SJVFS 2009:95

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:95

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om

offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter;

Saknr M 40:2

Utkom från trycket

den 21 december 2009

beslutade den 17 december 2009.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 21-22 §§ förordningen (2006:814) om foder

och animaliska biprodukter, att bilagorna 1 - 5 till verkets föreskrifter (SJVFS 2007:21) om

offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

1

ska ha följande lydelse.

-----------

Denna författning träder i kraft den 28 december 2009.

MATS PERSSON

Catrin Molander

(Enheten för foder och djurprodukter)

1 Senaste lydelse SJVFS 2007:88

SJVFS 2009:95

Saknr M 40:2

2

Bilaga 1

RISKKLASSIFICERING AV ANLÄGGNINGAR ANDRA ÄN I

PRIMÄRPRODUKTIONEN

Foderanläggningar som anges i art. 5.2 i förordning (EG) nr 183/20052 samt

anläggningar som ska vara godkända enligt förordning (EG) nr 1774/20023

riskklassificeras beroende på anläggningens verksamhet i skalan 1 – 10, där 1 är

högsta riskklass, i enlighet med tabell 1.1 och 1.2. Anläggningar som hanterar foder

och inte är angivna i tabell 1.1 har riskklassen 7 och anläggningar som inte hanterar

foder och inte är angivna i tabell 1.2 har riskklassen 5.

Om anläggningen omfattas av flera verksamheter med olika riskklasser erhåller

anläggningen den högsta av dessa riskklasser.

Beslut om ändring av riskklassificering kan ske efter utförd offentlig kontroll och i

normalfallet en gång per år.

Tabell 1.1 Riskklassificering av anläggningar som hanterar följande foder

Anläggningar för nedanstående verksamhet

Riskklass

P = Produktion inkl. legotillverkning

U = Införsel och utsläppande på marknaden

B = Butiker och lager

T = Transport

P

U

B

T

Foderråvaror som hanteras fysiskt

Riskråvaror enligt bilaga 4 SJVFS 2006:81

5

6

7

-

Animaliska råvaror andra än sällskapsdjursfoder som

omfattas av förordning 1774/2002

6

7

8

-

Foderråvaror i form av icke värmebehandlad spannmål till

fjäderfäbesättningar

-

5

6

-

Övriga vegetabiliska foderråvaror

8

9

10

-

Transport av paketerade foderråvaror (inkl. storsäck)

-

-

-

10

Transport av riskråvaror i bulk enligt bilaga

SJVFS 2006:81

-

-

-

8

Transport av övriga foderråvaror i bulk

-

-

-

9

Foderråvaror i de fall dessa inte hanteras fysiskt

-

10

-

-

2 EUT L 35, 8.2.2005, s.1, (Celex 32005R0183).

3 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, (Celex 32002R1774).

SJVFS 2009:95

Saknr M 40:2

3

Anläggningar för nedanstående verksamhet

Riskklass

P = Produktion inkl. legotillverkning

U = Införsel och utsläppande på marknaden

B = Butiker och lager

T = Transport

P

U

B

T

Bioproteiner som omfattas av rådets direktiv

82/471/EEG av den 30 juni 1982 om vissa produkter

som används i foder

4

Bioproteiner och biprodukter från tillverkning av amino-

syror genom fermentation i de fall dessa hanteras fysiskt

4

5

6

-

Bioproteiner och biprodukter från tillverkning av amino-

syror genom fermentation i de fall dessa inte hanteras

fysiskt

-

10

-

-

Transport av paketerade bioproteiner (inkl. storsäck)

-

-

-

10

Transport av bioproteiner i bulk

-

-

-

9

Fodertillsatser som omfattas av förordning (EG) nr

1831/2003

5

i de fall de hanteras fysiskt

Koccidiostatika och histomonostatika

3

4

5

6

Näringstillsatser

4

5

6

-

Zootekniska tillsatser

3

4

5

-

Antioxidanter med en fastställd högsta tillåtna halt

4

5

6

-

Karotenoider och xantophyller

4

5

6

-

Övriga fodertillsatser

5

6

7

-

Transport av paketerade fodertillsatser exkl. koccidio-

statika och histomonostatika (inkl. storsäckar)

-

-

-

9

Fodertillsatser i de fall dessa inte hanteras fysiskt

-

7

-

-

Förblandningar som hanteras fysiskt

Förblandningar som omfattas av förordning (EG) nr

1831/2003 och som innehåller

- Koccidiostatika och histomonostatika

3

4

5

6

- A- och D-vitaminer

4

5

6

-

- Cu och Se

4

5

6

-

- Övriga fodertillsatser

5

6

7

-

4 EGT L 213, 21.07.1982, s. 8, (Celex 31982L0471).

5 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex 32003R1831).

SJVFS 2009:95

Saknr M 40:2

4

Anläggningar för nedanstående verksamhet

Riskklass

P = Produktion inkl. legotillverkning

U = Införsel och utsläppande på marknaden

B = Butiker och lager

T = Transport

P

U

B

T

Förblandningar innehållande läkemedel.

3

4

5

6

Transport av paketerade förblandningar (inkl. storsäckar)

exkl. förblandningar innehållande läkemedel, koccidio-

statika eller histomonostatika

-

-

-

8

Bulktransport av förblandningar exkl. förblandningar

innehållande läkemedel, koccidiostatika eller his-

tomonostatika

-

-

-

7

Förblandningar i de fall dessa inte hanteras fysiskt

-

7

-

-

Foderblandningar som hanteras fysiskt

Foderblandningar med fodertillsatser eller förblandningar

som innehåller följande fodertillsatser:

- Koccidiostatika och histomonostatika

3

4

5

6

- Tillväxtbefrämjande medel

5

6

7

-

- Övriga fodertillsatser

5

6

7

-

Foderblandningar som innehåller läkemedel.

3

4

5

6

Blandartjänst

7

-

-

-

Foder till sällskapsdjur med rått (obearbetat) animaliskt

material som omfattas av förordning (EG) nr 1774/2002

som råvara:

- Obearbetat sällskapsdjursfoder

4

5

6

-

- Tuggben

5

6

7

-

- Bearbetat sällskapsdjursfoder

5

6

7

-

- Helkonserverat sällskapsdjursfoder

5

6

7

-

Foderblandningar till sällskapsdjur som innehåller

bearbetade animaliska biprodukter som enda animalisk

råvara.

6

7

8

-

Foderblandningar till djur enligt artikel 23.2.c i förordning

(EG) nr 1774/20026 (uppsamlingscentral) som innehåller

rått (obearbetat) animaliskt material som råvara.

6

7

-

-

6 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, (Celex 32002R1774).

SJVFS 2009:95

Saknr M 40:2

5

Anläggningar för nedanstående verksamhet

Riskklass

P = Produktion inkl. legotillverkning

U = Införsel och utsläppande på marknaden

B = Butiker och lager

T = Transport

P

U

B

T

Foderblandningar till livsmedelsproducerande djur som

innehåller animaliskt protein enligt förordning (EG) nr

999/20017

5

6

7

-

Kompletteringsfoder som blandas samman till

sällskapsdjursfoder inom detaljhandeln

-

-

10

-

Övriga foderblandningar

8

9

10

-

Transport av paketerade foderblandningar (inkl. stor-

säckar) exkl. foderblandningar innehållande läkemedel,

koccidiostatika eller histomonostatika

-

-

-

10

Bulktransport av foderblandningar exkl. foderblandningar

innehållande läkemedel, koccidiostatika eller his-

tomonostatika

-

-

-

9

Foderblandningar i de fall dessa inte hanteras fysiskt

-

8

-

-

7 EGT L 147, 31.05.2001, s. 1, (Celex 32001R0999).

SJVFS 2009:95

Saknr M 40:2

6

Tabell 1.2 Riskklassificering av anläggningar som inte hanterar foder

Anläggningar för nedanstående verksamheter

Risk

klass

Biogas- och komposteringsanläggningar

4

Lagringsanläggningar

- kategori 1-material

1

- kategori 2-material annat än naturgödsel

4

- kategori 3-material och naturgödsel

6

Hanteringsställen

- kategori 1- och 2-material annat än naturgödsel

1

- kategori 3-material och naturgödsel

6

Bearbetningsanläggningar

- kategori 1- och 2-material

1

- kategori 3-material

5

Förbränningsanläggningar avsedda för kremering av

sällskapsdjur och häst (kremeringsanläggning)

5

Anläggningar, andra än kremeringsanläggningar, som enbart

förbränner förpackade animaliska biprodukter

- kategori 1- och 2-material

4

- kategori 3-material

5

Övriga förbränningsanläggningar

- kategori 1-material

2

- kategori 2-material (annat än naturgödsel)

4

- kategori 3-material och naturgödsel

5

Tekniska anläggningar

5

SJVFS 2009:95

Saknr M 40:2

7

Bilaga 2

ERFARENHETSKLASSIFICERING AV ANLÄGGNINGAR

Grundklassificering

Nya anläggningar erhåller erfarenhetsklass C (normalklassificering).

Klassificering efter utförd offentlig kontroll

Med utgångspunkt från genomförd offentlig kontroll klassificeras anläggningar

enligt en erfarenhetsklassificering A – D:

- A: Anläggningar som är tredjepartskontrollerade via ett certifieringsorgan och

följer nationella eller gemenskapens riktlinjer för god praxis.

- B: Anläggningar som är tredjepartskontrollerade via ett certifieringsorgan eller

följer nationella eller gemenskapens riktlinjer för god praxis.

- C: Normalklassificering.

- D: Anläggningar som inte nått upp till normalklassificeringen.

Beslut om justering uppåt av klassificering till erfarenhetsklasserna A och B eller

justering nedåt av erfarenhetsklassificeringen där det framkommit att företaget på

den aktuella anläggningen inte följer foder- eller ABP-lagstiftningen kan ske efter

utförd offentlig kontroll. Beroende på typ, förekomst och allvarlighetsgrad i

anmärkningarna flyttas anläggningens klassificering 1 – 3 steg i skalan dvs.

anläggningen erhåller klasserna B - D.

Ändringen av erfarenhetsklassificeringen gäller fr.o.m. kommande kontrollår.

SJVFS 2009:95

Saknr M 40:2

8

Bilaga 3

RISK- OCH ERFARENHETSMATRIS

Grundantalet offentliga kontroller per år fastställs genom matris enligt tabell 3. Det

totala antalet offentliga kontroller per år fastställs genom att beakta volymfaktorn i

bilaga 4.

Tabell 3 Grundantalet offentliga kontroller per år beroende på risk- och erfarenhets-

klassificering av anläggningarna.

Erfarenhetsklass

Riskklass

A

B

C

D

1

*

*

*

*

2

2/1

3/1

4/1

5/1

3

1/1

2/1

3/1

4/1

4

1/2

1/1

2/1

3/1

5

1/3

1/2

1/1

2/1

6

1/4

1/3

1/2

1/1

7

1/5

1/4

1/3

1/2

8

1/6

1/5

1/4

1/3

9

1/7

1/6

1/5

1/4

10

1/8

1/7

1/6

1/5

* Enligt särskilt beslut

SJVFS 2009:95

Saknr M 40:2

9

Bilaga 4

BERÄKNING AV DET TOTALA ANTALET OFFENTLIGA KONTROLLER

PÅ FODERANLÄGGNINGAR

Det totala antalet offentliga kontroller på foderanläggningar fastställs genom att

multiplicera grundtalet offentliga kontroller i tabell 3, bilaga 3 med volymfaktorn (V)

i tabellerna 4 eller 5.

Volymfaktorn (V) 1 erhåller anläggningar som enbart hanterar infört foder till

sällskapsdjur.

(SJVFS 2009:CC)

Tabell 4. Volymfaktor för beräkning av totala antalet offentliga kontroller per år för

foderanläggningar som hanterar råvaror, fodertillsatser, bioproteiner och

förblandningar

Volym (ton/år) *

Råvaror

Faktor (V)

Våta/blöta**

Torra

Fodertillsatser,

Förblandningar

och

Bioproteiner

0,25

≤ 10 000

≤ 20 000

≤ 10 000

0,50

10 001 – 20 000

20 001 – 40 000

10 001 – 20 000

0,75

20 001 – 30 000

40 001 – 60 000

20 001 – 30 000

1

30 001 – 40 000

60 001 – 80 000

30 001 – 40 000

2

> 40 000

> 80 000

> 40 000

* Införsel, tillverkning, försäljning. ** Drav, drank, etc.

(SJVFS 2009:CC)

Tabell 5. Volymfaktor för beräkning av totala antalet offentliga kontroller per år för

foderanläggningar som hanterar foderblandningar

Volym (ton/år) *

Foderblandningar

Faktor (V)

Livsmedelsproducerande djur

Sällskapsdjur och pälsdjur

0,25

≤ 1000

≤ 50

0,50

1 001 – 5 000

51 – 100

0,75

5 001 – 10 000

101 – 500

1

10 001 – 50 000

501 – 1 000

2

50 001 – 100 000

1 001 – 10 000

3

> 100 000

> 10 000

SJVFS 2009:95

Saknr M 40:2

10

Bilaga 5

BERÄKNING AV DEN ÅRLIGA AVGIFTEN VID OFFENTLIG

KONTROLL

Årlig avgift = timkostnader + resekostnader + analyskostnader

Antal offentliga kontroller (K)

K = G

×

V

G. Grundtalet offentliga kontroller per år fastställs enligt matrisen i bilaga 3, tabell 3.

V. Volymfaktorn enligt bilaga 4, tabellerna 4 och 5.

Planerad tidsåtgång (H

tot

)

H. Antalet timmar inkl. för- och efterarbete för utförd kontroll fastställs för varje

enskilt objekt av Jordbruksverket.

Den planerade tiden för kontrollen av den enskilda anläggningen per år:

H

tot

= H

×

K

Total timkostnad (T

tot

)

T. Timkostnad enligt 2 kap. 9 §.

Den totala timkostnaden för den enskilda anläggningen per år T

tot

= T

×

H

tot

Total resekostnad (R

tot

)

R. Resekostnad enligt 2 kap. 10 §.

Den totala kostnaden för resor per år R

tot

= R

×

K

Analyskostnad

A. Analyskostnaden fastställs årligen utifrån av Jordbruksverket fastställd

kontrollplan för varje enskild anläggning.

Årlig avgift

Kostnaden för offentliga kontroller enligt 2 kap. 1 § per år = T

tot

+ R

tot

+ A

Erläggande av avgifter och kostnader

Avgiften för den offentliga kontrollen för det kommande verksamhetsåret meddelas i

enskilda beslut senast i december månad året innan. I beslutet anges

analyskostnaderna som ett beräknat preliminärt värde utifrån upprättad plan.

Kostnaderna för den planerade offentliga kontrollen exkl. analyskostnader erläggs

senast den 31 januari för aktuellt verksamhetsår medan de faktiska analyskostna-

derna erläggs i samband med att analyserna genomförs.