SJVFS 2018:47

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos bin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:47

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk

yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos bin;

Saknr Y12

Utkom från trycket

den 27 december 2018

Omtryck

beslutade den 20 december 2018.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2, 2 a och 17 §§

bisjukdomsförordningen (1974:212), att 1 b, 10 a, 18 och 47 §§ verkets föreskrifter

(SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroasjuka och trakékvalster

hos bin1 ska ha följande lydelse,

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Allmänna bestämmelser

1 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

1 a § Grundläggande bestämmelser om bekämpning av amerikansk yngelröta,

varroakvalster och trakékvalster finns i bisjukdomslagen (1974:211) och

bisjukdomsförordningen (1974:212). (SJVFS 2018:28).

1 b § I föreskrifterna motsvarar begreppen skyddsområde, övervakningsområde och

zon 1 de områden som i bisjukdomsförordningen benämns ”smittat”. Begreppen zon

2 och zon 3 i föreskrifterna motsvarar det som i bisjukdomsförordningen benämns

”misstänkt för smitta”.

I övrigt betyder i dessa föreskrifter:

bibostad

en bikupa eller någon annan konstruktion där

honungsbin hålls,

bigård

samtliga bisamhällen som, av en eller flera

biodlare,

är

uppställda

samma

uppställningsplats,

bin

alla levnadsstadier av insekten Apis mellifera,

biodlare

en fysisk eller juridisk ägare till bisamhällen i

en bigård eller annan person som företräder

ägaren av bisamhällena i tillsynen och

skötseln av bisamhällena i en bigård,

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2018:28.

SJVFS 2018:47

2

biodlingsprodukter

honung, bivax, propolis, drottninggelé och

pollen,

biodlingsredskap

redskap och utrustning som används i biodling

och som kommer i direkt kontakt med

biodlingsprodukter eller bin,

kontaktbigård

en bigård vars bin, inklusive enskilda

drottningar, begagnade bibostäder, begagnade

biodlingsredskap,

skyddsutrustning

eller

biodlingsprodukter har varit i kontakt med en

annan bigård med konstaterad amerikansk

yngelröta eller med konstaterade varroa- eller

trakékvalster och på sådant sätt att smitta kan

överföras,

nationellt referenslaboratorium

för bihälsa

det svenska laboratorium som regeringen har

utsett till det Europeiska referenslaboratoriet

för bihälsas motsvarighet i Sverige

nedfallsprov

provtagningsmetod som innebär att nedfall

från bisamhälle samlas in under minst tio

dagar i syfte att påvisa varroakvalster i ett

bisamhälle,

provtagning

en

provtagning

för

undersökning

av

amerikansk yngelröta, varroakvalster eller

trakékvalster som har utförts

av en

tillsynsman eller en veterinär,

samlingsprov

ett prov av bin eller andra material samlat från

flera bisamhällen i en bigård som har tagits

enligt instruktion från det analyserande

laboratoriet,

skattlåda

en tillfällig del av en bibostad som innehåller

ramar med huvudsakligen utbyggt vax där

bina lagrar honung och som i normalfallet inte

innehåller bin, ägg eller yngel,

skyddsområde

ett landområde med minst tre kilometers radie

eller en naturlig avgränsning runt en bigård

där amerikansk yngelröta eller trakékvalster är

konstaterad. Det förekommer restriktioner

mot transporter av bin, biodlingsprodukter,

avfall av bivax, bibostäder samt redskap från

området. Det kan även finnas andra

begränsningar

i

hanteringen

av

bin,

biodlingsprodukter eller biodlingsredskap.

SJVFS 2018:47

3

Skyddsområdet anges i ett särskilt beslut av

Jordbruksverket,

zon 1

områden med konstaterad förekomst av

varroakvalster,

zon 2

områden misstänkta för förekomst av

varroakvalster och som ska övervakas för

förekomst av varroakvalster,

zon 3

områden där förekomst inte är konstaterad

men som får övervakas för misstänkt

förekomst av varroakvalster,

övervakningsområde

ett landområde med minst tio kilometers radie

eller en naturlig avgränsning runt bigård där

amerikansk yngelröta eller trakékvalster är

konstaterad. Det förekommer restriktioner

mot transporter av bin, biodlingsprodukter,

avfall av bivax, bibostäder samt redskap från

området. Det kan även finnas andra

begränsningar

i

hanteringen

av

bin,

biodlingsprodukter eller biodlingsredskap.

Övervakningsområdet anges i ett särskilt

beslut av Jordbruksverket. (SJVFS 2018:47).

2 § Länsstyrelsen får för tillsynsdistrikt utse ersättare för tillsynsman. Denna tjänstgör

efter beslut av länsstyrelsen då tillsynsman har förhinder. Länsstyrelsen för

anteckningar om ersättares tjänstgöringstid.

Vad som i lag eller annan författning sägs om tillsynsman och dennes befogenheter

är även tillämpligt på ersättare för tillsynsman.

Till ersättare för tillsynsman utses i första hand tillsynsman i angränsande

tillsynsdistrikt.

Har tillsynsman och, om sådan utsetts, ersättare för tillsynsman förhinder, förordnar

länsstyrelsen tillsynsman i annat tillsynsdistrikt att tjänstgöra i deras ställe.

3 § Länsstyrelsen ska genast till Statens jordbruksverk sända uppgift om de personer

som utsetts till ersättare för tillsynsmän samt införa uppgifterna i länets

författningssamling och i ortstidning.

4 § Länsstyrelsen ska utfärda intyg som styrker tillsynsmans behörighet att utöva

bitillsyn. Tillsynsmannen ska vid förrättning kunna uppvisa denna handling.

5 § En tillsynsman ska:

1. säkerställa att hon eller han i sitt arbete med bitillsyn inte bidrar till spridning av

smittsam bisjukdom eller skadegörare på bi,

2. ha god kännedom om biodlingen i sitt tillsynsdistrikt,

3. ha tillräcklig kännedom och kunskap om de beslut hon eller han utfärdar. (SJVFS

2018:28).

SJVFS 2018:47

4

5 a § En tillsynsmans beslut ska vara skriftligt. Tillsynsmannen får bara underteckna

ett beslut som är fullständigt ifyllt. (SJVFS 2018:28).

6 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

7 §2 En biodlare kan av Statens jordbruksverk utses såsom godkänd biodlare. Kraven

härför är genomgången bisjukdomskurs motsvarande vad som gäller för

bitillsynsmannautbildning samt minst tre års dokumenterad erfarenhet av biodling.

Tillsynsman får lämna en godkänd biodlare tillstånd till flera flyttningar av

bisamhällen, bibostäder och biodlingsredskap mellan ut- och hembigårdar under en

bestämd tidsperiod, dock högst under tolv månader. Sådant tillstånd ska vara villkorat

av

1. att varroa eller amerikansk yngelröta ej påträffas i bigården,

2. att undersökningar med avseende på amerikansk yngelröta sker i anslutning till

varje flyttningstillfälle, och

3. att biodlaren i anslutning till bigården tydligt anger eget namn, adress,

telefonnummer och hur länge tillståndet gäller.

Tillstånd enligt andra stycket får inte lämnas till flyttning över zongräns för

varroabekämpning.

Tillstånd enligt andra stycket till flyttning inom zon 1 får lämnas utan att de

förutsättningar med avseende på varroa som anges i punkt 1 är uppfyllda. (SJVFS

2018:28).

Smittförklaring

8 § Får länsstyrelsen kännedom eller misstanke om smitta inom icke smittförklarat

område ska länsstyrelsen omedelbart underrätta Statens jordbruksverk.

Då skäl föreligger att upphäva eller ändra förklaring av område som smittat eller

misstänkt för smitta ska länsstyrelsen underrätta Statens jordbruksverk.

9 § Statens jordbruksverks beslut att förklara område smittat eller misstänkt för smitta

eller att upphäva eller ändra sådan förklaring ska länsstyrelsen låta införa i ortstidning.

Förvaring och bortförande

10 § Bibostäder, som ej längre hyser levande bin, samt honung eller bivax och avfall

av honung eller bivax får ej förvaras på sådant sätt att bin får tillträde därtill.

Utan hinder av första stycket får efter anmälan till tillsynsman bibostäder hållas

öppna för infångande av vildbisvärmar (svärmfångstkupor) under tiden 15 maj - 31

juli. Som svärmfångstkupor får endast användas väl rengjorda tomkupor, som tidigare

inte hyst bisamhälle smittat med amerikansk yngelröta. Utbyggda vaxkakor får härvid

endast användas om de kommer från bigård som de två föregående åren varit fri från

smitta. På kupan ska med namn, adress och telefonnummer tydligt anges vem den

tillhör.

10 a § Tillstånd enligt 8 § bisjukdomsförordningen ska vara tidsbegränsade.

Tillståndets längd ska stå i relation till risken att sprida de sjukdomar dessa föreskrifter

reglerar. Giltighetstiden för ett tillstånd får som längst gälla i tre månader med de

undantag som står i 7, 13 a och 36 c §§. (SJVFS 2018:47).

2 Ändringen innebär att den tidigare punkten 2 i andra stycket har upphävs.

SJVFS 2018:47

5

10 b § En tillsynsman får utan att ha undersökt ett bisamhälle ge tillstånd till att

drönare flyttas till en lokal för spermatappning. Detta gäller även om bisamhället som

drönarna kommer från finns i ett skydds- eller övervakningsområde eller i zon 1, zon

2 eller zon 3. Beslutet ska villkoras av att alla insamlade drönare ska avlivas efter

spermatappning. (SJVFS 2018:28).

10 c § En tillsynsman får utan föregående undersökning ge tillstånd till att;

1. begagnade bibostäder med eller utan döda bin och som är tillslutna och

oåtkomliga för andra bin flyttas direkt från skydds- eller övervakningsområde eller

från zon 1, zon 2 och zon 3 till anläggning för destruktion, eller till lokal där sanering

ska ske,

2. begagnade biodlingsredskap som är förpackade så att bin inte kommer åt dem får

flyttas direkt från skydds- eller övervakningsområde eller från zon 1, zon 2 eller zon 3

till anläggning för destruktion eller till lokal där sanering ska ske, samt att

3. begagnat vax som inte kommer från bisamhälle med konstaterad amerikansk

yngelröta och som är förpackat så att bin inte kommer åt det får skickas till

omsmältning.

Tillsynsmannen får ge tillstånd för dessa flyttar även vid flytt från en bigård där det

pågår ett utbrott av amerikansk yngelröta eller trakékvalster. (SJVFS 2018:28).

11 § Statens jordbruksverk kan medge undantag från bestämmelser i denna

författning om förvaring och bortförande.

Särskilda bestämmelser om amerikansk yngelröta i skyddsområde

12 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

13 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

13 a § En tillsynsman får ge tillstånd till att levande bin, skattlådor, utbyggda

vaxkakor och avfall av sådana, begagnade bibostäder, begagnade biodlingsredskap

eller biodlingsprodukter flyttas från ett skyddsområde. Tillsynsmannen ska först ha

undersökt bisamhällena i bigården i enlighet med 37 eller 37 b §§ och inte sett symtom

på amerikansk yngelröta och, om prov enligt 37 b § punkt 2 har tagits, så ska de vara

fria från sporer av amerikansk yngelröta.

En tillsynsman får ge tillstånd till flytt av levande bin från en bigård där amerikansk

yngelröta är konstaterad först när tillsynsmannen har undersökt bigårdens återstående

bisamhällen i enlighet med 38 b § och undersökningen visar att inga symptom på

amerikansk yngelröta finns.

Tillståndet får gälla som längst en månad. Tillsynsmannen ska villkora tillstånd att

flytta skattlådor, begagnade bibostäder och begagnade biodlingsredskap med att de ska

vara sanerade innan de åter används i biodling.

Som ett undantag från första stycket får en tillsynsman ge tillstånd att skattlådor

som står på bisamhällen som visar tecken på amerikansk yngelröta får flyttas för

slungning. Beslutet ska i så fall villkoras med att skattlådorna och dess ramar ska

destrueras efter slungningen. (SJVFS 2018:28).

SJVFS 2018:47

6

Särskilda bestämmelser om amerikansk yngelröta i övervakningsområde

13 b § En tillsynsman får ge tillstånd till att levande bin, skattlådor, utbyggda

vaxkakor och avfall av sådana, begagnade bibostäder, begagnade biodlingsredskap

eller biodlingsprodukter flyttas från ett övervakningsområde. Tillsynsmannen ska först

ha undersökt bisamhällena i bigården i enlighet med 37 eller 37 b §§ och inte sett

symtom på amerikansk yngelröta och, om prov enligt 37 b § punkt 2 har tagits, så ska

de vara fria från sporer av amerikansk yngelröta. Tillsynsmannen ska villkora tillstånd

att flytta begagnade bibostäder och begagnade biodlingsredskap med att de ska vara

sanerade innan de åter används i biodling. Tillsynsmannen får delegera efterföljande

undersökningar i enlighet med 7 § punkt 2. (SJVFS 2018:28).

Särskilda bestämmelser om varroakvalster

14 § Områden där varroakvalster har konstaterats eller sannolikt förekommer är

sammanförda i zoner i enlighet med vad som framgår av den senaste versionen av

Jordbruksverkets beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta

och varroasjuka hos bin.3(SJVFS 2018:28).

15 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

16 § En tillsynsman får ge tillstånd till att flytta följande ur zon 1, zon 2 eller zon 3:

1. utbyggda vaxkakor utan honung, ägg och larver,

2. avfall av vaxkakor,

3. rengjorda begagnade bibostäder, och

4. rengjorda biodlingsredskap. (SJVFS 2018:28).

16 a § En tillsynsman får ge tillstånd till att utbyggda vaxkakor med ägg eller larver

flyttas ur zon 1, zon 2 eller zon 3 under förutsättning att

1. bin inte tidigare har kläckts i kakstycket,

2. kakstycket inte innehåller larver som är äldre än 24 timmar, täckta celler eller

celler med honung,

3. kakstyckets storlek inte överstiger 100 x 50 mm,

4. inga fullbildade bin följer med och

5. en okulärbesiktning av kakstycket visar att varroakvalster inte förekommer.

(SJVFS 2018:28).

17 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

17 a § En tillsynsman får utan att ställa krav på varroafria nedfallsprover ge tillstånd

till att drottningar med högst 20 följebin och utan vaxkakor får flyttas från bigårdar i

hela landet till inseminatörer i hela landet. Tillsynsmannen ska villkora tillståndet med

att inseminatören ska avlägsna eventuella varroakvalster från drottningen och

följebina, alternativt byta ut följebin med kvalster mot kvalsterfria bin. Drottningen får

efter insemineringen flyttas till valfri bigård. (SJVFS 2018:28).

3 Beslutet är publicerat på Jordbruksverket webbplats.

SJVFS 2018:47

7

Zon 1

18 § En tillsynsman får ge tillstånd till att yngelfria skattlådor flyttas för slungning

från zon 1 till zon 2 om det finns varroafria nedfallsprover från bigården.

Nedfallsproverna får vara högst en månad gamla.

Tillsynsmannen får inte ge tillstånd till att levande bin flyttas från zon 1 till zon 2

eller till zon 3 eller till ett område som inte omfattas av restriktioner på grund av

varroakvalster. Tillsynsmannen får inte heller ge tillstånd till flytt av skattlådor från

zon 1 till zon 3 eller till ett område som inte omfattas av restriktioner på grund av

varroakvalster. (SJVFS 2018:47).

19 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

20 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

21 § En tillsynsman får utan att ställa krav på varroafria nedfallsprover ge tillstånd till

att drottningar med högst 20 följebin och utan vaxkakor flyttas för andra ändamål än

inseminering från zon 1 till en bigård i zon 2, zon 3 eller till ett område som inte

omfattas av restriktioner på grund av varroakvalster.

Tillsynsmannen ska villkora tillståndet med att eventuella kvalster ska avlägsnas

från drottningen och följebina på ett för diagnostik avseende varroakvalster

ackrediterat laboratorium innan de når den mottagande bigården. (SJVFS 2018:28).

22 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

Zon 2

23 § En tillsynsman får ge tillstånd att yngelfria skattlådor flyttas för slungning från

zon 2 till zon 1 utan att ställa krav på varroafria nedfallsprover från bigården.

Om varroafria nedfallsprover finns får tillsynsmannen även ge tillstånd för flytt av

yngelfria skattlådor till zon 3. Nedfallsproverna får vara högst en månad gamla.

(SJVFS 2018:28).

24 § En tillsynsman får ge tillstånd till flytt av levande bin till zon 1 utan att ställa

krav på varroafria nedfallsprover från bigården.

Tillsynsmannen får inte ge tillstånd till att levande bin flyttas från zon 2 till zon 3

eller till ett område som inte omfattas av restriktioner på grund av varroakvalster.

(SJVFS 2018:28).

25 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

26 § En tillsynsman får ge tillstånd att drottningar med högst 20 följebin och utan

vaxkakor flyttas för andra ändamål än inseminering från zon 2 enligt följande:

1. till en bigård i zon 1 utan att ställa krav på varroafria nedfallsprover,

2. till en bigård i zon 3 eller till ett område som inte omfattas av restriktioner på

grund av varroakvalster förutsatt att eventuella kvalster från drottningen och följebina

avlägsnas på ett för diagnostik avseende varroakvalster ackrediterat laboratorium

innan de når den mottagande bigården. (SJVFS 2018:28).

27 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

SJVFS 2018:47

8

Zon 3

28 § En tillsynsman får ge tillstånd till att yngelfria skattlådor flyttas för slungning

från zon 3 till zon 1 och zon 2 utan att ställa krav på varroafria nedfallsprover från

bigården.

Om varroafria nedfallsprover finns får tillsynsmannen även ge tillstånd för flytt av

yngelfria skattlådor till ett område som inte omfattas av restriktioner på grund av

varroakvalster. Nedfallsproverna får vara högst en månad gamla. (SJVFS 2018:28).

29 § En tillsynsman får ge tillstånd till flytt av levande bin till zon 1 och 2 utan att

ställa krav på varroafria nedfallsprover från bigården.

Tillsynsmannen får inte ge tillstånd till att levande bin flyttas från zon 3 till ett

område som inte omfattas av restriktioner på grund av varroakvalster. (SJVFS

2018:28).

30 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

31 § En tillsynsman får utan att ställa krav på varroafria nedfallsprover ge tillstånd till

att drottningar med högst 20 följebin och utan vaxkakor för andra ändamål än

inseminering får flyttas från zon 3 till zon 1.

Om det finns varroafria nedfallsprover får tillsynsmannen ge tillstånd till att

drottningar och följebin får flyttas till zon 2. Nedfallsproverna får vara högst en månad

gamla.

Tillsynsmannen får ge tillstånd att drottningar och följebin får flyttas till ett område

som inte omfattas av restriktioner på grund av varroakvalster förutsatt att tillståndet är

villkorat med att bina ska undersökas med avseende på varroakvalster på ett för

diagnostik avseende varroakvalster ackrediterat laboratorium innan de når den

mottagande bigården. (SJVFS 2018:28).

32 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

33 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

34 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

35 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

36 § har upphävts genom (SJVFS 2018:28).

Särskilda bestämmelser om trakékvalster

36 a § En tillsynsman får inte ge tillstånd till att flytta levande bin från bigård med

konstaterade trakékvalster eller från skyddsområde. (SJVFS 2018:28).

36 b § En tillsynsman får utan föregående undersökning ge tillstånd till att flytta

följande från en bigård med konstaterade trakékvalster och från ett skydds- eller

övervakningsområde på grund av trakékvalster:

1. utbyggda vaxkakor och avfall av sådana,

2. begagnade bibostäder med eller utan döda bin,

3. skattlådor,

SJVFS 2018:47

9

4. begagnade biodlingsredskap eller biodlingsprodukter. (SJVFS 2018:28).

36 c § En tillsynsman får ge tillstånd till att levande bin flyttas från ett

övervakningsområde på grund av trakékvalster under förutsättning att:

1. de bisamhällen bina kommer från är undersökta och provtagna i enlighet med 39

d § och konstaterat fria från trakékvalster, och

2. proven inte är äldre än en vecka,

Tillståndet får gälla som längst två veckor. (SJVFS 2018:28).

Undersökning av bisamhälle

37 § Tillsynsmannens undersökning enligt 11 § första stycket bisjukdoms-

förordningen ska omfatta alla bisamhällen i bigården. En tillsynsman ska även i

samband med utredning av smittspridning eller innan tillsynsmannen ger tillstånd till

flytt från skydds- eller övervakningsområde eller från zon 2 eller zon 3 okulärt

undersöka alla bisamhällen i bigården. (SJVFS 2018:28).

37 a § En tillsynsman ska vid undersökning enligt 37 § avseende amerikansk

yngelröta stickprovsvis okulärt undersöka utbyggda vaxkakor i biodlarens vaxförråd

om dessa kan komma från bigården och ska användas i biodling igen. (SJVFS

2018:28).

37 b § Som ett undantag från 37 § när det gäller amerikansk yngelröta får

tillsynsmannen undersöka bisamhällen genom stickprov om;

1. en tillsynsman har undersökt bigården tidigare under kalenderåret och då inte sett

några symtom på amerikansk yngelröta,

2. ett samlingsprov som en tillsynsman har tagit från bigården under kalenderåret

visar att det inte finns sporer av amerikansk yngelröta i bigården, eller

3. syftet är att lämna tillstånd i enlighet med 7 § andra stycket. (SJVFS 2018:28).

38 § När en tillsynsman i enlighet med 11 § bisjukdomsförordningen ska ta prov

avseende amerikansk yngelröta gäller följande;

1. Om bisamhället har yngel ska tillsynsmannen ta ett kakprov. Kakprovet ska vara

minst 8 x 8 cm.

2. Om bisamhället inte har yngel ska tillsynsmannen ta prov på andra material enligt

referenslaboratoriets instruktioner, om inte provtagning kan vänta till dess att det finns

yngel. (SJVFS 2018:28).

38 a § En tillsynsman ska skicka prov från bisamhällen med kliniska symtom på

amerikansk yngelröta till ett för diagnostik avseende amerikansk yngelröta

ackrediterat laboratorium för konfirmerande analys. (SJVFS 2018:28).

38 b § En tillsynsman ska tidigast 30 dagar efter det att konstaterad amerikansk

yngelröta i en bigård är bekämpad i enlighet med 40 § undersöka bigårdens återstående

bisamhällen på nytt. (SJVFS 2018:28).

39 § När amerikansk yngelröta är konstaterad i ett bisamhälle ska en tillsynsman

undersöka alla bisamhällen som ligger inom tre kilometers avstånd från det sjuka

bisamhället.

SJVFS 2018:47

10

När tillsynsmannen utreder spridning av amerikansk yngelröta får hon eller han ta

samlingsprov från de bigårdar som finns inom tre kilometers avstånd från bisamhället

där amerikansk yngelröta är konstaterad. Om sporer av amerikansk yngelröta finns i

ett samlingsprov ska tillsynsmannen undersöka bisamhällena i bigården okulärt.

Om tillsynsmannen bedömer att risken att amerikansk yngelröta har spridits till

kontaktbigårdar ska en tillsynsman undersöka de kontaktbigårdar som under de tre

senaste månaderna har varit i kontakt med de sjuka bisamhällena. Undersökningen kan

ske genom samlingsprov på motsvarande sätt som i andra stycket. (SJVFS 2018:28).

39 a § Som ett undantag från 37 § när det gäller varroakvalster ska tillsynsmannen

undersöka minst en tredjedel av bigårdens bisamhällen, dock minst två bisamhällen.

Om tillsynsmannen hittar varroakvalster innan alla bisamhällen i bigården är

undersökta behöver hon eller han inte undersöka resterande bisamhällen avseende

varroakvalster.

Om tillsynsmannen inte hittar varroakvalster på annat sätt ska hon eller han göra ett

nedfallsprov. (SJVFS 2018:28).

39 b § Kan en tillsynsman vid undersökningen inte avgöra om varroakvalster

förekommer i ett prov, inklusive nedfallsprov, för varroakvalster ska proven

analyseras på ett ackrediterat laboratorium. (SJVFS 2018:28).

39 c § När varroakvalster är konstaterade i ett bisamhälle utanför zon 1 ska en

tillsynsman även undersöka bisamhällen som ligger inom tre kilometers avstånd från

det angripna bisamhället.

En tillsynsman ska även undersöka kontaktbigårdar som under de senaste tre

månaderna har varit i kontakt med levande bin från det angripna bisamhället. (SJVFS

2018:28).

39 d § En tillsynsmans provtagning av bin för trakékvalster ska ske enligt

referenslaboratoriets instruktion. (SJVFS 2018:28).

39 e § När trakékvalster är konstaterade i ett bisamhälle ska en tillsynsman ta prov på

bisamhällen som ligger inom tre kilometers avstånd från det angripna bisamhället. En

tillsynsman ska även undersöka kontaktbigårdar som under de senaste tre månaderna

har varit i kontakt med vuxna bin från det angripna bisamhället. (SJVFS 2018:28).

Bekämpningsåtgärder

40 § En tillsynsman ska besluta om förintande av bisamhälle där amerikansk

yngelröta har konstaterats. Tillsynsmannen ska även besluta om förintande av

bibostaden samt övriga åtgärder som behövs för bekämpning av amerikansk yngelröta.

(SJVFS 2018:28).

41 § Finner tillsynsman varroakvalster i bigård där kvalster tidigare inte påträffats ska

han omedelbart anmäla detta till länsstyrelsen om inte Statens jordbruksverk för

särskilt område bestämmer annat. Länsstyrelsen ska omedelbart underrätta Statens

jordbruksverk om var varroakvalster konstaterats.

SJVFS 2018:47

11

42 § En tillsynsman får besluta att biodlaren ska bekämpa varroakvalster i en angripen

bigård. Beslutet ska vara villkorat av att biodlaren använder en behandlingsmetod med

en vetenskapligt dokumenterad effekt. (SJVFS 2018:28).

42 a § En tillsynsman ska omedelbart informera Jordbruksverket när trakékvalster är

konstaterade i ett bisamhälle. Om Jordbruksverket beslutar om förintande av ett

bisamhälle som är angripet av trakékvalster får bibostaden användas till ett nytt

bisamhälle efter att den har blivit väl rengjord. (SJVFS 2018:28).

43 § En tillsynsman kan vid tillämpning av 11 § bisjukdomsförordningen misstänka

sjukdom om amerikansk yngelröta, varroakvalster eller trakékvalster har konstaterats

under innevarande eller föregående kalenderår inom ett avstånd av tre kilometer från

det förvildade bisamhället. (SJVFS 2018:28).

44 § Ringa skada enligt 11 § andra stycket bisjukdomsförordningen är skada som

orsakar kostnad eller förlust motsvarande högst 400 kronor. (SJVFS 2018:28).

Tillsynsmans rapportering

45 § Tillsynsman ska föra förrättningsprotokoll över varje utförd förrättning samt

årligen senast den 1 november insända verksamhetsrapport för innevarande år till

länsstyrelsen.

Länsstyrelsen

sammanställer

verksamhetsrapporterna

och

sänder

in

sammanställningen till Statens jordbruksverk före den 10 januari nästkommande år.

Ersättning

46 § Ersättning för kostnad eller förlust genom beslut om förintande av bisamhälle i

bigård utgår enligt 13 § bisjukdomsförordningen (1974:212). Ansökan om ersättning

inlämnas till vederbörande länsstyrelse för prövning. Till ansökan ska fogas protokoll

över förrättningen.

47 § För kostnad eller förlust som uppkommit genom tillsynsmans eller Statens

jordbruksverks beslut om förintande av vildbisamhälle enligt 43 § och som varit

nödvändig för att förhindra smittspridning utgår ersättning till berörd fastighetsägare.

Ansökan om ersättning inlämnas till vederbörande länsstyrelse för prövning. Om

ersättningsanspråken från fastighetsinnehavaren uppgår till 5 000 kronor eller mer ska

länsstyrelsen tillsammans med eget yttrande vidarebefordra ansökan till Statens

jordbruksverk som prövar ansökan. Till ansökan ska fogas verifikation över uppkomna

kostnader samt protokoll över förrättningen. (SJVFS 2018:47).

48 § En tillsynsman ska vara närvarande vid varje förintande av bisamhälle som kan

ge anledning till ersättning.

49 § Tillsynsmans räkning insänds till länsstyrelsen för granskning och utbetalning.

Biodlarens uppgiftsskyldighet

50 § En biodlare som etablerar nya bigårdar eller som övertar en biodling ska göra en

anmälan till länsstyrelsen enligt 15 § bisjukdomsförordningen. Anmälan om var

bisamhällen är stadigvarande uppställda ska innehålla följande uppgifter:

SJVFS 2018:47

12

1. biodlarens namn och fullständiga adress,

2. geografiska koordinater eller fastighetsbeteckning för den fastighet där

bisamhällets bostad är stadigvarande uppställd,

3. vilken kommun bigården ligger i, samt,

4. om biodlaren brukar eller avser att flytta bisamhälle till en tillfällig uppställnings-

plats.

Om uppgifterna som biodlaren anmält enligt första stycket ändras på sådant sätt att

de inte längre är fullständiga eller riktiga ska biodlaren anmäla förändringen till

länsstyrelsen inom en vecka från det att förändringen skedde. Om en bigård är utan

bisamhällen mindre än tre månader behöver ändringen inte anmälas. (SJVFS 2018:28).

-----------------------------------

Denna författning4 träder i kraft den 1 januari 2019.

-----------------------------------

Denna författning5 träder i kraft den 1 januari 2019.

CHRISTINA NORDIN

Anders Johansson

(Växtregelenheten)

4 SJVFS 2018:28

5 SJVFS 2018:47.