SJVFS 2019:16

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:16

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

om uppfödning och hållande av pälsdjur;

Saknr L 103

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens Jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 kap. 2, 9, 11, 14, 18 och 21 §§,

och 3 kap. 7 §§ djurskyddsförordningen (2019:66) följande.

Dessutom beslutar Jordbruksverket följande allmänna råd.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ............................................................................... 1

1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER ........................................................... 2

Definitioner .............................................................................................................. 2

Allmänt ..................................................................................................................... 4

Avel .......................................................................................................................... 5

Tillsyn och skötsel .................................................................................................... 5

Mått .......................................................................................................................... 7

Klimat ....................................................................................................................... 7

Foder, vatten och andra ämnen ................................................................................ 8

Renhållning .............................................................................................................. 9

2 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR MINKAR ....................................... 9

Skötsel ...................................................................................................................... 9

Utrymme, inredning och utrustning ......................................................................... 9

Foder och andra ämnen .......................................................................................... 10

Mått ........................................................................................................................ 11

3 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR CHINCHILLOR........................... 12

Skötsel .................................................................................................................... 12

Utrymme, inredning och utrustning ....................................................................... 12

Foder ....................................................................................................................... 13

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande

tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1 Celex

32015L1535).

SJVFS 2019:16

2

Mått ........................................................................................................................ 13

4 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER ...................................................................... 13

1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller hållande av chinchillor, minkar och

rävar som föds upp eller hålls för produktion av päls eller skinn.

2 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i

djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66).

3 § Djur får hållas och skötas på annat sätt än vad som anges i dessa föreskrifter om

en veterinär av veterinärmedicinska skäl har ordinerat detta.

Definitioner

4 § I dessa föreskrifter betyder:

Bolåda

Plats eller utrymme med golv, tak samt minst

tre solida väggar där djuren ges möjlighet att

gömma sig från djuren i intilliggande

förvaringsutrymmen.

Bomaterial

Bäddbart material såsom halm, hö eller träull.

Chinchilla

Däggdjur tillhörande släktet Chinchilla inom

familjen Chinchillidae, ordningen Rodentia.

Djurhållare

Den som äger eller på annat sätt är ansvarig

för djuren på anläggningen.

Etagebur

Burtyp i två våningsplan som djuren har fri

tillgång till.

Etolog

Person som har minst en kandidatexamen i

biologi och, inkluderat i kandidatexamen eller

fristående, 30 hp eller motsvarande i etologi.

Av de 30 hp ska minst 15 hp vara på C-nivå

eller motsvarande.

Förvaringsutrymme

Bur eller annan behållare, ett rum, en

inhägnad eller ett annat avgränsat utrymme,

där djur hålls.

Hona med ungar/valpar

Hondjur med en kull av ungar/valpar fram till

avvänjningen.

SJVFS 2019:16

3

Mink

Däggdjur tillhörande arten Mustela vison.

Polygamkrage

Krage eller halsband som fästs på en

chinchilla med syftet att förhindra djuret från

att kommat ut ur sin bur, genom att kragens

diameter är större än ingången/utgången.

Pälsdjur

Djur som föds upp eller hålls för produktion

av päls eller skinn.

Räv

Däggdjur tillhörande arterna Alopex lagopus

eller Vulpes vulpes.

Sandbad

Utrymme med finkornig ren sand, där djur kan

tillfredsställa sina behov av att utföra

sandbadsbeteende och hålla sin päls ren.

Stall

Byggnad med väggar och tak för hållande av

djur-

Stereotypier

Beteendestörning

som

yttrar

sig

som

repetitiva, relativt likformiga sekvenser av

rörelser utan något uppenbart syfte

Skugghus

Tak vilande på trästolpar som skuggar djurens

förvaringsutrymmen.

Termisk komfort

Djuren har termisk komfort inom den s.k.

termoneutrala zonen. I denna zon kan djuren

utan svårigheter upprätthålla sin värmebalans.

Den termoneutrala zonen begränsas nedåt av

den nedre kritiska temperaturen och uppåt av

den

övre

kritiska

temperaturen.

När

omgivningen har en temperatur under den

undre kritiska temperaturen måste djuren öka

sin ämnesomsättning och äta mer foder för att

behålla

sin

kroppstemperatur.

Vid

temperaturer

över

den

övre

kritiska

temperaturen

kommer

djurens

kropps-

temperatur att stiga på grund av att de av

fysiska skäl inte kan bli av med sin

överskottsvärme. De kritiska temperatur-

gränserna påverkas av en mängd faktorer

såsom

djurets

vikt,

djurets

hälsa,

utfodringsintensitet, lufthastighet, liggytor,

strö, antal djur i gruppen samt djurens

möjlighet till rörelse.

Underhållsbehov

Dagligt behov av ämnen som tillser att djuret

bibehåller

sin

vikt

under

normala

inhysningsförhållanden och som är anpassat

SJVFS 2019:16

4

efter de rådande klimatförhållanden djuret

vistas i.

Ungdjur

Djur

vid

tiden

från

avvänjning

till

könsmognad.

Valp

Djur från födseln fram till avvänjning.

Allmänt

5 § Endast djur som är födda i fångenskap får födas upp eller hållas för produktion av

päls eller skinn.

6 § Djurhållaren och de personer som sköter djuren ska, med godkänt resultat, ha

genomgått en av Jordbruksverket godkänd utbildning i uppfödning och skötsel av

aktuella pälsdjur. Utbildningen ska omfatta minst 30 lektionstimmar. Följande ämnen

ska ingå i utbildningen:

1. gällande författningar om djurskydd, smittskydd och foder för djur,

2. hygien, rengöring, desinfektionsmetoder och avfallshantering,

3. djurens taxonomi, anatomi och fysiologi,

4. ekologi och beteende, naturligt och i fångenskap,

5. beteendestörningar, inklusive åtgärder för att förebygga och motverka sådana,

6. allmän skötsel,

7. inhysning,

8. näringslära och foderhantering,

9. miljöberikning,

10. reproduktionsbiologi,

11. kriterier för urval av avelsdjur,

12. sjukdomar och hälsokontroll,

13. hantering av djur,

14. avlivning, inklusive metoder för avlivning i nödläge, samt

15. journalföring.

Intyg på genomgången kurs med godkänt resultat ska vid begäran kunna uppvisas

för kontrollmyndighet.

7 § Pälsdjur får inte förevisas offentligt vid uppvisningar, utställningar eller liknande,

om det finns risk att deras hälsa eller välfärd påverkas negativt.

Allmänna råd till 1 kap. 7 §

Hona med valpar/ungar bör inte förevisas offentligt.

8 § Anläggning för pälsdjur får inte ges en utformning så att buller, föroreningar eller

andra yttre faktorer innebär störning för djuren.

SJVFS 2019:16

5

Avel

9 § De djur som nedärver missbildningar eller andra egenskaper som medför lidande

för avkomman eller påverkar avkommans naturliga funktioner negativt får inte

användas i avel.

10 § I avelsarbete och vid selektion av avelsdjur ska särskild hänsyn tas till

egenskaper som främjar, och kan leda till förbättring av, djurens hälsa och välfärd.

Mycket rädda djur ska inte användas i avel.

11 § Elektroejakulation är inte tillåten.

Tillsyn och skötsel

12 § Djurhållaren har ansvaret för djurens välbefinnande. Djurhållaren ansvarar för

att de personer som handhar djuren har tillräckliga kunskaper och färdigheter samt är

tillräckligt många för att dessa föreskrifter ska kunna följas.

Djur ska ses till minst en gång dagligen. Nyfödda, sjuka eller skadade djur samt

djur som beter sig onormalt ska ses till oftare. Detsamma gäller för högdräktiga djur,

särskilt vid tiden kring förlossningen, och för valpar fram till avvänjning.

Djur ska hållas på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter och

med minsta möjliga störning för djuren.

13 § Automatiska system och anordningar som inverkar på djurskydd och djurhälsa

ska kontrolleras dagligen.

14 § Varje anläggning ska minst två gånger årligen besökas av veterinär. Ett av

besöken ska ske under perioden när honorna har valpar/ungar. Veterinären ska svara

för veterinärmedicinsk behandling och rådgivning om sjukdomsförebyggande åtgärder

samt djurskydds- och smittskyddsfrågor. Djurhållaren ska omgående informera

veterinären vid onormalt hög andel sjukdoms- eller dödsfall hos djur.

Varje anläggning ska minst en gång årligen besökas av en etolog, som har kunskap

om djurarten.

Allmänna råd till 1 kap. 14 §

Veterinärens och etologens besök kan med fördel ske samtidigt.

15 § Om djur uppvisar tecken på betydande nivåer av stereotypier eller annat onormalt

beteende, såsom pälsbitning, apati eller onormal aggressivitet, ska djurhållaren utan

dröjsmål vidta åtgärder för att fastställa och åtgärda orsaken.

Om åtgärderna inte löser problemen ska djurhållaren tillsammans med en veterinär

och en etolog, som har kunskap om djurarten, snarast ta fram en åtgärdsplan. Planen

ska genomföras snarast möjligt eller, efter bedömning av kontrollmyndigheten, i alla

händelser inom 12 månader.

Om de vidtagna åtgärderna enligt planen inte löser problemen med stereotypier eller

annat onormalt beteende ska djurhållningen avvecklas och får återupptas först när

lämpliga åtgärder vidtagits för att problemet inte ska uppstå igen.

Allmänna råd till 1 kap. 15 §

I åtgärdsplanen bör graden av genomgripande förändringar relateras till

den utbredning av stereotypier eller annat onormalt beteende som

SJVFS 2019:16

6

förekommer inom den aktuella verksamheten. Åtgärdsplanen bör även

omfatta de djur som inte uppvisar stereotypier eller annat onormalt

beteende men som hålls under samma förhållanden som dessa djur.

16 § Djuren ska från tidig ålder hanteras så att de blir vana vid människor. Djuren får

inte bäras i pälsen, svansen eller öronen utan ska lyftas och bäras med stöd under

kroppen. Päls får inte plockas från levande pälsdjur.

17 § Infångning eller flyttning av djur ska ske på ett sätt som så långt som möjligt inte

utsätter djuret eller andra djur för stress. Fixeringsutrustning får endast användas när

det är nödvändigt med hänsyn tagen till djuret och den som hanterar det.

Djur som har kommit lösa ur sina utrymmen ska fångas så snart som möjligt. Om

fällor används ska de ses till minst två gånger om dagen, med högst 12 timmars

intervall.

18 § Avlivning och pälsning, vilket innebär att skinnet avlägsnas, ska ske avskilt och

på sådant sätt att andra djur inte störs.

19 § Föremål och ämnen som kan skada djuren ska förvaras så att de är oåtkomliga

för djuren.

20 § Avvänjning av ungar ska ske vid den ålder som är mest fördelaktig för såväl

moderdjurets som ungarnas välfärd.

21 § Djur ska hållas tillfredsställande rena.

Utrymme, inredning och utrustning

22 § Förvaringsutrymmen ska, med hänsyn tagen till de artspecifika behoven, ge

djuren tillräckligt med utrymme för att tillgodose det normala rörelsebehovet. Vidare

ska de kunna utföra pälsvård utan svårighet och ligga ned, vila, inta naturliga

sovställningar, fritt sträcka ut kroppen och resa sig på ett naturligt sätt.

De arter som hoppar eller reser sig på sina bakben som en del i sitt normala

rörelsemönster ska ha utrymme att göra det vid alla tillfällen, utom när de befinner sig

i ett utrymme speciellt anpassat för att sova.

23 § Förvaringsutrymmen ska vara rymningssäkra. Utrymmenas öppningar måste

vara utformade på ett sådant sätt att djuren säkert och lätt kan tas ut och släppas in.

24 § Golven i pälsdjurens förvaringsutrymmen ska ha en plan yta, vara stabila och väl

dränerade. Golv och liggytor ska ha en yta som tillåter djuren att förflytta sig på ett

säkert sätt.

25 § Liggytor ska hållas rena och torra samt vara anpassade efter djurslag och klimat

i stall och skugghus.

26 § Djurens miljö ska förses med lämplig berikning såsom föremål för

sysselsättning.

27 § Förvaringsutrymmen, dess inredning samt lösa föremål ska vara utformade så att

de lätt kan rengöras och desinficeras och inte riskerar att skada djuren.

SJVFS 2019:16

7

28 § Om förvaringsutrymmen är placerade intill varandra ska de vara konstruerade

eller uppställda så att djuren inte kan skada varandra.

29 § Stallar, skugghus och förvaringsutrymmen där djur hålls ska vara utformade så

att risk för brand minimeras.

Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar och skugghus ska dessa

utformas så att det för djuren finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd

mot brand samt godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand.

Detsamma gäller när en stallbyggnad eller ett skugghus ändras eller används på ett

sätt som innebär en ökad brandrisk.

Allmänna råd till 1 kap. 29 §

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid

nybyggnad och större om- och tillbyggnad av stall.

30 § Djur som behöver särskild vård ska kunna tas om hand i ett närbeläget utrymme

och ska där vid behov kunna hysas individuellt. Utrymmet ska ha ett klimat som djuren

är vana vid. För djur som under den kalla årstiden hålls i icke värmeisolerade

utrymmen ska det vid behov finnas behandlingsplatser som kan värmas upp eller på

annat sätt vara anpassade så att djurens behov av termisk komfort tillgodoses.

31 § Fönster, andra ljusinsläpp, belysningsanordningar, elektriska ledningar och

andra elinstallationer som djuren kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller

vara utförda så att det inte föreligger någon skaderisk.

32 § Lämplig utrustning för att på ett djurskyddsmässigt godtagbart sätt hantera djur

vid undersökning, behandling, provtagning och avlivning ska finnas.

33 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid

elavbrott.

Mått

34 § De mått som anges i dessa föreskrifter är minsta mått för normal inredning om

inte annat anges. Mindre avvikelser från föreskrivna mått kan dock godtas i befintliga

djurutrymmen i stallar och skugghus under förutsättning att följande kriterier uppfylls:

1. djurmiljön är som helhet mycket god,

2. konsekvenserna av måttavvikelsen bedöms endast ha ringa påverkan på djuret

avseende den funktion som måttföreskriften syftar till,

3. måttavvikelsen innebär inte någon ökad risk för skador, stress eller ohälsa hos

djuren, samt

4. måttavvikelsen innebär inte att tillsynen eller skötseln av djuren försvåras.

Mindre avvikelser kan även godtas vid förprövningspliktig ombyggnad, om

länsstyrelsen vid prövningen bedömer att kriterierna i punkterna 1 – 4 ovan kommer

att uppfyllas efter ombyggnationen och om planlösningen är god.

Klimat

35 § Djuren ska hållas i ett klimat som är anpassat till djurslaget och

djurhållningsformen och medger termisk komfort.

SJVFS 2019:16

8

36 § Djuren får endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar som överstiger

följande värden:

ammoniak

10,00

ppm

koldioxid

3 000,00

ppm

svavelväte

0,50

ppm

organiskt damm

10,00

mg/m³

37 § I värmeisolerade stallar får den relativa luftfuktigheten under vintern inte annat

än undantagsvis överstiga 80 procent såvida inte stalltemperaturen understiger 10o C.

I sådana fall får den numeriska summan av stalltemperaturen och relativa

luftfuktigheten inte överstiga 90.

I oisolerade stallar får den relativa luftfuktigheten inte annat än undantagsvis

överstiga uteluftens relativa fuktighet med mer än 10 procentenheter.

38 § Luft får inte tas in i en stallavdelning via ett utgödslings- eller

urindräneringssystem eller via utrymmen som kan innehålla luftföroreningar eller

smittämnen som kan påverka djurens hälsa negativt.

Öppningar mellan stallavdelningar ska kunna stängas och vara stängda när de inte

används.

39 § I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation.

40 § Djurstallar får vara försedda med andra ljusinsläpp för dagsljus än fönster.

41 § Djuren ska skyddas från direkt solljus och får inte hållas i ständigt mörker eller

ständigt belysning. Stallar och skugghus ska vara försedda med fast monterad

belysning som inte förorsakar djuren obehag och som medger att tillsyn kan ske utan

svårigheter. Den rådande dagsljuslängden får inte förändras med hjälp av artificiell

belysning.

Ljusnivån ska vara tillräcklig för att djuren ska kunna utföra normalt beteende och

anpassas på ett sådant sätt att det motsvarar djurens naturliga dygnsrytm.

42 § Djur får inte utsättas för buller som har en sådan nivå och frekvens att det

påverkar djurens hälsa menligt. Djur får bara tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller

överstigande 65 dBA.

Foder, vatten och andra ämnen

43 § Utfodrings- och dricksvattenssystem ska vara utformade, dimensionerade och

placerade så att djuren lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten.

44 § Djur ska dagligen ges foder av lämplig struktur. Fodergivan ska garantera en

tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.

45 § Djur ska ha fri tillgång till dricksvatten.

46 § Behandling med tillväxtbefrämjande preparat och preparat för pälsmognad,

inklusive melatonin, är inte tillåtet.

SJVFS 2019:16

9

Renhållning

47 § Stallutrymmen ska rengöras och utgödslas minst en gång dagligen om inte

systemet för djurhållning är uppbyggt för andra rutiner som ger god hygien.

Utgödslingssystem ska vara utformade så att djur i en stallavdelning inte kommer i

direktkontakt med gödsel från andra avdelningar.

48 § Förvaringsutrymmen, inredning och föremål för djuren ska hållas rena.

Noggrann rengöring och desinficering ska ske minst en gång årligen.

49 § Förekomst av parasiter, flugor, möss, råttor och fåglar ska minimeras.

2 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR MINKAR

Skötsel

1 § Vuxna djur får inte placeras tillsammans. Avelsdjur får dock placeras tillsammans

för parning om extra tillsyn av djuren sker.

2 § Minkvalpar ska avvänjas tidigast vid åtta veckors ålder och senast vid tio veckor.

Endast i undantagsfall om välbefinnandet hos modern eller ungarna hotas, kan

avvänjning göras vid en tidigare ålder.

Valpar får inte hållas enskilt.

Endast ett ungdjur får hållas tillsammans med moderdjuret efter avvänjning.

Allmänna råd till 2 kap. 2 §

För att möjliggöra en väl avvägd utfodring bör ungdjuret som hålls

tillsammans med moderdjuret vara avsedd för avel om modern ska gå kvar

i avel, eller avsedd för pälsning om modern ska pälsas under året.

3 § Djurens klor ska inspekteras regelbundet och klippas vid behov.

Utrymme, inredning och utrustning

4 § Förvaringsutrymmen för minkar ska vara konstruerade så att djuren ges en

komplex och varierad miljö. När minkar hålls i bur ska de hållas i etagebur. Öppningen

till den övre delen får endast hållas stängd när ungarna är 0 till 4 veckor gamla.

5 § Om förvaringsutrymmen för minkar har nätgolv ska det bestå av rostfri eller

plastbelagd tråd eller av galvaniserad järntråd som har en sådan kvalitet och

utformning att djurens tassar inte skadas av den. Maskorna ska vara av en sådan storlek

att valpar inte kan ta sig igenom nätet.

6 § Etageburar får inte placeras ovanpå varandra.

7 § Minkarna ska ha tillgång till bolåda med väggar av värmeisolerande material.

Bolådan ska vara utformad så att den medger god hygien och ska vara försedd med

rent och torrt bomaterial.

I bolådan ska det finnas tillräckligt med utrymme för att alla djur samtidigt ska

kunna inta naturliga viloställningar utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår. En

avelshonas bolåda ska dessutom ge honan utrymme att föda fram och vårda sina ungar.

SJVFS 2019:16

10

Bolådans öppning ska vara utformad på ett sådant sätt att nyfödda valpar kan hållas

kvar i bolådan samtidigt som moderdjuret enkelt kan ta sig in och ut.

8 § Avvanda minkar ska i förvaringsutrymmen ha tillgång till ligghylla som är

utformad så att djuret kan iaktta omgivningen. Den totala hyllarean ska vara tillräcklig

för att alla djur samtidigt ska kunna inta en naturlig viloställning utan att konkurrens

eller aggressivitet uppstår. Ligghylla ska finns i etageburens båda våningsplan.

9 § Minkar ska, utöver bomaterial, ha tillgång till olika föremål som stimulerar djuren

till lek, tuggning, utforskning och fysisk aktivitet. Föremålen ska bytas ut tillräckligt

ofta för att ge möjlighet till varierad aktivitet.

Allmänna råd 2 kap. 9 §

Föremål som stimulerar djuren kan vara rör, bollar, grenar, springhjul,

vattenbad eller liknande. Minkar är aktiva och undersökande, vilket

innebär att minkarnas intresse för olika föremål snabbt avtar när de

använder dem. Att då byta ut föremålen mot föremål av en annan sort

innebär variation och stimulans för djuren.

10 § Skugghus och stall ska vara konstruerade och placerade på sådant sätt att

minkarna inte utsätts för ogynnsamma väderförhållanden eller mycket stark värme.

Allmänna råd 2 kap. 10 §

Beredskap för att kyla ned djur, stallar och skugghus bör finnas.

Foder och andra ämnen

11 § Rutinmässig eller systematisk neddragning av fodergivan i förhållande till

minkens underhållsbehov i syfte att reducera minkens vikt är inte tillåten.

Utan hinder av första stycket kan utfodringen reduceras i begränsad omfattning

innan parning. Utfodringen får då reduceras i högst åtta dagar och med högst 20

procent av underhållsbehovet. Perioden med reducerad mängd foder ska efterföljas av

fri fodertillgång.

Utan hinder av första stycket får energiinnehållet i fodret regleras genom

användning av mer energifattiga foderblandningar mellan 1 december och 1 april. Den

tid djuren använder till att äta får dock inte reduceras och det ska säkerställas att fodrets

sammansättning är tillräcklig för att ge minkarna mättnadskänsla.

Från den tidpunkt när valparna börjar äta av fodret och fram till avvänjning ska

utfodring ske minst två gånger per dag. Denna utfodring ska omfatta samtliga minkar

på anläggningen.

Allmänna råd 2 kap. 11 §

Avelsdjur bör väljas ut så tidigt som möjligt och utfodras på ett sådant sätt

att viktreduktion inför parning inte är nödvändig.

SJVFS 2019:16

11

Mått

12 § Minsta utrymme i bur för mink anges i tabellen nedan.

Djurkategori

Längd, m

Höjd, m

Bottenarea, m 2 Anmärkning

Vuxet djur

0,80

0,45

0,255

Hona med

valpar

0,80

0,45

0,255

Två ungdjur

0,80

0,45

0,255

För varje

tillkommande

ungdjur ska arean

ökas med 0,085

m2.

13 § Minsta invändiga utrymme i förvaringsutrymme för mink anges i tabellen

nedan. I etagebur får hållas ett vuxet djur, en hona med sin kull valpar, två ungdjur

eller en hona med ett ungdjur.

Bredd

nedre

plan,

m

Höjd

nedre

plan,

m

Längd

nedre

plan,

m

Area 1

nedre

plan,

m 2

Bredd

övre

plan,

m

Höjd

övre

plan,

m

Längd 2

övre

plan

Area 3

övre

plan,

m 2

0,30

0,45

0,80

0,2551

0,30

0,45

0,302

0,093

1

Bolåda och yta för ligghylla får inte räknas in i arean.

2 Burens längd ska mätas på den del som uppfyller minimikravet avseende höjd.

3 Öppningen till den övre delen av etageburen får inte finnas inom minimiytan för det övre planet.

14 § Minsta invändiga utrymme i bolåda för mink anges i tabellen nedan.

Antal och typ av djur

Bottenarea, m 2

Bolådans kortaste sida, m

Ett vuxet djur

0,031

0,15

Två ungdjur/en hona med

ett ungdjur

0,052

0,20

Hona med valpar

0,064

0,20

15 § Mått för nät anges i tabellen nedan.

Avstånd mellan

burarnas

mellanväggar,

mm

Tråd-

diameter

bottennät,

mm

Största maskstorlek

Botten,

mm

Väggar,

mm

Tak,

mm

Mellanvägg

, mm

>25

1,8

38×25

38×25

38×25

25×25

SJVFS 2019:16

12

< 25

1,8

38×25

38×25

38×25

12,5×25

3 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR CHINCHILLOR

Skötsel

1 § Chinchillor ska hållas i par eller i grupp. Sjuka, skadade, utstötta eller mycket

aggressiva djur får dock tillfälligt hållas ensamma.

Allmänna råd till 3 kap. 1 §

Grupper av ungdjur bör hållas kullvis från avvänjning och fram till

könsmognad.

2 § Ungarna får inte avvänjas förrän tidigast vid 8 veckors ålder. Om aggression

uppstår eller om det finns veterinärmedicinska skäl får kullen delas tidigare. Sådan

tidigare delning ska journalföras.

3 § En chinchillas rörelsefrihet får inte begränsas genom att hindrande föremål såsom

polygamkrage fästes vid djuret.

4 § Chinchillor ska skyddas mot plötsligt och kraftigt ljud.

Utrymme, inredning och utrustning

5 § Chinchillor får inte hållas på nätgolv. Utöver bolådan ska minst 25 % av golvytan

vara hel.

6 § Chinchillor ska ha tillgång till bolåda som är utformad så att den medger god

hygien och är försedd med rent och torrt bomaterial. I bolådan ska det finnas utrymme

så att alla djur samtidigt kan inta naturliga viloställningar utan att konkurrens eller

aggressivitet uppstår. En avelshonas bolåda ska dessutom ge honan utrymme att föda

fram och vårda sina ungar.

7 § Chinchillor ska ha tillgång till minst två hyllor i olika höjd och av sådan storlek

och konstruktion att samtliga djur samtidigt kan sitta där naturligt och stadigt.

8 § Om djur hålls i våningssystem ska dessa vara utformade så att lägre belägna

utrymmen inte kan förorenas.

9 § Chinchillor ska, utöver bomaterial, ha tillgång till lådor, rör eller liknande föremål

som stimulerar djuren till lek, utforskning och fysisk aktivitet. De ska dessutom ha

tillgång till gnagmaterial.

Föremålen ska bytas tillräckligt ofta för att ge möjlighet till

varierad aktivitet.

10 § Chinchillor ska, under minst en timme dagligen, ges tillgång till ren och

finkornig sand för pälsvårdande sandbad. Sandbadet ska vara utformat så att sanden

ligger kvar och så att chinchillan kommer i direktkontakt med sanden.

SJVFS 2019:16

13

Allmänna råd till 3 kap. 10 §

Sandbadet bör vara avgränsat med tre väggar eller kanter.

Foder

11 § Chinchillor ska ha fri tillgång till grovfoder.

Mått

12 § Minsta invändiga utrymme i förvaringsutrymme för chinchilla anges i tabellen

nedan.

Djurkategori

Area

m 2

Kortaste

sidan, m

Höjd,

m

Anmärkning

Vuxet djur,

högst två

stycken

0,5

0,5

1,0

Hona med

ungar

0,5

0,5

1,0

Ungdjur

0,3

0,5

1,0

För varje tillkommande ungdjur

ska arean ökas med

0,16 m2.

13 § En bolåda ska vara minst 0,3 m lång, minst 0,25 m bred och minst 0,2 m hög.

Detta avser bolådans invändiga mått.

4 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Statens Jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:14) om uppfödning och hållande av

pälsdjur upphör att gälla. De allmänna råden ska gälla från samma tidpunkt.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)