SJVFS 2010:35

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:38) om nationellt stöd för upprättande av växtodlingsplaner

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:35

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:38) om nationellt stöd för

upprättande av växtodlingsplaner;

Utkom från trycket

den 27 april 2010

beslutade den 22 april 2010.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 13 § förordningen (2002:120) om

nationellt stöd för upprättande av växtodlingsplaner, att Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:38) om nationellt stöd för upprättande av växtodlingsplaner

ska upphöra att gälla.

-----------

Denna författning träder i kraft den 27 maj 2010.

LEIF DENNEBERG

Carin

Hörnsten

(Samordningsenheten)