SJVFS 2010:21

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:32) om import från tredje land av hampfrön avsedda för andra ändamål än utsäde

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:21

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:32) om import från tredje

land av hampfrön avsedda för andra ändamål än

utsäde;

Utkom från trycket

den 12 april 2010

Omtryck

beslutade den 8 april 2010

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § första stycket 16 förordningen

(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, i fråga om verkets

föreskrifter (SJVFS 2002:32) om import från tredje land av hampfrön avsedda för

andra ändamål än utsäde

dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels att 1 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om import av hampfrön avsedda för andra

ändamål än utsäde finns i

1.

rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en

gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för

vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av

marknaden”),1

2. kommissionens förordning (EG) nr 514/2008 av den 9 juni 2008 om ändring av

förordning (EG) nr 376/2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet

med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

samt av förordningarna (EG) nr 1439/95, (EG) nr 245/2001, (EG) nr 2535/2001,

(EG) nr 1342/2003, (EG) nr 2336/2003, (EG) nr 1345/2005, (EG) nr 2014/2005,

(EG) nr 951/2006, (EG) nr 1918/2006, (EG) nr 341/2007, (EG) nr 1002/2007, (EG)

nr 1580/2007, (EG) nr 382/2008 samt om upphävande av förordning (EEG) nr

1119/79,2

3. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, samt

4.

förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

(SJVFS 2010:21)

Godkännande av importör

2 § Endast av Jordbruksverket godkända fysiska eller juridiska personer får

importera hampfrön avsedda för andra ändamål än utsäde (KN- nummer

1207 99 91).

1 EUT L 299, 16.11.2007, s.1, (Celex 32007R1234).

2 EUT L 150, 10.6.2008 (Celex 32008R0514)

SJVFS 2010:21

3 § Ansökan om godkännande ska skickas till Statens jordbruksverk, 551 82

Jönköping. Den ska vara underskriven av firmatecknare och innehålla uppgifter om

1. personens eller företagets namn och adress, samt

2. verksamheten som bedrivs och vad de importerade hampfröna som är avsedda

för andra ändamål än utsäde ska användas till.

4 § Vid oegentligheter kan godkännandet återkallas.

Ansökan om och utfärdande av intyg för import av hampfrön avsedda för

andra ändamål än utsäde

5 § För import av hampfrön avsedda för andra ändamål än utsäde krävs importintyg

av en godkänd importör. Ansökan om sådant intyg ska skickas till Statens

jordbruksverk, 551 82 Jönköping. Den ska vara underskriven av firmatecknare och

innehålla uppgifter om

1. personens eller företagets namn och adress,

2. varuslag, KN-nummer och importkvantitet, samt

3. ursprungsland och avsändningsland.

Till ansökan ska bifogas de handlingar som styrker att partiet har genomgått

någon av de behandlingar som avses i artikel 17.2 andra stycket i kommissionens

förordning (EG) nr 507/20083. (SJVFS 2010:21)

6 § Ett importintyg gäller endast för ett importtillfälle. Utfärdat importintyg gäller i

tre månader räknat från dagen för utfärdandet.

-----------

Denna författning4 träder i kraft den 16 maj 2002.

-----------

Denna författning5 träder i kraft den 3 maj 2010.

MATS PERSSON

Ida

Björklund

(Enheten för handel och marknad)

3 Kommissionens förordning (EG) nr 507/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter får

rådets förodning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och

hampa som odlats för fiberproduktion (EUT L 194,7.6.2008, s38, Celex 32008R0507)

4 SJVFS 2002:32

5 SJVFS 2010:21

2