SJVFS 2010:48

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för miljövänligt jordbruk

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:48

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för

miljövänligt jordbruk;

Utkom från trycket

den 15 juni 2010

beslutade den 14 juni 2010.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 22 § förordningen

(2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder, i fråga om verkets

föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för miljövänligt jordbruk1 att 1 kap. 4 b §

ska ha följande lydelse.

1 kap.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

4 b § För att vara berättigad till utbetalning av miljöersättning enligt 3 och 4 kap. ska

jordbrukaren ha sått utsädet senast den 15 juni ansökansåret.

I Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas,

Värmlands, Södermanlands, Östergötlands, Jönköping, Kronobergs, Kalmar,

Gotlands, Blekinge, Skåne, Örebro och Västmanlands län ska jordbrukaren ha sått

utsädet senast den 30 juni.

Odling av grönsaker, kryddväxter, konservärter och bär ska vara etablerad senast

den 30 juni.

-----------

Denna författning träder i kraft den 15 juni 2010 och gäller till utgången av år

2010.

MATS PERSSON

Maria

Durling

(Miljö-

och

regionalstödsenheten)

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2009:24.