SJVFS 2009:77

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:34) om interventionsuppköp av skummjölkspulver

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:77

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:34) om interventionsuppköp

av skummjölkspulver;

Utkom från trycket

den 8 december 2009

Omtryck

Beslutade den 3 december 2009.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § 1 förordningen (1999:1148)

om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

1995:34) om interventionsuppköp av skummjölkspulver1

dels att 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskriften ska införas en ny paragraf, 5 §, samt närmast före 5 § en

ny rubrik av följande lydelse,

dels att ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om interventionsuppköp av skummjölkspulver

finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande

av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda

bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma

organisationerna av marknaden”),2

2. kommissionens förordning (EG) nr 214/2001 av den 12 januari 2001 om

tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande

interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkpulver,3

3. rådets förordning (EG) nr 485/2008 av den 26 maj 2008 om medlemsstaternas

granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom

Europeiska garantifonden för jordbruket,4

4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och

5.

förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

(SJVFS 2009:77).

Godkänd tillverkare

2

§

Ansökan om godkännande av tillverkare av skummjölkspulver för

interventionsuppköp ska ske hos Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping. Anmälan

ska göras på blankett E5.1.

1 Författningen senast omtryckt 2000:39.

2 EUT L 299, 16.11.2007, s.1 (Celex 32007R1234).

3 EGT L 37, 7.2.2001, s 100 (Celex 32001R0214).

4 EUT L 143, 3.6.2008, s. 1 (Celex 32008R0485).

SJVFS 2009:77

Anmälan om produktionsstart

3 § Anmälan om produktionsstart ska göras på blankett E5.9. och ges in till Statens

jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

Anmälan vid uppköp till fast pris

4 § Vid uppköp till fast pris ska anmälan göras på blankett E5.58. och ges in till

Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

Anbud

5 § Vid uppköp via anbudsförfarande ska anbud lämnas på blankett E5.120. och ges

in till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping (SJVFS 2009:77).

-------------------------

Denna

förf attning5 träder i kraft den 15 februari 1995.

-------------------------

Denna

förf attning6 träder i kraft den 1 april 1996.

-------------------------

Denna

förf atting7 träder i kraft den 17 april 2000.

-------------------------

Denna förf attning8 träder i kraft den 11 januari 2010.

CHRISTINA HUHTASAARI

Eva Jirskog

(Enheten

för

handel

och

marknad)

5 SJVFS 1995:34.

6 SJVFS 1996:43.

7 SJVFS 2000:39.

8 SJVFS 2009:77.

2