SJVFS 2014:28

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:25) om restriktionsområden med anledning av misstanke om Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2014:28

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2014:25) om restriktionsområden

med anledning av misstanke om Newcastlesjuka hos

fjäderfä och andra fåglar;

Saknr K 12

Utkom från trycket

den 2 augusti 2014.

beslutade den 2 augusti 2014.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 § epizootiförordningen

(1999:659), att verkets föreskrifter (SJVFS 2014:25) om restriktionsområden med

anledning av misstanke om Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar ska

upphöra att gälla.

-----------

Denna författning träder i kraft den 2 augusti 2014.

BIRGITTA EK

Catrin Molander

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)