SJVFS 2010:31

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:47) om anläggningsstöd för energiskog

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:31

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2005:47) om anläggningsstöd för

energiskog;

Utkom från trycket

den 27 april 2010

beslutade den 22 april 2010.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 17 § förordningen (1997:75) om

anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa, att

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:47) om anläggningsstöd för

energiskog ska upphöra att gälla.

-----------

Denna författning träder i kraft den 20 maj 2010.

LEIF DENNEBERG

Eva-Marie

Järneteg

(Landsbygdsavdelningen)