SJVFS 2010:8

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:41) om märkning och registrering av hundar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:8

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2008:41) om märkning och

registrering av hundar;

Utkom från trycket

den 22 februari 2010

Omtryck

beslutade den 18 februari 2010.

Statens

jordbruksverk

föreskriver1, med stöd av 8 och 12 §§ förordningen

(2007:1240) om tillsyn över hundar, att 2 § verkets föreskrifter (SJVFS 2008:41) om

märkning och registrering av hundar ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder ikraft.

Märkning

1 § Om en hundägare låter märka sin hund genom tatuering ska tatueringen göras i

ett av hundens öron.

Registrering

2 § Anmälan om registrering enligt 4 § förordningen (2007:1240) om tillsyn över

hundar samt anmälan om ägarbyte ska göras antingen genom att:

1. lämna in för ändamålet fastställda blanketter till Jordbruksverket, eller

2. genom att lämna uppgifterna via Jordbruksverkets internettjänst. Uppgifterna

ska verifieras med e-legitimation. (SJVFS 2010:8)

3 § Om uppgifterna som anmälts enligt 4 § förordningen (2007:1240) om tillsyn

över hundar förändrats på sådant sätt att de inte längre är fullständiga eller riktiga ska

förändringen anmälas till Jordbruksverket av hundägaren.

Avgifter

4 § Första gången en hund registreras utgår en avgift om 70 kr, därefter behöver

ingen avgift erläggas.

5 § Hundägaren faktureras avgiften i efterskott.

Övriga bestämmelser

6 § Om det finns särskilda skäl kan Statens jordbruksverk medge undantag från 1 §.

1 Anmälan till kommissionen har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets

tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG

(EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

SJVFS 2010:8

-------------------------

Denna författning2 träder i kraft den 14 april 2010.

CHRISTINA HUHTASAARI

Malin Asplund

(Registerenheten)

2 SJVFS 2010:8

2