SJVFS 2019:12

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förprövning

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:12

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

om förprövning;

Saknr L 35

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 6 kap. 2-3 §§, 8 kap. 15 § och 11

kap. 2 § djurskyddsförordningen (2019:66) följande.

Dessutom beslutar Jordbruksverket följande allmänna råd.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om förprövning av djurstallar finns i djurskydds-

lagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66).

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter betyder:

Anläggning

Ett eller flera stallar eller andra djurutrymmen

som är belägna på samma fastighet.

Förprövning

Prövning om godkännande på förhand i

enlighet med 6 kap. 1 § djurskydds-

förordningen (2019:66).

Hydda

Flyttbart mindre stall som placeras utomhus

med liggplatser för kalvar eller grisar. Djuren

hålls inte instängda i hyddan utan kan själv

välja när de vill använda den. Hydda är inte

detsamma som ligghall i denna författning.

Ligghall

Stall med liggplatser för lösgående djur.

Djuren hålls inte instängda i stallet utan kan

själv välja när de vill använda det.

Stall

Byggnad för hållande av djur.

Strutsfåglar

Fåglar av arterna struts, emu och nandu.

Tävling

Arrangemang

vars

syfte

är

en

konkurrensbedömning; till tävling räknas

även kvalitetsbedömning, kvallopp och

premielopp; en tävling kan bestå av flera

SJVFS 2019:12

2

delmoment, lopp eller klasser och hållas under

en eller flera dagar i följd, s.k. meeting.

Undantag

3 § Kravet på förprövning gäller inte

1. om det antal djur som ryms på anläggningen, av det eller de djurslag som berörs

av den planerade åtgärden, efter denna kommer att understiga

a) 20 nötkreatur,

b) 15 vuxna grisar,

c) 150 växande grisar,

d) 20 vuxna får,

e) 40 lamm,

f) 20 vuxna getter,

g) 40 killingar,

h) 500 fjäderfän utom strutsfåglar,

i) 5 hästar,

j) 5 alpackor,

k) 5 lamor,

l) 20 vuxna kaniner,

m) 150 växande kaniner,

n) 20 vuxna minkar,

o) 150 växande minkar,

p) 5 hundar,

q) 5 katter,

r) 5 tamillrar,

s) 20 gnagare,

t) 20 burfåglar,

u) 20 brevduvor, eller

v) 10 burar, terrarier, akvarier eller andra behållare avsedda för kräldjur,

groddjur eller fiskar som hålls i undervisningssyfte,

2. fiskanläggningar för livsmedelsproduktion där årsproduktionen efter åtgärden

kommer att understiga 35 ton fisk,

3. tillfälliga boxar som uppförs i anslutning till tävling och som tas bort inom

fem dygn från det att tävlingen är avslutad,

4. tillfälliga boxar för djur som behöver tas om hand för särskild vård och be-

handling,

5. ligghallar och stallar som endast är avsedda att ge väderskydd för de djur som

anges i punkt 1 a-k när de hålls utomhus, som efter åtgärden rymmer högst

dubbla antalet djur som anges i punkt 1 a-k,

6. om åtgärden endast avser uppförande av

a) permanenta boxar avsedda för djur som behöver tas om hand för särskild

vård och behandling om det sammanlagda antalet djur som kan rymmas i

sådana boxar i avdelningen efter åtgärden högst är 4 nötkreatur, 20 grisar,

4 får, 4 getter eller 1 häst,

b) kalvnings-, killnings- eller lamningsboxar avsedda för ett moderdjur,

c) ensamboxar för kalvar där dessa placeras i stallavdelningar med kor,

d) hyddor som rymmer högst 2 kalvar, eller

SJVFS 2019:12

3

e) ströbäddsboxar för grupphållna kalvar i oisolerade byggnader med

naturlig ventilation, om det sammanlagda antalet kalvar som ryms i

avdelningen efter åtgärden högst är 20 stycken,

7. anläggning för hållande av försöksdjur enligt 1 kap. 3 § djurskyddslagen

(2018:1192) som prövas enligt 7 kap. 30 § djurskyddsförordningen (2019:66),

8. anläggning för hållande av djur för offentlig förevisning som prövas enligt

3 kap. 6 § djurskyddsförordningen,

9. i ärenden om godkännande av ny teknik enligt 6 kap. 5 §

djurskyddsförordningen för de tekniska system eller den tekniska utrustning

som är föremål för prövningen, samt

10. åtgärder som föranmälts enligt 9-10 §§ denna författning.

Ansökan, beslut och besiktning

4 § Ansökan om förprövning ska göras på av Jordbruksverket fastställd blankett

D173A avseende åtgärder för hästar och blankett D173B avseende åtgärder för övriga

djurslag. Blanketten ska skickas eller lämnas till länsstyrelsen i det län där

anläggningen är belägen. Till ansökan ska fogas två exemplar av måttsatta och

skalenliga plan- och sektionsritningar samt en beskrivning av sådana byggnadsdelar

och anordningar som är av betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt. Till

ansökan ska även en skalenlig situationsplan över anläggningen ges in.

Allmänna råd till 6 kap. 1 § djurskyddsförordningen

Innan en ansökan om förprövning avseende utrymmen för sådana djur som

avses i 3 § punkt 1 a-h samt 3 § punkt 2 skickas in till länsstyrelsen bör

samråd om den planerade åtgärden ha skett med veterinär som har

särskild kompetens om zoonotiska smittämnen samt övriga smittämnen

som kan förorsaka ohälsa hos djur samt om hur risken för spridning av

sådana smittämnen minimeras. I det fall samråd har skett bör dokument

som styrker detta bifogas ansökan om förprövning.

5 § Länsstyrelsen ska fatta beslut i förprövningsärenden senast åtta veckor efter det

att ansökan är komplett. Om så inte sker får åtgärden påbörjas utan hinder av 6 kap.

1 § djurskyddsförordningen (2019:66).

Allmänna råd till 5 §

När en ansökan om förprövning kommit in till länsstyrelsen bör

länsstyrelsen snarast möjligt skicka en bekräftelse till sökanden om att

myndigheten har tagit emot ansökan. Kopia på denna bekräftelse bör

skickas för kännedom till den eller de förvaltningar inom kommunen som

ansvarar för miljöfrågor och byggnadsfrågor.

Om en ansökan behöver kompletteras bör länsstyrelsen senast inom tio

arbetsdagar från det att ansökan kommit in till länsstyrelsen begära att

sökanden kompletterar ansökan.

6 § Åtgärden ska vara genomförd inom tre år från det att förprövningsbeslutet

meddelats av länsstyrelsen. Länsstyrelsen får dock i enskilt fall besluta om annan tid

för när åtgärden senast ska vara genomförd.

SJVFS 2019:12

4

Om åtgärden inte har genomförts eller endast till viss del har genomförts inom tre

år eller inom den tid som länsstyrelsen har beslutat, måste ny förprövning göras av

kvarstående åtgärder för att dessa ska få genomföras.

7 § Anmälan om besiktning ska ske till länsstyrelsen.

Besiktning ska ske inom fyra veckor från det att anmälan gjorts. Besiktning får dock

utföras vid en senare tidpunkt om länsstyrelsen bedömer att det är mer lämpligt och

om så är överenskommet med sökanden.

8 § Vid besiktningen ska länsstyrelsen kontrollera att åtgärden är gjord i enlighet med

förprövningsbeslutet. I det fall förprövningsbeslutet inte har följts ska länsstyrelsen

pröva om den del av anläggningen som omfattas av förprövningsbeslutet får användas

för djurhållning.

Förhandsanmälan

9 § Förhandsanmälan får göras i det fall en förprövningspliktig åtgärd avser en mindre

om- eller tillbyggnad av en befintlig stallavdelning för djur som hålls för andra

ändamål än undervisning under förutsättning att samtliga kriterier enligt nedan är

uppfyllda;

a) den befintliga stallavdelningen är i enlighet med länsstyrelsens senaste

förprövningsbeslut,

b) åtgärden berör endast sådan djurkategori som hålls i den befintliga

stallavdelningen, samt

c) berörda djurplatser kommer att bestå av samma inhysningssystem som

används i den befintliga stallavdelningen för den berörda djurkategorin,

och kommer efter åtgärden att motsvara högst 20 procent av det totala

antalet sådana platser i stallavdelningen.

Förhandsanmälan ska göras på av Jordbruksverket fastställd blankett D173C.

Blanketten ska skickas eller lämnas till länsstyrelsen i det län där anläggningen är

belägen. Till ansökan ska fogas två exemplar av skalenliga plan- och sektionsritningar

som visar åtgärdens omfattning.

10 § Förhandsanmälan får göras av sådan förprövningspliktig åtgärd som är

nödvändig att genomföra som en följd av restriktion Jordbruksverket beslutat om med

anledning av utbrott av smittsam djursjukdom.

Förhandsanmälan ska göras på av Jordbruksverket fastställd blankett D173D.

Blanketten ska skickas eller lämnas till länsstyrelsen i det län där anläggningen är

belägen. Till ansökan ska fogas skalenlig situationsplan över anläggningen. På denna

situationsplan ska samtliga byggnader som finns på anläggningen anges med tydliga

anvisningar om vad varje byggnad används till. På situationsplanen ska också tydligt

anges vilken eller vilka byggnader som omfattas av åtgärden. Om endast del eller delar

av en byggnad omfattas av åtgärden ska delen eller delarna tydligt anges.

SJVFS 2019:12

5

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Jordbruksverkets föreskrifter

och allmänna råd (SJVFS 2012:12) om förprövning upphör att gälla. De allmänna

råden ska gälla från samma tidpunkt.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)