SJVFS 2009:52

Statens jordbruksverks föreskrifter om djurskyddskontrollregister

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:52

Statens jordbruksverks föreskrifter om

djurskyddskontrollregister;

Saknr L 48

Utkom från trycket

den 3 juli 2009

beslutade den 2 juli 2009

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 6 § förordningen (2009:620) om

djurskyddskontrollregister, följande.

Säkerhetsåtgärder vid direktåtkomst

1 § En

vid

varje

länsstyrelse

utsedd behörighetssamordnare för

djurskyddskontrollregistret ska ansvara för att tilldelning av behörigheter till registret

sker i enlighet med 10 § lagen (2009:619) om djurskyddskontrollregister.

Behörighetssamordnaren ansvarar för att användare som inte uppfyller kraven i 10

§ lagen om djurskyddskontrollregister fråntas sin behörighet.

Byte av behörighetssamordnare ska anmälas till Jordbruksverket senast den dag

som förändringen äger rum.

De uppgifter som avses i första och tredje styckena, ska skickas per post till

Jordbruksverket, eller per e-post till adressen register@sjv.se.

Övriga bestämmelser

2

§

Om särskilda skäl föreligger kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-----------

Denna författning träder i kraft den 21 juli 2009.

LEIF DENNEBERG

Sophie

Ankarcrona

(Registerenheten)