SJVFS 2009:61

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:1) om stöd för ickevinstdrivande institutioners och organisationers inköp av smör

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:61

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:1) om stöd för icke-

vinstdrivande institutioners och organisationers inköp

av smör;

Utkom från trycket

den 18 september 2009

beslutade den 17 september 2009

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § 5 förordningen (1999:1148)

om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att verkets föreskrifter (SJVFS

1995:1) om stöd för icke-vinstdrivande institutioners och organisationers inköp av

smör ska upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 16 oktober 2009.

CHRISTINA HUHTASAARI

Lars-Anders

Strandberg

(Enheten för handel och marknad)