SJVFS 2010:33

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:14) om ersättning till bitillsynsman

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:33

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2006:14) om ersättning till

bitillsynsman;

Saknr Y 32

Utkom från trycket

den 6 maj 2010

beslutade den 22 april 2010.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 14 § bisjukdomsförordningen

(1974:212), att verkets föreskrifter (SJVFS 2006:14) om ersättning till bitillsynsman

ska upphöra att gälla.

-----------

Denna författning träder i kraft den 17 maj 2010.

LEIF DENNEBERG

Javanca

Lannek

(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)