SJVFS 2019:11

Statens jordbruksverks föreskrifter om användning av djur vid film-, video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:11

Statens jordbruksverks föreskrifter om användning av

djur vid film-, video- eller televisionsinspelning och

föreställning eller annan förevisning som anordnas för

allmänheten;

Saknr L 118

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 kap. 9 § och 3 kap. 7 §

djurskyddsförordningen (2019:66) följande.

Inledning

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hållande och användning av djur

vid film-, video- och televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning

som anordnas för allmänheten.

Föreskrifterna gäller inte vid dokumentär inspelning eller förevisning. De gäller inte

heller vid offentlig förevisning av djur på cirkus, eller i djurpark eller liknande

anläggning utom vid speciellt arrangerade föreställningar och uppträdanden i

anläggningen.

2 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i

djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66).

Grundläggande bestämmelser om transport av levande djur finns i rådets förordning

(EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed

sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och

93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97.2 Bestämmelserna kompletteras av Statens

jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:7) om transport av levande

djur.

Bestämmelser om hur nötkreatur ska hållas och skötas finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:18) om nötkreaturshållning

inom lantbruket m.m.

Bestämmelser om hur grisar ska hållas och skötas finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:20) om grishållning inom lantbruket m.m.

Bestämmelser om hur får ska hållas och skötas finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:21) om fårhållning inom lantbruket m.m.

Bestämmelser om hur getter ska hållas och skötas finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:22) om gethållning inom lantbruket m.m.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande

tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1 Celex

32015L1535).

2 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1, (Celex 32005R0001).

SJVFS 2019:11

2

Bestämmelser om hur pälsdjur ska hållas och skötas finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:16) om uppfödning och hållande av

pälsdjur.

Bestämmelser om hur fjäderfän ska hållas och skötas finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:23) om fjäderfähållning inom lantbruket

m.m.

Bestämmelser om hur kaniner ska hållas och skötas finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:24) om kaninhållning inom lantbruket

m.m.

Bestämmelser om hur hästar ska hållas och skötas finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:17) om hästhållning.

Bestämmelser om förvaringsutrymmen för hundar och katter finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:28) om hållande av hund

och katt.

Bestämmelser om villkor för hållande av djur avsedda för sällskap och hobby finns

i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:15) om villkor för

hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

Bestämmelser om djurhållning vid cirkus finns i Jordbruksverkets föreskrifter och

allmänna råd (SJVFS 2019:4) om cirkusdjur.

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter betyder:

Annan förevisning

Zooexpon och konstutställningar med djur

som inte räknas som offentlig förevisning,

utställningar vars huvudsakliga syfte är annat

än att exteriört värdera djuren samt annan

likartad förevisning av djur för allmänheten.

Cirkus

En kringresande verksamhet i vilken djur

uppträder offentligt vid en föreställning.

Dokumentär förevisning

Sådan förevisning av djuren där varken

hantering eller miljö påverkas eller förändras

av att de förevisas.

Dokumentär inspelning

Inspelning av djur i naturen, djur i sin

hemmiljö, transporter av djur, djur på

slakterier, djur hos veterinären eller som

tillfälligtvis visas med sin ägare i TV samt

annan dokumentär inspelning av djuren där

varken hantering eller miljö påverkas eller

förändras.

Föreställningar

Teaterföreställningar

med

djur,

cirkusföreställningar, föreställningar eller

uppträdanden i djurparker samt andra

föreställningar där djur medverkar.

SJVFS 2019:11

3

Inspelning

Film-, video- och televisionsinspelning.

Offentlig förevisning

Djur som förevisas för allmänheten och där

förevisningen sker med eller utan entréavgift i

minst 7 dagar eller mer per år i en anläggning,

affär, restaurang eller liknande lokal.

Särskilt utrymme för vård

Box, bur, rum eller dylikt där sjuka djur kan

behandlas utan publik insyn.

Djurens hantering

4 § Djuren ska före första inspelning, föreställning eller annan förevisning ha

genomgått veterinärbesiktning. Ett veterinärintyg ska vid behov kunna uppvisas för att

styrka veterinärbesiktningen. Sådan besiktning krävs inte för djur i djurpark.

5 § Djurutrymmen ska finnas iordningställda innan djuren kommer till platsen för

arrangemanget. Djurutrymmena ska vara anpassade till arten och kunna ge skydd mot

kyla, värme, starkt solljus, nederbörd och drag.

Förevisas djuren för allmänheten i sina utrymmen ska dessa dessutom ha minst en

insynsskyddad sida samt gömställen där samtliga djur ryms samtidigt.

6 § De personer som under inspelning, föreställning eller annan förevisning har att

hantera djuren ska ha tillräcklig erfarenhet av den hantering som avses eller ha tränat

för de uppgifter som avses att utföras med djuren.

7 § Inga djur får drogas, utsättas för skaderisk, fara, smärta eller onödig stress inför

eller under inspelning, föreställning eller annan förevisning. Djur får inte heller avlivas

utan veterinär medverkan.

8 § Färgning, kosmetika och självhäftande produkter som används till djur måste vara

fria från giftiga tillsatser som kan avges till djuret. Djuret ska kontrolleras regelbundet

så att eventuella överkänslighetsreaktioner eller andra negativa effekter upptäcks och

åtgärdas i tidigt skede.

9 § Om ammunition, sprängmedel eller andra effekter ska användas i närheten av

djuren måste ljud- och ljusstyrkan reduceras till en sådan nivå att de inte förorsakar

djuren lidande.

10 § Däggdjur som är dräktiga i sista tredjedelen av dräktigheten får inte användas

utan veterinär medverkan, med undantag för djur i djurparker. Icke avvanda däggdjur

ska hållas med modern.

11 § Ett djur får aldrig tvingas utföra handlingar som det inte har fysiologiska och

träningsmässiga förutsättningar för.

Djurens skötsel

12 § Utbildade djurvårdare eller personer med motsvarande erfarenhet av det aktuella

djurslaget ska finnas på plats och utöva den dagliga skötseln av djuren. Djuren ska

SJVFS 2019:11

4

erbjudas, i lämpliga intervall, tjänligt vatten och ges tillräckligt med foder anpassat till

respektive art.

13 § Djurens behov av rastning och vila ska tillgodoses.

14 § Varje djur ska behandlas individuellt beroende på art, ras, ålder, kondition,

mentalitet och träningsförmåga.

15 § Om veterinärvård erfordras ska djuret genomgå en ny veterinärbesiktning innan

djuret medverkar i inspelning, föreställning eller annan förevisning igen.

16 § Särskilt utrymme ska finnas där djur som behöver särskild vård kan tas om hand.

Misstänkt eller konstaterat sjuka djur ska hållas isolerade från andra djur. Vid behov

ska djuret transporteras från platsen för erforderlig undersökning och vård.

Övriga bestämmelser

17 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i denna författning.

_______________________

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Djurskyddsmyndighetens

föreskrifter (DFS 2004:21) om användning av djur vid film-, video- eller televisions-

inspelning m.m. upphör att gälla.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)