SJVFS 2014:21

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:13) om emballage för betat utsäde

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2014:21

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2001:13) om emballage för betat

utsäde;

Utkom från trycket

den 23 juni 2014

beslutade den 19 juni 2014.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 50 § förordningen (2006:1010) om

växtskyddsmedel, att verkets föreskrifter (SJVFS 2001:13) om emballage för betat

utsäde ska upphöra att gälla.

-----------

Denna författning träder i kraft den 14 juli 2014.

LEIF DENNEBERG

Jennie Nilsson

(Regelenheten)