SJVFS 2014:6

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:28) om märkning av parti med fisk eller fiskprodukter avseende handelsnormer samt återtag av fisk och prisrapportering

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2014:6

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2011:28) om märkning av parti

med fisk eller fiskprodukter avseende handelsnormer

samt återtag av fisk och prisrapportering;

Utkom från trycket

den 24 mars 2014

beslutade den 20 mars 2014.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 kap 1 § förordningen

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, att verkets föreskrifter

SJVFS (2011:28) om märkning av parti med fisk eller fiskprodukter avseende

handelsnormer samt återtag av fisk och prisrapportering ska upphöra att gälla.

-----------

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2014.

LEIF DENNEBERG

Camilla Burman

(Enheten för handel och marknad)