SJVFS 2015:41

Statens jordbruksverks föreskrifter om branschorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2015:41

Statens jordbruksverks föreskrifter om

branschorganisationer inom fiskeri- och

vattenbruksnäringen;

Utkom från trycket

den 14 december 2015

beslutade den 10 december 2015.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 kap. 3 § 1 p förordningen

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen och efter att ha gett Havs-

och vattenmyndigheten tillfälle att yttra sig, följande.

Definitioner

1 § I den här föreskriften menas med

saluföring:

försäljning eller förmedling av fiskeriprodukter eller

vattenbruksprodukter.

beredning:

förädling av fiskeriprodukter eller vattenbruksprodukter

som inkluderar mer än slakt, rensning och borttagande av

huvud.

Ansökan och inlämnande

2 § Den organisation som vill bli erkänd som branschorganisation ska lämna in en

ansökan till Jordbruksverket.

Erkännandekriterier

3 § För att bli erkänd som en branschorganisation ska organisationen som söker om

erkännande uppfylla följande krav:

1. organisationen ska vara registrerad som en ekonomisk förening hos

Bolagsverket,

2. representera grupper av aktörer som har mer än 30 procent av den inhemska

produktionen antingen från yrkesfisket eller vattenbruket, eller båda, och

3. representera grupper av aktörer som har mer än 30 procent av omsättningen

antingen av den inhemska saluföringen eller den inhemska beredningen, eller

båda, med avseende på fiskeri- och vattenbruksprodukter.

4 § Branschorganisationen ska i ansökan redogöra för hur den har tänkt verka för att

nå målen i artikel 12 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1379/2013

av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och

SJVFS 2015:41

2

vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och

(EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/20001 .

5 § Branschorganisationen ska vidta minst en åtgärd per mål under verksamhetsåret.

Exempel på åtgärder finns i artikel 13 i förordning (EU) nr 1379/2013.

Årsrapporter

6 § Branschorganisationer ska varje år lämna in en årsrapport till Jordbruksverket.

Årsrapporten ska innehålla de uppgifter som framgår av artikel 16 i förordning (EU)

nr 1379/2013 samt information om vad branschorganisationen gjort under året för att

nå de mål som anges i artikel 12 i samma förordning. Årsrapporten ska lämnas in till

Jordbruksverket senast sex veckor efter att verksamhetsåret löpt ut.

Undantag från föreskriften

7 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i den här föreskriften.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2016.

LEIF DENNEBERG

Camilla Burman

(Enheten för handel och marknad)

1 EUT L 354, 28.12.2013, s.1 (Celex 32103R1379)