SJVFS 2013:29

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:41) om märkning och registrering av hundar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2013:29

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2008:41) om märkning och

registrering av hundar;

Utkom från trycket

den 23 augusti 2013

Omtryck

beslutade den 22 augusti 2013.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 8 § förordningen (2007:1240) om

tillsyn över hundar, ifråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2008:41) om märkning

och registrering av hundar2 och efter samråd med Ekonomistyrningsverket

dels att 5 § ska upphöra att gälla,

dels att 4 § ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder ikraft.

Märkning

1 § Om en hundägare låter märka sin hund genom tatuering ska tatueringen göras i

ett av hundens öron.

Registrering

2 § Anmälan om registrering enligt 4 § förordningen (2007:1240) om tillsyn över

hundar samt anmälan om ägarbyte ska göras antingen genom att:

1. lämna in för ändamålet fastställda blanketter till Jordbruksverket, eller

2. genom att lämna uppgifterna via Jordbruksverkets internettjänst. Uppgifterna

ska verifieras med e-legitimation. (SJVFS 2010:8)

3 § Om uppgifterna som anmälts enligt 4 § förordningen (2007:1240) om tillsyn

över hundar förändrats på sådant sätt att de inte längre är fullständiga eller riktiga ska

förändringen anmälas till Jordbruksverket av hundägaren.

Avgifter

4 § Då en hund registreras första gången ska en hundägare som gör en anmälan om

registrering enligt:

1. 2 § 1 betala en avgift till Jordbruksverket om 100 kr,

2. 2 § 2 betala en avgift till Jordbruksverket om 50 kr.

(SJVFS 2013:29)

1 Anmälan till kommissionen har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets

tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG

(EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

2 Författningen senast omtryckt SJVFS 2010:8.

SJVFS 2013:29

2

5 § Har upphävts genom (SJVFS 2013:29).

Övriga bestämmelser

6 § Om det finns särskilda skäl kan Statens jordbruksverk medge undantag från 1 §.

-------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 1 oktober 2013.

HARALD SVENSSON

Niklas Persson

(Registerenheten)

3 SJVFS 2013:29