SJVFS 2010:18

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:138) om produktionsstöd för utsäde

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:18

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1996:138) om produktionsstöd för

utsäde;

Utkom från trycket

den 12 april 2010

beslutade den 8 april 2010

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § första stycket 4 förordningen

(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att verkets föreskrifter

(SJVFS 1996:138) om produktionsstöd för utsäde ska upphöra att gälla.

-----------

Denna författning träder i kraft den 3 maj 2010.

MATS PERSSON

Ida

Björklund

(Enheten för handel och marknad)