SJVFS 2009:93

Föreskrifter om upphävande av Kungl. lantbruksstyrelsens kungörelse (KLS 1972:1) om fortsatt tillämpning av föreskrifter m.m. avseende den allmänna hälso- och sjukvården bland husdjuren, djurskyddet samt veterinärväsendet

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:93

Föreskrifter om upphävande av Kungl.

lantbruksstyrelsens kungörelse (KLS 1972:1) om

fortsatt tillämpning av föreskrifter m.m. avseende den

allmänna hälso- och sjukvården bland husdjuren,

djurskyddet samt veterinärväsendet;

Saknr B 16

Utkom från trycket

den 21 december 2009

beslutade den 18 december 2009.

Statens jordbruksverk föreskriver att Kungl. lantbruksstyrelsens kungörelse (KLS

1972:1) om fortsatt tillämpning av föreskrifter m.m. avseende den allmänna hälso-

och sjukvården bland husdjuren, djurskyddet samt veterinärväsendet ska upphöra att

gälla.

-----------

Denna författning träder i kraft den 15 januari 2010.

CHRISTINA HUHTASAARI

Eva Kjell

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)