SJVFS 2011:36

Statens jordbruksverks föreskrifter om bestämmelser för efterlevnad av kvalitetskontroll för bananer

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2011:36

Statens jordbruksverks föreskrifter om bestämmelser

för efterlevnad av kvalitetskontroll för bananer;

Utkom från trycket

den 11 juli 2011

beslutade den 8 juli 2011.

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 31 och 36 §§ förordningen

(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, följande.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om kvalitetskontroll för bananer finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande

av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda

bestämmelser för vissa jordbruksprodukter1,

2. kommissionens förordning (EG) nr 2257/94 av den 16 september 1994 om

fastställande av kvalitetsnormer för bananer2,

3. kommissionens förordning (EG) nr 2898/95 av den 15 december 1995 om

bestämmelser för kontroll av efterlevnad av kvalitetsnormer för bananer3,

4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, samt

5. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

Import

2 § Aktör som tar befattning med bananer ska anmäla import av bananer, från land

som inte är medlem i EU, till Jordbruksverket under ordinarie arbetstid senast 24

timmar före bananernas ankomst till den första lossningsplatsen i Sverige. Anmälan

ska ske på Jordbruksverkets blankett SJV E11.12.

Kontroll sker vid följande inspektionsorter: Malmö, Helsingborg, Göteborg och

Stockholm. Kontroll kan även ske på annan ort efter överenskommelse med

Jordbruksverket.

Dispens – ansökan, förnyelse, återkallande

3 § Aktör kan ansöka om dispens från bestämmelserna i 2 och 3 §§ i enlighet med

artikel 7 i förordning (EG) nr 2898/95. Ansökan ska ske på Jordbruksverkets blankett

SJV E11.28.

4 § Aktör som har beviljats dispens

1. ska på begäran av tullmyndighet vid anmälan för övergång till fri

omsättning kunna visa upp intyg om dispensen,

1 EUT nr L 299, 16.11.2007, s. 1 (celex 32007R1234).

2 EGT nr L 245, 20.9.1994, s. 6 (celex 394R2257)

3 EGT nr L 304, 16.12.1995, s. 17 (celex 395R2898)

SJVFS 2011:36

2

2. ska på anmodan lämna uppgifter om inköp, försäljning, import och

export, samt andra förhållanden av betydelse för tillsyn och kontroll till

Jordbruksverket,

3. och som ändrar eller upphör med sin verksamhet ska omedelbart anmäla

detta till Jordbruksverket

5 § Ansökan om förnyelse av dispens ska ske vart tredje år och ges in till

Jordbruksverket senast en månad innan tiden för dispensen går ut.

När ett intyg om dispensen har löpt ut ska originalet och samtliga kopior av det

snarast skickas tillbaka till Jordbruksverket.

6 § Vid ett återkallande av dispens med stöd av artikel 7.2 andra stycket förordning

(EG) nr 2898/95 ska gällande intyg om dispens och samtliga kopior av det snarast

skickas tillbaka till Jordbruksverket. Vid ett temporärt återkallande återfår aktören

intyget då de brister som föranlett återkallandet befunnits åtgärdade. Vid ett definitivt

återkallande kan ny dispens sökas.

-----------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder ikraft den 15 augusti 2011, då Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:98) om kontroll av efterlevnaden av

kvalitetsnormer för bananer ska upphöra att gälla.

2. Dispenser meddelade med stöd av den upphävda författningen gäller även

efter den 15 augusti 2011.

ANNA OLSSON

Stig Wingård

(Enheten för handel och marknad)