SJVFS 2009:73

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:206) om interventionsuppköp av nötkött

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:73

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:206) om interventionsuppköp

av nötkött;

Utkom från trycket

den 10 december 2009

Omtryck

Beslutade den 3 december 2009.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § 1 förordningen (1999:1148)

om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

1994:206) om interventionsuppköp av nöttkött1

dels att 1 § ska ha följande lydelse,

dels att ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om interventionsuppköp av nötkött finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande

av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda

bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma

organisationerna av marknaden”),2

2. kommissionens förordning (EG) nr 1669/2006 av den 8 november 2006 om

tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 vad avser systemen

för offentliga interventionsuppköp inom nötkötts sektorn,3

3. rådets förordning (EG) nr 485/2008 av den 26 maj 2008 om medlemsstaternas

granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom

Europeiska garantifonden för jordbruket,4

4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och

5.

förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

(SJVFS 2009:73).

Anbud

2 § Anbud ska lämnas på blankett E5.45 och ges in till Statens jordbruksverk,

551 82 Jönköping.

Stämpelmärkning

3 § Stämpelmärkning av slaktkropparna ska ske med färgen E 155 Brown HT.

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2000:43.

2 EUT L 299, 16.11.2007, s.1 (Celex 32007R1234).

3 EUT L 312, 11.11.2006, s.6 (Celex 32006R1669).

4 EGT L 143, 3.6.2008, s. 1 (Celex 32008R0485).

SJVFS 2009:73

Förteckning av kvartsparter

Säljaren ska inför leveransen förteckna kvartsparterna på Statens jordbruksverks

blankett E 5.46.

-------------------------

Denna

förf attning5 träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer.

-------------------------

Denna

förf attning6 träder i kraft den 17 april 2000.

-------------------------

Denna förf attning7 träder i kraft den 11 januari 2010.

CHRISTINA HUHTASAARI

Eva Jirskog

(Enheten

för

handel

och

marknad)

5 SJVFS 1994:206.

6 SJVFS 2000:43.

7 SJVFS 2009:73.

2