Ett tillstånd enligt 7 § första stycket eller 33 § första stycket kan återkallas av

Jordbruksverket om beslutet har fattats på grundval av felaktiga uppgifter som

lämnats i ansökan. Återkallelse kan också ske om tillståndsinnehavaren inte kommit

in med begärda uppgifter inom angiven tid beträffande den receptregistrerade varans

sammansättning eller om tillståndsinnehavaren på annat sätt bryter mot de

förutsättningar som gäller för tillståndet.

35 § Ansökan om exportbidrag med hänvisning till en receptregistrerad vara får

göras av tillståndsinnehavaren eller av annan exportör som genom skriftligt intyg

från receptinnehavaren fått rätt att åberopa dennes receptnummer. Ett sådant intyg

ska komma in till Jordbruksverket innan det första exporttillfället, eller bifogas

ansökan om exportbidrag vid det första exporttillfället då receptet åberopas.

Receptinnehavare som har lämnat ett sådant skriftligt intyg till annan exportör ska

omedelbart meddela exportören om varans registrering ändras eller upphör.

Återkrav

36 § Belopp som stödmottagaren inte är berättigad till och som avser felaktigt

utbetalt exportbidrag, felaktigt frisläppta säkerheter, ränta och belopp som följer av

artikel 51.4 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 ska inte återkrävas när

summan av dessa belopp per exportdeklaration inte överstiger 900 kronor.

(SJVFS 2009:34)

-------------------------

Denna

författning27 träder i kraft den 1 juli 2005.

25 Blankett ”Ansökan om redovisning enligt tillverkningsrecept eller genomsnittlig produktionskvantitet” kan hämtas på

www.sjv.se.

26 Blankett ”Ansökan om redovisning enligt tillverkningsrecept eller genomsnittlig produktionskvantitet” kan hämtas på

www.sjv.se.

27 SJVFS 2005:27.

7

SJVFS 2009:34

-------------------------

Denna förf attning28 träder i kraft den 1 juni 2009.

CHRISTINA HUHTASAARI

Claes Renström

(Enheten för handel och marknad)

28 SJVFS 2009:34.

8