SJVFS 2011:32

Statens jordbruksverks föreskrifter om insamling av uppgifter inom vattenbruket och beredningsindustrin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2011:32

Statens jordbruksverks föreskrifter om insamling av

uppgifter inom vattenbruket och beredningsindustrin;

Utkom från trycket

den 1 juli 2011

beslutade den 30 juni 2011.

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § och 6 kap. 8 §

förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen följande.

1 § Näringsidkare vars verksamhet avser vattenbruk ska efter begäran till

Jordbruksverket lämna sådana uppgifter om verksamheten som avses i artikel 15.1 b)

v) i förordning (EG) nr 199/2008 om upprättande av en gemenskapsram för

insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd

för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken1 och som

närmare anges i Sveriges nationella program om insamling av data inom

fiskesektorn.

2 § Näringsidkare som på annat sätt än fiske tar befattning med fisk eller

fiskprodukter ska efter begäran till Jordbruksverket lämna sådana uppgifter om

verksamheten som avses i artikel 15.1 b) v) i förordning (EG) nr 199/2008 om

upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av

uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den

gemensamma fiskeripolitiken och som närmare anges i Sveriges nationella program

om insamling av data inom fiskesektorn.

3 § Uppgifter som avses i 1 och 2 §§ ska lämnas på blankett som Jordbruksverket

tillhandahåller.

4 § Näringsidkare vars verksamhet avses i 1 och 2 §§ ska därutöver på begäran av

Jordbruksverket lämna andra uppgifter av betydelse för tillämpningen av EG:s

förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

-----------

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2011.

MATS PERSSON

Pär Åkesson

(Landsbygdsavdelningen)

1 EUT L 60, 5.3.2008, s. 1 (Celex 32008R0199).