SJVFS 2010:70

Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig intervention av spannmål

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:70

Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig

intervention av spannmål;

Utkom från trycket

den 5 oktober 2010

beslutade den 30 september 2010.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § förordningen (1999:1148) om

EG:s förordningar om jordbruksprodukter, följande.

Inledning

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om Jordbruksverkets uppköp av

spannmål till intervention samt Jordbruksverkets försäljning av spannmål från

interventionslager.

Grundläggande bestämmelser

2 § Grundläggande bestämmelser om uppköp och försäljning av spannmål för

intervention finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande

av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda

bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de

gemensamma organisationerna av marknaden”),1

2. kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009 av den 11 december 2009 om

gemensamma tillämpningsföreskrifter för genomförandet av rådets

förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller uppköp och försäljning av

jordbruksprodukter inom ramen för offentlig intervention,2

3. rådets förordning (EG) nr 485/2008 av den 26 maj 2008 om

medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av

systemet för finansiering genom europeiska garantifonden för jordbruket, 3

4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och

5. förordningen (1999:1148) om EG:s förordning om jordbruksprodukter.

Jordbruksverkets uppköp av spannmål till intervention

Anmälan till fast pris

3 § Anmälan om erbjudande av vete till fast pris för interventionsinlagring ska göras

hos Jordbruksverket.

Anmälan ska göras på blanketten E5.57.4

1 EUT L 2009, 16.11.2007 s.1 (Celex 32007R1234)

2 EUT L 349, 29.12.2009 (Celex 32009R1272)

3 EUT L 143, 3.6.2008 (Celex 32008R0485)

4 Blanketten E5.57 kan hämtas på Jordbruksverkets webbsida, www. jordbruksverket.se.

SJVFS 2010:70

Inlämnande av anbud

4 § Anbud av spannmål för interventionsinlagring ska göras hos Jordbruksverket.

Anbudet ska göras på blanketten E5.49.5

Leverans

5 § Leverans av anmäld vete till fast pris, enligt 3 §, ska ske med minst 200 ton per

leveransdag inom lagerhållarens ordinarie arbetstid. I annat fall svarar säljaren för

uppkomna merkostnader.

Leverans av spannmål via anbudsuppköp, enligt 4 §, ska, enligt kommissionens

förordning (EU) nr 1272/2009, ske med minst 80 ton per leveransdag. Leverans ska

ske inom lagerhållarens ordinarie arbetstid. I annat fall svarar säljaren för uppkomna

merkostnader.

6 § Levererad kvantitet får avvika med högst fem procent per parti från den i

anmälan till fast pris, enligt 3 §, bekräftade kvantiteten. Motsvarande gäller för

anbudsuppköp, enligt 4 §.

Jordbruksverket får avvisa kvantitet som överstiger den erbjudna kvantiteten med

mer än fem procent. Om den levererade kvantiteten understiger den erbjudna

kvantiteten med mer än fem procent får Jordbruksverket kräva att säljaren fullgör

leveransen i enlighet med erbjuden kvantitet. Säljaren ansvarar för de kostnader som

uppkommer i de fall levererad kvantitet inte överensstämmer med den erbjudna

kvantiteten.

7 § Fastställande av kvantitet och rymdvikt samt provtagning ska ske på godkänd

lagringsplats.

Jordbruksverkets försäljning av spannmål från interventionslager

Anbud på spannmål

8 § Anbud på spannmål för försäljning från interventionslager ska göras hos

Jordbruksverket.

Anbud ska göras på blanketten E5.82, alternativt E5.82 GB, eller i annan skriftlig

form och innehålla de uppgifter som anges i dessa blanketter. 6

Utlagring

9 § Köparen ska acceptera en differens på högst minus fem procent mellan

kontrakterad och utlagrad kvantitet när utlagring sker inom betalningsfristen.

Köparen ska ta emot en utlagring om minst 200 ton per leveransdag, om inte

anbudsinfordran avser en annan minimikvantitet, och inom lagerhållarens ordinarie

arbetstid. I annat fall ansvarar köparen för uppkomna merkostnader.

Spannmål som lastas på fartyg betraktas som utlagrad när den vägts i

lagerhållarens våg.

5 Blanketten E5.49. kan hämtas på Jordbruksverkets webbsida, www. jordbruksverket.se.

6 Blanketterna E5.82 och E5.82 GB kan hämtas på Jordbruksverkets webbsida,

www.jordbruksverket.se.

2

SJVFS 2010:70

Särskilda skäl

10 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket besluta om undantag från

bestämmelserna i denna författning.

-----------

Denna författning träder i kraft den 28 oktober 2010 då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:162) om uppköp och försäljning av spannmål för

intervention upphör att gälla.

MATS PERSSON

Ida

Björklund

(Enheten för handel och marknad)

3