SJVFS 2014:44

Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2014:44

Statens jordbruksverks föreskrifter om

producentorganisationer inom fiskeri- och

vattenbruksnäringen;

Utkom från trycket

den 22 december 2014

beslutade den 19 december 2014.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 kap. 3 § förordningen

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen och efter att ha gett Havs-

och vattenmyndigheten tillfälle att yttra sig, följande.

Definitioner

1 § I den här föreskriften menas med

Utfallsindikator:

statistiskt mått som visar hur resultaten ska uppnås eller

har uppnåtts och

Resultatindikator:

statistiskt mått som visar vilka resultat som ska uppnås

eller har uppnåtts.

Ansökan och inlämnande

2 § Ansökan om erkännande av producentorganisation ska organisationen lämna in

till Jordbruksverket. Produktions- och saluföringsplaner samt årsrapporter ska

producentorganisationer också lämna in till Jordbruksverket.

Erkännande av producentorganisationer

Grundläggande krav

3 § För att bli erkänd som en producentorganisation ska organisationen uppfylla

följande krav:

1. organisationen ska vara registrerad som en ekonomisk förening hos

Bolagsverket och

2. medlemmarnas bruttoförsäljning av fiskeri- och vattenbruksprodukter ska

sammanlagt uppgå till minst en miljon kronor per år och

3. organisationens medlemmar ska ha fiskelicens eller personlig fiskelicens om

organisationen vill bli erkänd som fiskeriproducentorganisation eller

4. organisationens medlemmar ska ha tillstånd för vattenbruk om de vill bli

erkända som vattenbruksproducentorganisation.

SJVFS 2014:44

2

Kapacitet att verka för målen

4 § Producentorganisationen ska redogöra för vilka mål1 de tänkt att verka för samt

för hur de tänker göra det vid ansökan om erkännande.

Produktions- och saluföringsplaner

Produktionsprogram

5 § Den preliminära leveransplanen ska innehålla priser, produktion och efterfrågan

per säsong.

6 § I

den

preliminära

leveransplanen

för

fiskeri-

och

vattenbruks

producentorganisationer ska organisationen dokumentera på vilket sätt följande

faktorer beaktats:

1. planering av produktionsverksamhet och

2. eventuell samordning av verksamheten med andra producenter.

Fiskeriproducentorganisationer ska utöver kraven i första stycket, i de fall det är

relevant, också dokumentera på vilket sätt de beaktat förvaltningen av

fiskerättigheter samt hur producentorganisationens medlemmar fullgör och hanterar

skyldigheten att landa alla fångster.

Vattenbruksproducentorganisationer ska utöver kraven i första stycket också

dokumentera på vilket sätt de beaktat utvecklingen av hållbar vattenbrukspraxis.

Saluföringsstrategi

7 § Saluföringsstrategin ska innehålla eventuella nya avsättningsmöjligheter för

producentorganisationens produkter och andra kommersiella möjligheter. I

saluföringsstrategin ska det också anges om producentorganisationen fört en dialog

om samordning med andra aktörer i försörjningskedjan.

Ekonomisk plan för varje åtgärd

8 § Producentorganisationen ska vidta minst en åtgärd per mål. Exempel på åtgärder

finns i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av

den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och

vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och

(EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/20002 och i

kommissionens rekommendation nr 2014/117/EU.

9 § Producentorganisationen ska upprätta en ekonomisk plan för varje åtgärd som

finns med i produktions- och saluföringsplanen. Den ekonomiska planen ska

innehålla uppgifter om utgifter och förväntade ekonomiska resurser.

Den ekonomiska planen ska innehålla en tidtabell för de planerade åtgärderna.

När det gäller fleråriga planer ska uppgifterna om utgifter och de förväntade

ekonomiska resurserna vara uppdelade per år.

1 Målen står i artikel 7 i rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och

vattenbruksprodukter.

2 EUT L 354, 28.12.2013, s.1 (Celex 32013R1379)

SJVFS 2014:44

3

10 § I den ekonomiska planen för varje åtgärd ska producentorganisationen ange

utfalls- och resultatindikatorer. Producentorganisationen ska ange minst två

utfallsindikatorer och minst en resultatindikator för varje åtgärd. Indikatorerna som

används ska ha en direkt koppling till åtgärden.

Exempel på indikatorer finns i bilagan till den här föreskriften.

Årsrapporter

11 § Utfalls- och resultatindikatorerna som producentorganisationen använt i

produktions- och saluföringsplanen ska finnas med i organisationens årsrapport.

Producentorganisationen ska lämna in årsrapporten till Jordbruksverket sex

veckor efter det att produktions- och saluföringsplanen löpt ut. Om produktions- och

saluföringsplanen avser flera år ska organisationen varje år lämna in en årsrapport

sex veckor efter respektive års utgång.

Undantag från föreskriften

12 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i den här föreskriften.

Grundläggande bestämmelser

13 § Grundläggande bestämmelser finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11

december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken om ändring av rådets

förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande

av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets

beslut 2004/585/EG3,

2. rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den

gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om

ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009

och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/20004,

3. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1418/2013 av den 17

december

2013

om

produktions-

och

saluföringsplaner

enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)nr 1379/2013 om den

gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter5,

4. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1419/2013 av den 17

december

2013

om

erkännande

av

producentorganisationer

och

branschorganisationer,

utvidgning

av

producentorganisationers

och

branschorganisationers regler och offentliggörande av utlösningspriser enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den

gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter6.

-------------------------

3 EUT L 354, 28.12.2013, s.22 (Celex 32013R1380)

4 EUT L 354, 28.12.2013, s.1 (Celex 32013R1379)

5 EUT L 353, 28.12.2013, s.40 (Celex 32013R1418)

6 EUT L 353, 28.12.2013, s.43 (Celex 32013R1419)

SJVFS 2014:44

4

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2015, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2011:27) om producentorganisationer inom fiskerinäringen

upphör att gälla.

LEIF DENNEBERG

Malin Grahn

(Stödkommunikationsenheten)

SJVFS 2014:44

5

Bilaga

Exempel på utfallsindikatorer

Utfallsindikatorer för genomförandet av de planerade åtgärderna

För fiskeriproducentorganisationer

1. Planerad fartygsverksamhet uttryckt bland annat som dagar till sjöss och

volymer av målarter som fångats

2. En preliminär tidtabell för saluföring av produkter för varje art och

presentationsform

3. En plan för åtgärder som planeras för identifiering av marknadsmöjligheter

4. En plan för åtgärder som planeras för certifiering/märkning av produkterna

5. En preliminär tidtabell för förvaltning av fiskeansträngning och/eller

fiskekapacitet för varje fiskeområde

6. En plan för åtgärder som planeras för att minska oönskade bifångster

7. Ett program för utbildning när det gäller fortlevnad och regler, medvetenhet

och kontroll av producenter

För vattenbruksproducentorganisationer

1. Planerad lagring och skörd av odlade arter

2. En preliminär tidtabell för saluföring av produkter för varje art och

presentationsform

3. En plan för åtgärder som planeras för identifiering av marknadsmöjligheter

4. En plan för åtgärder som planeras för certifiering/märkning av produkterna

5. En plan för att minska den kontaminering av ekosystem som är knuten till

vattenbruksverksamhet

6. En plan för införande av hållbar utfodring av odlade arter

7. Ett program för utbildning när det gäller efterlevnad och regler,

medvetenhet och kontroll

Exempel på resultatindikatorer

Resultatindikatorer för bedömning av hur åtgärderna bidrar till produktions-

och saluföringsplanernas mål

För fiskeriproducentorganisationer

1. Volym och/eller värde av de arter som fångas eller saluförs

2. Genomsnittlig storlek på de arter som fångas eller saluförs

3. Försäljningsökning per art och/eller produkt i förhållande till en

referenssituation

4. Antal och volym och/eller värde av nya produkter som säljs i förhållande

till föregående år

5. Utveckling vad gäller fiskeansträngning och/eller fiskekapacitet

6. Utveckling vad gäller landningssammansättning och/eller volym av

oönskade fångster

SJVFS 2014:44

6

7. Utveckling ”per capita” vad gäller uppskattat värde av landad eller skördad

produktion

8. Utveckling vad gäller produktionskostnader per produktionsenhet

9. Utveckling vad gäller försäljningskostnader per produktionsenhet

10. Utveckling vad gäller genomsnittlig månadsinkomst för producenter

11. Förändringar av värdet av känsliga produkter i förhållande till

referenssituation

12. Antal olyckor (med skador och/eller dödsfall)

13. Förändringar av antalet registrerade överträdelser av

producentorganisationens regler

För vattenbruksproducentorganisationer

1. Volym och/eller värde av de arter som fångas eller saluförs

2. Försäljningsökning per art och/eller produkt i förhållande till en

referenssituation

3. Antal och volym och/eller värde av nya produkter som säljs i förhållande

till föregående år

4. Utveckling ”per capita” vad gäller uppskattat värde av skördad produktion

5. Utveckling vad gäller den andel foder för odlade arter som kommer från

hållbara eller förnybara resurser

6. Utveckling vad gäller kvantiteter förorenade utsläpp

7. Utveckling vad gäller produktionskostnader per produktionsenhet

8. Utveckling vad gäller försäljningskostnader per produktionsenhet

9. Utveckling vad gäller genomsnittlig månadsinkomst för producenter

10. Förändringar av andelen osålda produkter i förhållande till

referenssituationen

11. Förändringar av värdet av känsliga produkter i förhållande till

referenssituation

12. Antal olyckor (med skador och/eller dödsfall)

13. Förändringar av antalet registrerade överträdelser av

producentorganisationens regler