SJVFS 2015:10

Statens jordbruksverks föreskrifter om statligt stöd till produktion av biogas från gödsel

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2015:10

Statens jordbruksverks föreskrifter om statligt stöd till

produktion av biogas från gödsel;

Utkom från trycket

den 20 april 2015

beslutade den 16 april 2015.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 23 § förordningen (2014:1528) om statligt

stöd till produktion av biogas, följande.

Inledande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om stödet finns i förordningen (2014:1528) om statligt

stöd till produktion av biogas.

2 § För att kunna få stöd enligt dessa föreskrifter måste företaget som ansöker om

utbetalning vara inkluderat i projektet för statligt stöd till produktion av biogas från gödsel.

De företag som vill ansöka om inkludering kan göra det när som helst under en

inkluderingsperiod. Jordbruksverket godkänner för inkludering de företag som uppfyller

kraven i förordningen (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas och kraven i

dessa föreskrifter.

Projektet har tre inkluderingsperioder: 2015-2017, 2018-2020 och 2021-2023. Inför en ny

inkluderingsperiod ska samtliga företag som vill vara inkluderade ansöka om detta.

3 § Stödperioderna och senaste datum för ansökan om utbetalning kommer att beslutas av

Jordbruksverket1.

Definitioner

4 § I dessa föreskrifter avses med

Avloppsslam:

Slam

från

avloppsreningsverk,

flerkammarbrunnar

eller

liknande anordningar som behandlar avloppsvatten från hushåll

eller tätorter, eller från andra reningsverk som behandlar

avloppsvatten med liknande sammansättning.

Gödselgas:

Rågas som producerats från stallgödsel i en biogasanläggning.

Normalkubikmeter

(Nm3):

En kubikmeter gas med trycket 1,01325 bar (= 1 atm) och

temperaturen 0

C.

Stödperiod:

Den period för vilken stödet betalas ut.

1

Beslutet kommer att publiceras på Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se/gödselgas.

SJVFS 2015:10

2

Vad krävs för att bli inkluderad i projektet?

5 § För att bli inkluderad i projektet måste företagets anläggning uppfylla de förutsättningar

för stöd som står i förordningen (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas.

Företagets anläggning måste även ha en kapacitet som understiger 50 000 ton uppgraderad

rågas per år för produktion av fordonsgas eller att effekten för produktion av el eller annan

energi understiger 500 kW. Vid beräkningen ska anläggningar med en gemensam

anslutningspunkt till elnätet räknas som en anläggning.

6 § För att kunna bli inkluderat i projektet måste företaget lämna in en ansökan för varje

anläggning.

Ansökan om inkludering ska innehålla följande uppgifter2:

1. Företagets organisations- eller personnummer.

2. Anläggningens namn.

3. Företagets adress.

4. Kontaktperson och dennes e-post och telefon.

5. Underskrift av behörig firmatecknare.

6. Godkännandenummer för att hantera animaliska biprodukter.

7. En försäkran om att anläggningen inte blandar avloppsslam med gödsel. Företaget

skriver försäkran på ansökan.

8. En försäkran om att anläggningen har inkopplad utrustning för att fackla eller bränna

gas som vid överproduktion eller driftsstörning inte kan nyttiggöras. Företaget

skriver försäkran på ansökan.

9. Samma uppgifter som anges i 13 § punkterna 3, 5 och 6 för året före första ansökan

om inkludering.

10. Anskaffningsutgift, anskaffningsår och planenlig avskrivningstid för de materiella

anläggningstillgångar som ingår i biogasanläggningen.

11. Investeringsstöd för anläggningen från offentliga stödgivare.

12. Total rötkammarvolym i m3.

13. Anläggningens installerade kapacitet i ton rågas per år för anläggningar där det

produceras rågas som ska bli fordonsgas, och installerad effekt i kW för övriga

anläggningar.

Vad krävs för att Jordbruksverket ska bevilja gödselgasstöd?

7 § Företaget måste minst en gång per år söka efter gasläckor i anläggningen samt

dokumentera läckor och åtgärder. För att uppfylla detta krav måste företaget för

anläggningen:

1. Ha en rutin för att söka efter läckor. Rutinen ska kunna visas upp vid kontroll.3

2. Genomföra rutinen med ett läcksökningsinstrument som anger metanhalten i siffror.

Detektionsgränsen ska vara högst 5 ppm. Kalibreringen av instrumentet ska utföras

enligt tillverkarens instruktioner.

3. Vid kontroll kunna visa dokumentation från det årliga sökandet efter läckor.

8 § Företaget måste med sin anläggning vara inkluderat i projektet.

9 § Anläggningen får inte vara fullständigt avskriven under stödperioden.

2

Ansökan kan lämpligen lämnas på Jordbruksverkets blankett ”Ansökan om inkludering i projektet för statligt stöd till gödselgas”.

Blanketten finns på Jordbruksverkets webbplats.

3 Ett exempel på hur en rutin kan se ut finns under villkor på Jordbruksverkets hemsida http://www.jordbruksverket.se/gödselgas.

SJVFS 2015:10

3

10 § Företaget får inte vara i svårigheter enligt punkt 20 i kommissionens meddelande

Riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i

svårigheter4.

11 § De företag som producerar rågas som ska bli fordonsgas och som har inlett sin

verksamhet efter den 30 december 2013 får inte röta spannmål och andra stärkelserika

grödor, socker och oljegrödor.

12 § Anläggningen ska inte ha fått investeringsstöd eller annat statligt stöd så att det

tillsammans med gödselgasstödet överstiger 15 miljoner euro.

13 § För att få utbetalning måste företaget lämna in en ansökan för varje anläggning efter

stödperiodens slut.

Ansökan om utbetalning ska innehålla följande uppgifter5. Uppgifterna som anges i

punkterna 3, 5 och 6 ska avse den gångna stödperioden eller, om anläggningen blev

inkluderad i projektet under stödperioden, den tid som följde efter att ansökan om

inkludering av anläggningen kom in till Jordbruksverket.

1. Grunduppgifter

a) Anläggningens namn.

b) Företagets adress.

c) Kontaktperson och dennes e-post och telefon.

d) Underskrift av behörig firmatecknare.

e) Företagets bank- eller postgironummer.

2. Uppgifter om företaget och anläggningen

a) Försäkran att företaget inte är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut

av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med

den inre marknaden. Företaget kan ge sin försäkran på ansökan.

b) Försäkran av sökande som producerar rågas som ska bli fordonsgas och som har

inlett sin verksamhet efter den 30 december 2013, att anläggningen inte rötar

spannmål och andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor. Företaget kan

ge sin försäkran på ansökan.

3. Substrat och användning

a) Mängd gödsel som rötats i anläggningen, angivet i ton våtvikt och uppdelat per

djurslag och gödselslag.

b) Mängd övriga substrat som rötas i anläggningen utöver gödseln, angivet i ton

våtvikt uppdelat per substrat.

c) Gasens huvudsakliga användningsområde såsom fordonsgas eller övrig

användning såsom elektricitet, värme och kyla.

4. Kostnader och intäkter som avser anläggningen. Företaget ska styrka sina

ekonomiska uppgifter enligt nedan med ett bifogat utdrag ur bokföringen där

biogasanläggningen särredovisas. Utdraget ska bestå av en huvudbok för alla konton

som berör biogasanläggningen. Utdraget ska endast omfatta de transaktioner som

avser biogasanläggningen under stödperioden och inte omfatta företagets eventuella

övriga verksamhet.

a) Intäkter från försäljning av gas, el, värme eller kyla från anläggningen.

b) Uppgifter om intäkter från elcertifikat.

c) Anskaffningsutgift och planenlig avskrivningstid för årets investeringar.

d) Investeringsstöd för årets investeringar.

e) Totala räntekostnader för biogasanläggningen.

4 Meddelande från kommissionen – Riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter

(2014/C 249/01), (EUT C 249, 31.7.2014, s. 1, Celex 52014XC0731(01)).

5 Ansökan kan lämpligen lämnas på Jordbruksverkets blankett ”Ansökan om utbetalning av stöd för gödselgas”. Blanketten finns på

Jordbruksverkets webbplats.

SJVFS 2015:10

4

f) Drift- och underhållskostnader för biogasproduktionen.

g) Personalkostnader för biogasproduktionen.

5. Producerad mängd rågas under stödperioden redovisat i Nm3. Gasen redovisas

genom förändringen i mätarställningen för aktuell stödperiod. Om mätningen av

rågas inte fungerar kan företaget lämna in uppgifter från dokumenterad mängd

levererad rågas (Nm3), uppmätt mängd el (kWh) eller fordonsgas (Nm3).

Jordbruksverket räknar 1 kWh el som motsvarande 2 kWh energi från rågas samt 1

kWh energi från fordonsgas (1/(0,97*9,97) Nm3 fordonsgas) som motsvarande 1

kWh energi från rågas (1/(0,6*9,97) Nm3 rågas).

6. Användningsområden

a) Värmeproduktion i kWh och andel som används i företaget.

b) Produktion av kyla i kWh och andel som används i företaget.

c) Elproduktion i kWh och andel som används i företaget.

d) Rågasproduktion till uppgradering i Nm3.

e) Fordonsgasproduktion i Nm3 och andel som används i företaget.

f) Annan produktion i kWh och andel som används i företaget.

7. Administration. Uppgifterna i punkterna a-b behöver enbart lämnas om ansökan ges

in 2016 eller senare och om ansökan är den första ansökan om utbetalning för

anläggningen det kalenderåret.

a) Antal timmar som företaget har använt för att fylla i ansökan om utbetalning.

b) Uppgift om företaget har anlitat någon konsult för att fylla i ansökan om

utbetalning.

Hur beräknar Jordbruksverket stödet?

14 § Jordbruksverket beslutar om maximalt belopp per anläggning för fordonsgas respektive

el och annan användning. Jordbruksverket bestämmer de maximala beloppen utifrån

inkomna ansökningar om utbetalning och Jordbruksverkets budget för stödperioden. Det

maximala beloppet för fordonsgas ska vara dubbelt så högt som för el och annan

användning.

Jordbruksverket räknar varje anläggning till den kategori som är gasens huvudsakliga

användningsområde.

15 § Stödbeloppet för respektive anläggning ska uppgå till det lägsta av följande belopp:

1. Produktionen av gödselgas under stödperioden multiplicerat med stödbeloppet per

kWh. Jordbruksverket räknar att 1 Nm3 rågas motsvarar 5,982 kWh. Som produktion

används den minsta mängden av följande:

a) Den mängd stallgödsel i ton våtvikt som använts i anläggningen under

stödperioden multiplicerat med Jordbruksverkets nyckeltal för gasproduktion för

respektive gödselslag, omräknat till kWh.

b) Den producerade mängden rågas omräknat till kWh för stödperioden.

2. Skillnaden mellan anläggningens produktionskostnader och marknadspriset för den

aktuella energiformen (naturgaspriset respektive elpriset).

3. De maximala beloppen per anläggning för fordonsgas och för el och annan

användning.

Övriga villkor för stödet

16 § Jordbruksverket kan komma att göra kontroller på plats.

17 § Företaget ska spara handlingar som ligger till grund för stödet ett år efter att företaget

inte längre är inkluderad i projektet.

SJVFS 2015:10

5

18 § Jordbruksverket kan besluta om undantag från dessa föreskrifter om det finns särskilda

skäl.

--------------------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2015.

HARALD SVENSSON

Camilla Lagerkvist Tolke

(Klimatenheten)