SJVFS 2015:49

Statens jordbruksverks föreskrifter om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2015:49

Statens jordbruksverks föreskrifter om

dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av

växtskyddsmedel;

Utkom från trycket

den 23 december 2015

beslutade den 18 december 2015.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 kap. 57 § förordningen (2014:425)

om bekämpningsmedel och efter att ha hört Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen

och Skogsstyrelsen, följande.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter handlar om kraven på dokumentation vid yrkesmässig använd-

ning av växtskyddsmedel. Med växtskyddsmedel avses sådana produkter som

omfattas av art. 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/20091.

2 § I 2 kap. 56 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel anges att den som

yrkesmässigt använder växtskyddsmedel ska dokumentera varje användning av

växtskyddsmedel och ange vilka skyddsavstånd som har hållits vid spridning som sker

utomhus, vilka övriga försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan som har vid-

tagits vid spridning samt i vilket syfte växtskyddsmedlet har använts. Bestämmelserna

i 5, 7, 10 och 12 §§ förtydligar de kraven.

I artikel 67.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/20092 finns

bestämmelser om skyldighet för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel att föra

register över de växtskyddsmedel som de använder, med uppgift om

växtskyddsmedlets namn, tidpunkten för och den använda dosen vid appliceringen, det

område där växtskyddsmedlet använts och den gröda som det använts för.

Bestämmelserna i 4-6, 8 och 9 §§ förtydligar de kraven.

3 § I dessa föreskrifter avses med

dokumentation:

skapandet av beständiga handlingar för att i framtiden visa hur

spridningen av växtskyddsmedel utförts. Handlingar kan skapas

oberoende av teknik i form av text på papper, digitala filer, ljud-

upptagningar eller liknande, och

spridning:

arbetet med att fördela och applicera växtskyddsmedel, oavsett

vilken typ av utrustning som används.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande

av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och

91/414/EEG, (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1, Celex 32009R1107).

2 EUT L 309, 24.11.2009, s. 1, Celex 32009R1107.

SJVFS 2015:49

2

Dokumentation av spridning av växtskyddsmedel

4 § När tidpunkten för spridningen dokumenteras ska den tidpunkt då spridningen

inom ett område påbörjades anges med datum och närmaste hel timme.

5 § När spridningen av växtskyddsmedel dokumenteras ska namnet på den som utfört

spridningen anges.

6 § Området för spridningen ska dokumenteras enligt följande. Området för spridning

ska anges på ett sätt som är tydligt för utomstående.

Har spridningen skett utomhus ska området anges som fältnamn, skiftesnummer,

kartangivelse eller liknande.

Har spridningen skett inomhus ska området anges som husnummer, husbeteckning,

angivelse på ritning eller liknande.

Har spridningen skett i fast installerade utrustningar, som exempelvis betningsma-

skiner, ska området anges med adress och lokal i vilken utrustningen är placerad.

7 § Syftet med spridningen av växtskyddsmedel ska dokumenteras enligt följande.

1. Om spridningen skett i syfte att skydda växter eller växtprodukter mot ska-

degörare eller att förhindra angrepp av sådana ska det anges som bekämp-

ning av svampar, insekter, sniglar, nematoder, spindeldjur, alger, bakterier,

gnagare, avskräckande av vilt eller liknande.

2. Om spridningen skett i syfte att påverka växternas livsprocesser ska det

anges som retardering, tillväxtreglering, aktivering av växtens försvars-

mekanismer eller liknande.

3. Om spridningen skett i syfte att bevara växtprodukters hållbarhet, ska det

anges som förbättrad hållbarhet eller liknande.

4. Om spridningen skett i syfte att förstöra oönskade växter eller växtdelar ska

det anges som ogräsbekämpning, blastdödning, mossbekämpning, totalbe-

kämpning av vegetation eller liknande.

5. Om spridningen skett i syfte att hålla tillbaka eller förhindra oönskad till-

växt av växter ska det anges som groningshämning eller liknande.

8 § När växtskyddsmedlets namn dokumenteras ska det anges på samma sätt som det

anges på medlets etikett.

9 § När den spridda dosen av växtskyddsmedlet dokumenteras ska den anges med

samma måttenhet som doseringen anges på produktens etikett. Om doseringen på

etiketten anges som en koncentration ska det dokumenteras på samma sätt som på

etiketten.

10 § Fasta och anpassade skyddsavstånd vid spridning av växtskyddsmedel utomhus

ska anges samt vilka objekt skyddsavstånden hållits mot. Skyddsavstånden ska anges

i antal hela metrar.

När fasta skyddsavstånd anges i enlighet med första stycket kan hänvisning göras

till annan dokumentation, till exempel en karta.

SJVFS 2015:49

3

Bestämmelser om vilka skyddsavstånd som ska hållas vid spridning av

växtskyddsmedel finns i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel samt i

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av

växtskyddsmedel.

11 § Vid spridning utomhus av växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande in-

sekter ska uppgift om det vid spridningstillfället fanns blommande växter eller inte på

det område där spridningen skett dokumenteras. Med blommande växter avses både

blommande gröda och annan blommande vegetation såsom ogräs.

Växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande insekter är de som är märkta

med användningsvillkor till skydd för pollinerande insekter eller annan text som anger

att medlet är skadligt för pollinerande insekter.

Hantering av dokumentationen

12 § Dokumentation som krävs enligt 2 kap. 56 § förordningen (2014:425) om

bekämpningsmedel och dessa föreskrifter ska sparas i minst tre år.

Andra bestämmelser om dokumentation vid användning av växtskyddsmedel

13 § Bestämmelser om journalföring av uppgifter för att kontrollera faror i

livsmedels- och foderproduktionen finns i Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 852/20043 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/20054.

------------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2016, då Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 1999:94) om skyldighet att föra anteckningar vid användning av

bekämpningsmedel som är särskilt skadliga för pollinerande insekter ska upphöra att

gälla.

HARALD SVENSSON

Magnus Sandström

(Regelenheten)

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedels-

hygien, (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0852).

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande

av krav för foderhygien, (EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, Celex 32005R0183).