SJVFS 2018:18

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:44) om producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:18

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2014:44) om

producentorganisationer inom fiskeri- och

vattenbruksnäringen;

Utkom från trycket

den 17 augusti 2018

Omtryck

beslutade den 16 augusti 2018

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 kap. 3 § förordningen (1994:1716)

om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen och efter att ha gett Havs- och

vattenmyndigheten tillfälle att yttra sig,

dels att 5 § ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande bilaga ska betecknas bilaga 2,

dels att

2, 3, 6, 10 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskriften ska införas två nya paragrafer, 3 a och 6 a §§, av följande

lydelse,

dels att det i föreskriften ska införas en ny bilaga, bilaga 1, av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Definitioner .............................................................................................................. 2

Ansökan och inlämnande ......................................................................................... 2

Erkännande av producentorganisationer .................................................................. 2

Produktions- och saluföringsplaner .......................................................................... 3

Årsrapporter ............................................................................................................. 4

Undantag från föreskriften ....................................................................................... 4

Grundläggande bestämmelser .................................................................................. 4

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ............................................................ 4

BILAGA 1 .................................................................................................................... 6

Ansökan om erkännande .......................................................................................... 6

BILAGA 2 .................................................................................................................... 7

Utfalls- och resultatindikatorer ................................................................................. 7

SJVFS 2018:18

2

Definitioner

1 § I den här föreskriften menas med

Utfallsindikator:

statistiskt mått som visar hur resultaten ska

uppnås eller har uppnåtts och

Resultatindikator:

statistiskt mått som visar vilka resultat som

ska uppnås eller har uppnåtts.

Ansökan och inlämnande

2 § Producentorganisationen ska lämna in ansökan om erkännande av

producentorganisation till Jordbruksverket. De dokument som ska bifogas ansökan

framgår av bilaga 1. Producentorganisationen ska också lämna in produktions- och

saluföringsplaner samt årsrapporter till Jordbruksverket. (SJVFS 2018:18).

Erkännande av producentorganisationer

Grundläggande krav

3 § Utöver vad som står i artikel 14 och 17 i Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma

marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets

förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets

förordning (EG) nr 104/20001 ska producentorganisationen uppfylla följande krav för

att bli erkänd som en producentorganisation:

1. organisationen ska vara registrerad som en ekonomisk förening hos

Bolagsverket och

2. medlemmarnas bruttoförsäljning av fiskeri- och vattenbruksprodukter ska

sammanlagt uppgå till minst en miljon kronor per år och

3. organisationens medlemmar ska bedriva fiske med stöd av fiskelicens eller

personlig

fiskelicens

om

organisationen

vill

bli

erkänd

som

fiskeriproducentorganisation eller

4. organisationens medlemmar ska ha tillstånd för vattenbruk om de vill bli

erkända som vattenbruksproducentorganisation. (SJVFS 2018:18).

3 a § För att säkerställa att producentorganisationen har ett demokratiskt funktionssätt2

ska varje medlem i organisationen ha en röst vid organisationens stämmor. (SJVFS

2018:18).

Kapacitet att verka för målen

4 § Producentorganisationen ska redogöra för vilka mål3 de tänkt att verka för samt

för hur de tänker göra det vid ansökan om erkännande.

1 EUT L 354, 28.12.2013, s.1 (Celex 32013R1379).

2 Artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för

fiskeri- och vattenbruksprodukter.

3 Målen står i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma

marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

SJVFS 2018:18

3

Produktions- och saluföringsplaner

Produktionsprogram

5 § har upphävts genom (SJVFS 2018:18).

6 § Produktionsplanen för fiskeri- och vattenbruksproducentorganisationer ska

innehålla uppgifter om produktion och efterfrågan per säsong.

Produktionsplanen ska även innehålla uppgifter om på vilket sätt följande faktorer

har beaktats:

1. planering av produktionsverksamhet och

2. eventuell samordning av verksamheten med andra producenter.

Fiskeriproducentorganisationer ska utöver kraven i första och andra stycket också

dokumentera:

1. hur producentorganisationens medlemmar fullgör och hanterar skyldigheten att

landa alla fångster och

2. i de fall det är relevant på vilket sätt producentorganisationen beaktat

förvaltningen av fiskerättigheter.

Vattenbruksproducentorganisationer ska utöver kraven i första och andra stycket

också dokumentera på vilket sätt de beaktat utvecklingen av hållbar vattenbrukspraxis.

(SJVFS 2018:18).

6 a § Producentorganisationer som säljer sina medlemmars produktion ska redovisa

pris per säsong i produktionsplanen. (SJVFS 2018:18).

Saluföringsstrategi

7 § Saluföringsstrategin ska innehålla eventuella nya avsättningsmöjligheter för

producentorganisationens produkter och andra kommersiella möjligheter. I

saluföringsstrategin ska det också anges om producentorganisationen fört en dialog

om samordning med andra aktörer i försörjningskedjan.

Ekonomisk plan för varje åtgärd

8 § Producentorganisationen ska vidta minst en åtgärd per mål. Exempel på åtgärder

finns i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den

11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och

vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG)

nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/20004 och i

kommissionens rekommendation nr 2014/117/EU.

9 § Producentorganisationen ska upprätta en ekonomisk plan för varje åtgärd som

finns med i produktions- och saluföringsplanen. Den ekonomiska planen ska innehålla

uppgifter om utgifter och förväntade ekonomiska resurser.

Den ekonomiska planen ska innehålla en tidtabell för de planerade åtgärderna.

När det gäller fleråriga planer ska uppgifterna om utgifter och de förväntade

ekonomiska resurserna vara uppdelade per år.

4 EUT L 354, 28.12.2013, s.1 (Celex 32013R1379).

SJVFS 2018:18

4

10 § I den ekonomiska planen för varje åtgärd ska producentorganisationen ange

utfalls- och resultatindikatorer. Producentorganisationen ska ange minst två

utfallsindikatorer och minst en resultatindikator för varje åtgärd. Indikatorerna som

används ska ha en direkt koppling till åtgärden.

Exempel på indikatorer finns i bilaga 2 till den här föreskriften. (SJVFS 2018:18).

Årsrapporter

11 § Utfalls- och resultatindikatorerna som producentorganisationen använt i

produktions- och saluföringsplanen ska finnas med i organisationens årsrapport.

Producentorganisationen ska lämna in årsrapporten till Jordbruksverket sex veckor

efter det att produktions- och saluföringsplanen löpt ut. Om produktions- och

saluföringsplanen avser flera år ska organisationen varje år lämna in en årsrapport sex

veckor efter respektive års utgång.

Undantag från föreskriften

12 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i 3, 10 och 11 §§. (SJVFS 2018:18).

Grundläggande bestämmelser

13 § Grundläggande bestämmelser finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11

december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken om ändring av rådets

förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande

av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets

beslut 2004/585/EG5,

2. rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den

gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om

ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och

om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/20006,

3. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1418/2013 av den 17

december

2013

om

produktions-

och

saluföringsplaner

enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)nr 1379/2013 om den

gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter7,

4. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1419/2013 av den 17

december

2013

om

erkännande

av

producentorganisationer

och

branschorganisationer,

utvidgning

av

producentorganisationers

och

branschorganisationers regler och offentliggörande av utlösningspriser enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den

gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter8.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

5 EUT L 354, 28.12.2013, s.22 (Celex 32013R1380).

6 EUT L 354, 28.12.2013, s.1 (Celex 32013R1379).

7 EUT L 353, 28.12.2013, s.40 (Celex 32013R1418).

8 EUT L 353, 28.12.2013, s.43 (Celex 32013R1419).

SJVFS 2018:18

5

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2015, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2011:27) om producentorganisationer inom fiskerinäringen

upphör att gälla.

1. Denna författning9 träder i kraft den 17 september 2018

2. Bestämmelserna i denna författning tillämpas på ansökningar om erkännande

och produktions- och saluföringsplaner som kommit in efter att denna

författning har trätt i kraft.

3. Bestämmelser som innebär att producentorganisationen måste ändra sina

stadgar tillämpas från och med den stämma som inträffar närmast efter

ikraftträdandet av föreskriften.

CHRISTINA NORDIN

Amanda Edlund

(Stödregelenheten)

9 SJVFS 2018:18.

SJVFS 2018:18

6

Bilaga 1

ANSÖKAN OM ERKÄNNANDE

Utöver det som anges i bilaga 1 i Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr

1419/2013 av den 17 december 2013 om erkännande av producentorganisationer och

branschorganisationer,

utvidgning

av

producentorganisationers

och

branschorganisationers regler och offentliggörande av utlösningspriser enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma

marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter10 ska en producent-

organisation skicka in följande uppgifter vid en ansökan om erkännande.

1. En produktionsplan med beräknad produktion per huvudsaklig art per säsong

samt medlemmarnas sammanlagda planerade omsättning under kommande

fiskeår och producentorganisationens planerade omsättning.

2. En saluföringsstrategi med beskrivning av hur produktionen säljs och av

eventuella svårigheter med saluföringen av speciella arter.

3. För fiskeriproducentorganisationer ska saluföringsstrategin även innehålla en

beskrivning av hur skyldigheten att landa alla fångster kommer att hanteras.

4. En redogörelse för de åtgärder som producentorganisationen har för avsikt att

genomföra för att arbeta mot målen i artikel 711 samt hur dessa åtgärder avses

finansieras.

5. En redovisning av föreningens planerade verksamhet och budget avseende

omsättning, personal, inköp av tjänster.

6. Registreringsbevis för den ekonomiska föreningen.

7. Protokoll från konstituerande stämma.

8. Regler för verksamheten antagna av stämman, i de fall sådana regler finns.

9. En lista på samtliga medlemmar med person- och organisationsnummer

kopplat

till

distriktsbeteckningen

för

fartygen

om

det

är

en

fiskeriproducentorganisation.

10. En lista på alla odlande medlemmar med anläggningens namn, produktionens

inriktning och kommun

där odlingen

bedrivs om

det

är en

vattenbruksproducentorganisation.

11. Eventuell ytterligare dokumentation som behövs för att säkerställa att

producentorganisationen uppfyller de kriterier som ställs för att bli erkänd.

(SJVFS 2018:18).

10 EUT L 353, 28.12.2013, s.43 (Celex 32013R1419).

11 Målen står i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma

marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

SJVFS 2018:18

7

Bilaga 2

UTFALLS- OCH RESULTATINDIKATORER

Exempel på utfallsindikatorer

Utfallsindikatorer för genomförandet av de planerade åtgärderna

För fiskeriproducentorganisationer

1. Planerad fartygsverksamhet uttryckt bland annat som dagar till sjöss och volymer

av målarter som fångats

2. En preliminär tidtabell för saluföring av produkter för varje art och

presentationsform

3. En plan för åtgärder som planeras för identifiering av marknadsmöjligheter

4. En plan för åtgärder som planeras för certifiering/märkning av produkterna

5. En preliminär tidtabell för förvaltning av fiskeansträngning och/eller fiskekapacitet

för varje fiskeområde

6. En plan för åtgärder som planeras för att minska oönskade bifångster

7. Ett program för utbildning när det gäller fortlevnad och regler, medvetenhet och

kontroll av producenter

För vattenbruksproducentorganisationer

1. Planerad lagring och skörd av odlade arter

2. En preliminär tidtabell för saluföring av produkter för varje art och

presentationsform

3. En plan för åtgärder som planeras för identifiering av marknadsmöjligheter

4. En plan för åtgärder som planeras för certifiering/märkning av produkterna

5. En plan för att minska den kontaminering av ekosystem som är knuten till

vattenbruksverksamhet

6. En plan för införande av hållbar utfodring av odlade arter

7. Ett program för utbildning när det gäller efterlevnad och regler, medvetenhet och

kontroll

Exempel på resultatindikatorer

Resultatindikatorer för bedömning av hur åtgärderna bidrar till produktions- och

saluföringsplanernas mål

För fiskeriproducentorganisationer

1. Volym och/eller värde av de arter som fångas eller saluförs

2. Genomsnittlig storlek på de arter som fångas eller saluförs

3. Försäljningsökning per art och/eller produkt i förhållande till en referenssituation

4. Antal och volym och/eller värde av nya produkter som säljs i förhållande till

föregående år

5. Utveckling vad gäller fiskeansträngning och/eller fiskekapacitet

SJVFS 2018:18

8

6. Utveckling vad gäller landningssammansättning och/eller volym av oönskade

fångster

7. Utveckling ”per capita” vad gäller uppskattat värde av landad eller skördad

produktion

8. Utveckling vad gäller produktionskostnader per produktionsenhet

9. Utveckling vad gäller försäljningskostnader per produktionsenhet

10. Utveckling vad gäller genomsnittlig månadsinkomst för producenter

11. Förändringar av värdet av känsliga produkter i förhållande till referenssituation

12. Antal olyckor (med skador och/eller dödsfall)

13. Förändringar av antalet registrerade överträdelser av producentorganisationens

regler

För vattenbruksproducentorganisationer

1. Volym och/eller värde av de arter som fångas eller saluförs

2. Försäljningsökning per art och/eller produkt i förhållande till en referenssituation

3. Antal och volym och/eller värde av nya produkter som säljs i förhållande till

föregående år

4. Utveckling ”per capita” vad gäller uppskattat värde av skördad produktion

5. Utveckling vad gäller den andel foder för odlade arter som kommer från hållbara

eller förnybara resurser

6. Utveckling vad gäller kvantiteter förorenade utsläpp

7. Utveckling vad gäller produktionskostnader per produktionsenhet

8. Utveckling vad gäller försäljningskostnader per produktionsenhet

9. Utveckling vad gäller genomsnittlig månadsinkomst för producenter

10. Förändringar av andelen osålda produkter i förhållande till referenssituationen

11. Förändringar av värdet av känsliga produkter i förhållande till referenssituation

12. Antal olyckor (med skador och/eller dödsfall)

13. Förändringar av antalet registrerade överträdelser av producentorganisationens

regler