SJVFS 2010:38

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:214) om produktionsbidrag för socker som används i den kemiska industrin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:38

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:214) om produktionsbidrag för

socker som används i den kemiska industrin;

Utkom från trycket

den 8 juni 2010

beslutade den 3 juni 2010.

Statens

jordbruksverk

föreskriver1, med stöd av 31 § 4 förordningen (1999:1148)

om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att verkets föreskrifter (SJVFS

1999:214) om produktionsbidrag för socker som används i den kemiska industrin ska

upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2010.

MATS PERSSON

Claes Renström

(Enheten för handel och marknad)

1

Kommissionens förordning (EG) nr 1265/2001 av den 27 juni 2001 om tilllämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr

1260/2001 när det gäller beviljande av produktionsbidrag för vissa sockerprodukter som används inom den kemiska industrin är

upphävd genom kommissionens förordning (EG) nr 967/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets

förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om sockerproduktion utöver kvoterna.