SJVFS 2010:50

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:219) om prisrapportering av fågelkött och ägg

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:50

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:219) om prisrapportering av

fågelkött och ägg;

Utkom från trycket

den 18 juni 2010

Omtryck

beslutade den 17 juni 2010.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 36 § förordningen (1999:1148) om

EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att 3 § verkets föreskrifter (SJVFS

1994:219) om prisrapportering av fågelkött och ägg1 ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om representativt marknadspris för fågelkött och

ägg finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande

av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda

bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma

organisationerna av marknaden)2,

2. kommissionens förordning (EG) nr 546/2003 av den 27 mars 2003 om vissa

meddelanden om uppgifter i samband med tillämpningen av rådets förordningar

(EEG) nr 2771/75, (EEG) nr 2777/75 och (EEG) nr 2783/75 inom sektorn för ägg

och fjäderfä3,

2. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och

3.

förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

(SJVFS 2010:24).

Fågelkött

2 § Slakteriföretag som har en försäljning överstigande 1 500 ton kyckling per

kalenderår ska veckovis rapportera försålda kvantiteter och priser på kyckling till

Jordbruksverket.

Rapporteringen ska ske i ett av Jordbruksverket angivet format och vara

Jordbruksverket tillhanda senast onsdag klockan 10.00 i efterföljande vecka. (SJVFS

2010:24).

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2010:24.

2

EUT L 299, 16.11.2007, s. 1 (Celex 32007R1234).

3 EGT L 081, 28.3.2003, s. 12 (Celex 32003R0546).

SJVFS 2010:50

Ägg

3 § Näringsidkare som packar ägg och som har en försäljning överstigande 2 000 ton

ägg per kalenderår ska veckovis rapportera försålda kvantiteter och priser på ägg till

Jordbruksverket.

Rapporteringen ska ske i ett av Jordbruksverket angivet format och vara

Jordbruksverket tillhanda senast onsdag klockan 10.00 i efterföljande vecka. (SJVFS

2010:50).

-------------------------

Denna

författning4 träder i kraft den 1 november 2004.

-------------------------

Denna

författning5 träder i kraft den 10 maj 2010.

-------------------------

Denna

författning6 träder i kraft den 19 juli 2010.

MATS PERSSON

Lars-Anders Strandberg

(Enheten för handel och marknad)

4 SJVFS 2004:70.

5 SJVFS 2010:24.

6 SJVFS 2010:50.

2