SJVFS 2018:3

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:41) om märkning och registrering av hundar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:3

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2008:41) om märkning och

registrering av hundar;

Utkom från trycket

den 7 mars 2018

Omtryck

beslutade den 1 mars 2018

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 8 § förordningen (2007:1240) om

tillsyn över hundar och efter samråd med Ekonomistyrningsverket, att 4 § verkets

föreskrifter (SJVFS 2008:41) om märkning och registrering av hundar1 ska ha följande

lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder ikraft.

Märkning

1 § Om en hundägare låter märka sin hund genom tatuering ska tatueringen göras i ett

av hundens öron.

Registrering

2 § Anmälan om registrering enligt 4 § förordningen (2007:1240) om tillsyn över

hundar samt anmälan om ägarbyte ska göras antingen genom att:

1. lämna in för ändamålet fastställda blanketter till Jordbruksverket, eller

2. genom att lämna uppgifterna via Jordbruksverkets internettjänst. Uppgifterna

ska verifieras med e-legitimation. (SJVFS 2010:8)

3 § Om uppgifterna som anmälts enligt 4 § förordningen (2007:1240) om tillsyn över

hundar förändrats på sådant sätt att de inte längre är fullständiga eller riktiga ska

förändringen anmälas till Jordbruksverket av hundägaren.

Avgifter

4 § När en hund registreras första gången ska hundägaren betala en avgift till

Jordbruksverket om:

1. 160 kr om anmälan görs enligt 2 § punkt 1,

2. 80 kr om anmälan görs enligt 2 § punkt 2 och betalas genom faktura,

3. 40 kr om anmälan görs enligt 2 § punkt 2 och betalas direkt vid registrering.

(SJVFS 2018:3).

5 § Har upphävts genom (SJVFS 2013:29).

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2015:22.

SJVFS 2018:3

2

Övriga bestämmelser

6 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från 1 §.

Denna författning2 träder i kraft den 5 april 2018.

LEIF DENNEBERG

Diana Asani

(Regel- och förvaltningsenheten)

2 SJVFS 2018:3.