SJVFS 2009:37

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:77) om jordfonden

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:37

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:77) om jordfonden;

Saknr S 51

Utkom från trycket

den 26 maj 2009

Omtryck

beslutade den 20 maj 2009

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 7 § förordningen (1989:281) om

jordfonden, att 2 § verkets föreskrifter (SJVFS 1991:77) om jordfonden1 ska ha

följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

1 § Frågor om förvärv och överlåtelser samt förvaltning av jordfondsfastigheter

prövas av länsstyrelserna.

2 § Länsstyrelserna får vid försäljning av jordfondsfastigheter ur köpeskillingen ta ut

en avgift motsvarande tre procent av köpeskillingen för täckande av en del av kost-

naderna för administrationen av fonden i enlighet med 7 § första stycket förord-

ningen (1989:281) om jordfonden. I omarronderingsområden får avgiften sättas till

fyra procent av köpeskillingen. Vilka områden som utgör omarronderingsområden

framgår av bilagan till jordförvärvsförordningen (2005:522). (SJVFS 2009:37)

3 § Beslut att sälja jordfondsfastighet till ledamot i eller anställd inom länsstyrelsen

eller jordbruksverket ska underställas jordbruksverkets prövning.

-------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1.

Denna

författning2 träder i kraft den 1 januari 1992, då lantbruksstyrelsens

föreskrifter (LSFS 1990:28) om jordfonden ska upphöra att gälla.

2. Denna författning3 träder i kraft den 1 februari 1998.

3. Denna författning4 träder i kraft den 1 januari 2004.

-------------------------

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2003:73

2

SJVFS 1991:77.

3 SJVFS 1998:4.

4 SJVFS 2003:73.

SJVFS 2008:37

Denna

författning5 träder i kraft den 1 juli 2009.

CHRISTINA HUHTASAARI

Lennart

Gert

(Nationella

enheten)

5

SJVFS 2009: 37.

2