SJVFS 2019:13

Staten jordbruksverks föreskrifter om godkännande

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:13

Staten jordbruksverks föreskrifter om godkännande

av ny teknik;

Saknr L 37

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av

6 kap. 5 §, 8 kap. 17 §, 11 kap. 2 §

djurskyddsförordningen (2019:66) följande.

1 § Bestämmelser om godkännande från djurhälso- och djurskyddssynpunkt av nya

tekniska system och ny teknisk utrustning för djurhållning (ny teknik) finns i 6 kap.

5 § och 8 kap. 16 §djurskyddsförordningen (2019:66).

2 § Godkännande av ny teknik krävs endast vid hållande av hästar eller djur som föds

upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar.

Varor som har genomgått motsvarande förfarande i ett annat EU-land, Turkiet eller

en Efta-stat som har undertecknat EES-avtalet omfattas inte av kravet på godkännande

av ny teknik om förfarandet har skett enligt kriterier som garanterar att en

djurskyddsnivå motsvarande den svenska uppnås.

3 § Ansökan om godkännande av ny teknik ska göras skriftligen hos Jordbruksverket.

Av ansökningshandlingarna ska framgå

- sökandens namn och adress,

- djurslag som berörs,

- syfte,

- tekniskt utförande,

- funktion samt

- eventuella referenser (utlåtanden från sakkunniga, litteraturhänvisningar, m.m.).

4 § Den som vill använda en sådan vara som avses i 2 § andra stycket ska anmäla

detta skriftligen till Jordbruksverket. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

- anmälarens namn och adress,

- beskrivning av varan,

- av vilken utländsk institution och i vilket land varan har godkänts, samt

- vid vilken tidpunkt varan avses börja användas.

Till anmälan enligt första stycket ska fogas en kopia av det utländska beslutet.

5 § Vid handläggning av ärende avseende godkännande av ny teknik kommer ärendet

att hänföras till någon av följande kategorier:

1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L

241, 17.9.2015, s. 1, Celex 32015L1535).

SJVFS 2019:13

2

I. Enkelt ärende

Beslut kan fattas av Jordbruksverket på föreliggande handlingar eller med mindre

kompletteringar.

II. Ärende som avgörs efter mindre utredning

Beslutsunderlaget måste kompletteras med ytterligare fakta såsom synpunkter från

experter och litteraturstudier.

III. Ärende som avgörs efter försöksmässig provning

Jordbruksverket beslutar att försöksmässig provning måste genomföras innan beslut i

ärendet kan fattas. Sökanden anmodas inkomma med försöksplan som ska godkännas

av Jordbruksverket.

6 § Vid handläggning av ärenden om godkännande av ny teknik tas avgift ut enligt

4 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:10) om avgifter i vissa

djurskyddsärenden.

7 § Ny teknik som har godkänts av Jordbruksverket eller som omfattas av 2 § andra

stycket och har anmälts enligt 4 § får användas utan hinder av dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Djurskyddsmyndighetens

föreskrifter (DFS 2007:1) om godkännande av ny teknik upphör att gälla.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)