SJVFS 2009:76

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:229) om interventionsuppköp av smör

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:76

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:229) om interventionsuppköp

av smör;

Utkom från trycket

den 8 december 2009

Omtryck

Beslutade den 3 december 2009.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § 1 förordningen (1999:1148)

om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

1994:229) om interventionsuppköp av smör1

dels att 1 § ska ha följande lydelse,

dels att ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om interventionsuppköp av skummjölkspulver

finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande

av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda

bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma

organisationerna av marknaden”),2

2. kommissionens förordning (EG) nr 105/2008 av den 5 februari 2008 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller

interventionsåtgärder på marknaden för smör,3

3. rådets förordning (EG) nr 485/2008 av den 26 maj 2008 om medlemsstaternas

granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom

Europeiska garantifonden för jordbruket,4

4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och

5.

förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

(SJVFS 2009:76).

Godkänt mejeri

2 § Smöret ska vara tillverkat av mejerier som godkänts av Statens jordbruksverk.

Ansökan om godkännande för tillverkning av smör för interventionsuppköp ska

göras på blankett E5.21. och ges in till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping. För

godkännande krävs att företaget upprättar ett register enligt bilagan till blankett

E5.21.

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2000:63.

2 EUT L 299, 16.11.2007, s.1 (Celex 32007R1234).

3 EUT L 32, 6.2.2008, s.3 (Celex 32008R0105).

4 EUT L 143, 3.6.2008, s. 1 (Celex 32008R0485).

SJVFS 2009:76

Om mejeriet blivit godkänt för tillverkning av smör för privat lagring ska

godkännandet gälla även för tillverkning av smör för interventionsuppköp.

Märkning

3 a § Märkning av förpackningar med inlagringsdag behöver inte göras om den

lagringsansvarige förbinder sig att föra ett register i vilket följande uppgifter ska

införas på lagringsdagen:

1. tillverkande

företags

godkännandenummer,

2. tillverkningsdag,

3. inlagringsdag,

4. leverans och kollinummer, samt

5. orden ”smör av osyrad grädde” då pH i smörets vattenfas har pH-värde

≥ 6,2.

Anmälan

4 § Vid uppköp till fast pris ska anmälan göras på blankett E5.43. och ges in till

Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

Anbud

5 § Vid uppköp via anbudsförfarande ska anbud lämnas på blankett E5.19. och ges

in till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

-------------------------

Denna

förf attning5 träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer.

-------------------------

Denna

förf attning6 träder i kraft den 13 april 1995.

-------------------------

Denna

förf attning7 träder i kraft den 12 juni 1995.

-------------------------

Denna

förf attning8 träder i kraft den 17 april 2000.

-------------------------

5 SJVFS 1994:229.

6 SJVFS 1995:64.

7 SJVFS 1995:87.

8 SJVFS 2000:63.

2

SJVFS 2009:76

Denna författning9 träder i kraft den 11 januari 2010.

CHRISTINA HUHTASAARI

Eva Jirskog

(Enheten

för

handel

och

marknad)

9 SJVFS 2009:76.

3