SJVFS 2019:18

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m.

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:18

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m.;

Saknr L 104

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 kap. 5-7, 9, 11, 13, 14, 17 och 18 §§

djurskyddsförordningen (2019:66) följande.

Dessutom beslutar Jordbruksverket om följande allmänna råd.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ............................................................................... 1

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER ................................................................. 2

Definitioner .............................................................................................................. 2

2 KAP. TILLSYN OCH SKÖTSEL ............................................................................ 6

Tillsyn ....................................................................................................................... 6

Skötsel ...................................................................................................................... 7

3 KAP. UTFODRING OCH VATTENTILLDELNING ............................................. 8

Foder och dricksvatten ............................................................................................. 8

Anordningar, installationer och utrymme ................................................................ 9

4 KAP. STALLMILJÖ ............................................................................................... 10

Renhållning och strö ............................................................................................... 10

Stallklimat och luftkvalitet ..................................................................................... 10

Dagsljusinsläpp och belysning ............................................................................... 11

Buller ...................................................................................................................... 11

5 KAP. UTRYMMEN OCH UTRUSTNING............................................................ 12

Utrymmen ............................................................................................................... 12

Golv ........................................................................................................................ 17

Brandskydd och elsäkerhet ..................................................................................... 18

1 Jfr rådets direktiv 2008/119/EG av den 18 december 2008 om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar (EGT L 10 15.1.2009,

s. 7 Celex32008L0119), rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur (EGT L 221, 8.8.1998,

s. 23, Celex 31998L0058) senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 806/2003 (EGT L 122, 16.5.2003, s. 1, Celex 32003R0806.

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241,

17.9.2015, s. 1 Celex 32015L1535).

SJVFS 2019:18

2

Utomhusytor .......................................................................................................... 18

Bete och utevistelse ............................................................................................... 18

Utegångsdjur .......................................................................................................... 21

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i

djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66).

2 § Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om hållande och skötsel

av nötkreatur av arten bos taurus inom lantbruket m.m.

3 § Djur får hållas och skötas på annat sätt än vad som anges i dessa föreskrifter om en

veterinär av veterinärmedicinska skäl har ordinerat detta.

4 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i denna författning under förutsättning att det inte strider mot någon

bindande EU-rättsakt, djurskyddslagen (2018:1192) eller djurskyddsförordningen

(2019:66).

Första stycket gäller inte sådana bestämmelser där djurhållning får ske på annat sätt i

enlighet med ett kontrollprogram som är i drift. Från sådana bestämmelser kan

Jordbruksverket endast medge undantag om det är nödvändigt som en följd av

oförutsedda extraordinära omständigheter.

5 § De mått som anges i denna författning är minsta mått och centrummått för normal

inredning om inte annat anges. Avvikelse från föreskrivna mått kan dock godtas i

befintliga stallar under förutsättning att följande kriterier uppfylls:

1. djurmiljön i stallet som helhet är mycket god,

2. konsekvenserna av måttavvikelsen bedöms endast ha ringa påverkan på djuret

avseende den funktion som måttföreskriften syftar till,

3. måttavvikelsen innebär inte någon ökad risk för skador, stress eller ohälsa hos

djuren, samt

4.

måttavvikelsen innebär inte att tillsynen och skötseln av djuren försvåras.

Detsamma gäller vid förprövningspliktig ombyggnad om länsstyrelsen vid prövningen

bedömer att kriterierna i punkterna 1 – 4 ovan uppfylls i stallet efter åtgärden och att

planlösningen i stallet är god.

Definitioner

6 § I dessa föreskrifter betyder:

Allmänna råd

Definieras i 1 § författningssamlings-

förordningen

(1976:725)

som

sådana

generella

rekommendationer

om

tillämpningen av en författning som anger hur

någon kan eller bör handla i ett visst

hänseende.

SJVFS 2019:18

3

Amko

Ko som ger di till kalvar som inte är hennes

egen avkomma.

Bete

Mark med växter som kan betas av djuren och

som finns i sådan mängd och kvalitet att det är

möjligt för djuren att med ett naturligt

betesbeteende kunna beta samtidigt.

dBA

Enhet för mätning av bl.a. ljudnivå

(ljudtrycksnivå). "A" anger att det ingående

ljudet vägts över det standardiserade A-filtret

före nivåangivelsen. dBskalan är logaritmisk.

En ökning eller minskning av ljudnivån med

10 dBA uppfattas av det mänskliga örat som

en fördubbling respektive halvering av ljudet.

Diko

Ko som ger di till egen kalv eller egna kalvar.

Djurhållare

Fysiska eller juridiska personer som enligt

avtal eller lag ansvarar för eller handhar djur,

oavsett om detta sker stadigvarande eller

tillfälligt.

Dränerande golv

Ett samlingsbegrepp för genomsläppliga golv.

Gödseldränerande golv är golv som är

konstruerade för att släppa igenom träck, urin

och i viss mån strömedel till ett underliggande

utrymme. Urindränerande golv är golv som är

konstruerade för att enbart släppa igenom urin

och annan vätska.

Foderliggbås

Bås som är både utfodringsplats och liggplats

för lösgående djur.

Fångbås

Bås där nötkreatur står uppstallade på

båsplatsen med fångbåge eller fånggrind.

Båsplatsen är djurens utfodrings- och

liggplats. Systemet innebär att djuren kan

släppas lösa; mjölkkorna framför allt i

samband med mjölkningen.

Förvaringsutrymme

En bur eller annan behållare, ett rum, en

inhägnad eller ett annat avgränsat utrymme,

där djur hålls.

Gödseldränerande golv

Se dränerande golv.

Hydda

Flyttbart mindre stall som placeras utomhus

med liggplatser för kalvar.

SJVFS 2019:18

4

Hårdgjord yta

Ytan anses vara hårdgjord om den består av

betong, asfalt eller annat likvärdigt material.

Kalv

Ett nötkreatur som är högst 6 månader

gammalt.

Kalvgömma

Ett avskilt utrymme som bara kalvarna har

tillträde till i lösdriftsstallar för am- eller

dikor. Kalvgömman byggs vanligen upp i

samband med kalvningen med flyttbara

boxväggar eller dyl.

Kalvningsbox

En box som enbart är avsedd att användas för

kor eller kvigor när de ska kalva och fram till

några

dagar

efter

kalvningen.

En

kalvningsbox kan vara utformad som en

ensambox avsedd för en ko eller kviga eller

som en gruppbox avsedd för flera kor eller

kvigor. En kalvningsbox kan vara byggd som

permanent box eller byggas upp med flyttbara

boxväggar eller dyl. inför kalvning.

Kontinuerlig uppfödning

Hållande av, i normalfallet, djur av olika

åldrar i stall eller stallavdelning. Insättning av

nya djur sker efterhand.

Kontrollprogram

Ett program som tagits fram i syfte att säkra

en god djuromsorg och som är godkänt av

Jordbruksverket, samt är knutet till en

bestämmelse i denna författning.

Kortbås

Bås för bundna nötkreatur där djuren ständigt

kan hålla huvudet in över foderbordet.

Liggarea

Avser boxareor som är godkända som

liggytor. Anordningar för utfodring som

inkräktar på liggarean inräknas inte i denna.

Liggbås

Bås som endast är liggplats för lösgående djur.

Ligghall

Stall med liggplatser för lösgående djur.

Djuren hålls inte instängda i stallet utan kan

själv välja när de vill använda det.

Långbås

Bås för bundna nötkreatur där djuren i regel

bara tillåts att nå in över foderbordet i

samband med att de äter och i övrigt är

utestängda från foderbordet.

SJVFS 2019:18

5

Mellanbås

Bås för bundna nötkreatur. Mellanbåset är en

kombination

av

kort-

och

långbås.

Foderbordsgrinden är i regel rörlig.

Mottagningsstall

Ett stall eller stallavdelning avsedd för

mottagning och inhysning av kalvar som

kommer från annan djurbesättning i syfte att

minska smittspridning till de djur som redan

finns på anläggningen.

Omgångsuppfödning

Hållande av djurgrupp/flock med individer av

likartad ålder i eget stall eller egen

stallavdelning. Insättning av ny djurgrupp

sker inom en begränsad tidsperiod och inte

förrän stallet eller stallavdelningen tömts helt.

Ppm

Koncentration av ett visst ämne mätt i

miljondelar (parts per million).

Spalt

Mellanrummet mellan stavarna i ett spaltgolv.

Spaltgolv

Spaltgolv är en typ av dränerande golv som

består av stavar av t.ex. betong, trä, metall

eller plast vilka läggs med visst avstånd från

varandra.

Stall

Byggnad för hållande av djur.

Stallavdelning

Del av ett stall som är avskilt från andra delar

av stallet, normalt med täta väggar.

Ströbädd

En bädd av strö som gödslas ut med ett

intervall från någon eller några veckor upp till

ett år. En ströbädd hålls torr genom att nytt

strömedel tillförs ovanpå det gamla. En

ströbädd som "brinner", dvs. utvecklar värme

under en biologisk nedbrytningsprocess,

kallas vanligen djupströbädd.

Termisk komfort

Djuren har termisk komfort inom den s.k.

termoneutrala zonen. I denna zon kan djuren

utan svårigheter upprätthålla sin värmebalans.

Den termoneutrala zonen begränsas nedåt av

den nedre kritiska temperaturen och uppåt av

den

övre

kritiska

temperaturen.

När

omgivningen har en temperatur under den

undre kritiska temperaturen måste djuren öka

sin ämnesomsättning och äta mer foder för att

behålla

sin

kroppstemperatur.

Vid

temperaturer

över

den

övre

kritiska

temperaturen

kommer

djurens

kropps-

SJVFS 2019:18

6

temperatur att stiga på grund av att de av

fysikaliska skäl inte kan bli av med sin

överskottsvärme. De kritiska temperatur-

gränserna påverkas av en mängd faktorer

såsom

djurets

vikt,

djurets

hälsa,

utfodringsintensitet,

lufthastighet,

luft-

fuktighet, liggytor, strö, antal djur i gruppen

samt djurens möjlighet till rörelse.

Totalarea

Begreppet avser areor där djuren kan röra sig

utan hinder, som regel liggarea och

gödslingsarea. Anordningar för utfodring som

inkräktar på totalarean inräknas inte i denna

såvida inte annat framgår av denna

författning.

Ungdjur

Nötkreatur som är högst 24 månader gamla,

dock ej kalvar och dräktiga kvigor som har

mindre än två månader kvar till förlossning.

Urindränerande golv

Se dränerande golv.

Utegångsdjur

Djur som går ute eller har möjlighet att gå ut

på betesmark eller i rasthage halva dygnet

eller mer under den kalla årstiden då

betestillväxt inte sker.

Ätbås

Bås som endast är ätplats för lösgående djur.

Övertemperatur

Skillnaden mellan förväntad och rådande,

högre stalltemperatur.

2 KAP. TILLSYN OCH SKÖTSEL

Tillsyn

1 § Djurägaren och djurhållaren har ansvaret för djurens välbefinnande.

2 § Personer som handhar djur ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter samt vara

tillräckligt många för att dessa föreskrifter ska kunna följas.

3 § Djur ska normalt ses till minst en gång dagligen. Nyfödda, sjuka eller skadade djur

samt djur som beter sig onormalt ska ses till oftare. Detsamma gäller för högdräktiga djur,

särskilt vid tiden kring förlossningen.

4 § Djur ska hållas på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter.

5 § Kalvar som hålls inomhus ska ses till minst två gånger om dagen.

6 § Djurens klövar ska inspekteras regelbundet och verkas vid behov.

SJVFS 2019:18

7

7 § Automatiska system och anordningar som inverkar på djurskydd och djurhälsa ska

kontrolleras dagligen.

Skötsel

Allmänna råd till 2 kap. 1 - 2 §§ djurskyddslagen

Kor bör alltid ges tillfälle att slicka sina nyfödda kalvar.

Kalvar bör tidigast flyttas till en annan djurbesättning då de uppnått en månads

ålder och en för rasen och åldern normal vikt. De bör vidare förberedas inför

flyttningen genom att foderstaten ett par veckor dessförinnan anpassas till

mjölkersättning, kraftfoder och hö. Avvanda kalvar som ska flyttas till annan

djurbesättning bör ha varit avvanda minst två veckor innan de flyttas.

Nötkreatur bör vara avhornade.

Unga djur bör vänjas vid det djurhållningssystem de ska hållas i som vuxna.

8 § Djur ska hållas tillfredsställande rena.

9 § I nybyggda stallar som tas i bruk efter den 30 juni 2010 ska nötkreatur hållas i lösdrift.

Första stycket gäller dock inte sådana nybyggda stallar för uppbundna nötkreatur där

ansökan om förprövning2 kommit in till länsstyrelsen före den 1 april 2007.

10 § Handjur som är mer än sex månader gamla ska hållas i lösdrift efter den 1 augusti

2017.

11 § Kalvar får inte hållas bundna.

12 § Ett nötkreaturs rörelsefrihet får inte begränsas genom att en tyngd eller annat

hindrande föremål fästs vid djuret eller att djuret binds samman med ett annat djur.

Rörelsefriheten får inte heller begränsas genom att olika delar av djurets kropp binds

samman såvida det inte sker i behandlingssyfte där djuret annars riskerar att skadas eller

på annat sätt riskerar att utsättas för lidande. Om olika delar av djurets kropp binds

samman får det inte vara utfört på ett sätt som är plågsamt för djuret och inte heller

begränsa djurets rörelsefrihet mer än vad som är nödvändigt för behandlingen.

13 § Kalvar som är äldre än åtta veckor ska hållas i par eller grupp tillsammans med

andra kalvar eller andra nötkreatur.

Första stycket gäller inte kalvar i anläggningar med färre än sex kalvar där det inte är

möjligt att gruppera kalvarna på ett från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt lämpligt sätt.

Kalvarna ska i så fall hållas på ett sätt som innebär att de kan ha ögonkontakt och beröra

varandra eller andra nötkreatur. Första stycket gäller inte heller för enstaka kalvar under

en kortare period om det är nödvändigt från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt.

14 § Andra nötkreatur än sådana som avses i 13 § ska hållas på ett sätt som innebär att

de kan ha ögonkontakt och beröra varandra.

Första stycket gäller inte:

1. Kalvar i anläggningar med färre än sex kalvar där det från djurskydds- eller

djurhälsosynpunkt inte är lämpligt att låta kalvarna komma i beröring med andra

2 Bestämmelser om förprövning finns i 6 kap.1-4 §§djurskyddsförordningen (2019:66) samt i Statens jordbruksverks föreskrifter och

allmänna råd (SJVFS 2019:12) om förprövning.

SJVFS 2019:18

8

kalvar eller andra nötkreatur. Kalvarna ska i så fall hållas i samma utrymme som

andra kalvar eller andra nötkreatur på ett sätt så att kalvarna kan se dessa.

2. Enstaka djur under en kortare period om det är nödvändigt från djurskydds- eller

djurhälsosynpunkt.

3. Nötkreatur som före den 2 november 2014 hölls på en produktionsplats med

enbart ett nötkreatur och under förutsättning att djuret därefter inte har lämnat

produktionsplatsen.

15 § Kvigor och kor får inte betäckas med tjur, semineras eller vara mottagare av embryo

om förlossningssvårigheter kan förväntas.

Kvigor ska innan första brunstperioden startar och fram till dess att de uppnått en ålder

av 13 månader hållas på ett sådant sätt att risken för betäckning minimeras.

Allmänna råd till 2 kap. 15 §

Kvigor bör senast från det att de uppnått en ålder av fem månader hållas på ett

sådant sätt att risken för betäckning minimeras.

16 § Kor och kvigor ska kalva lösgående när tidpunkten för kalvning kan förutses, dock

får uppbindning ske om förlossningssvårigheter uppstår.

I besättningar med bundna kor eller kvigor får en ko eller kviga kalva uppbunden om

kalvningsboxen är upptagen för kalvning.

17 § Gödselrännan bakom bunden ko eller kviga ska vara övertäckt i samband med

kalvningen.

18 § Vid kalvning får mekaniska hjälpmedel endast användas efter godkännande av

veterinär i varje enskilt fall.

19 § Vid drivning ska djuren hanteras lugnt. Djuren ska ha tillräckligt med utrymme för

att kunna förflytta sig och ska tydligt kunna uppfatta drivvägen.

Allmänna råd till 2 kap. 19 § och 2 kap. 7 § djurskyddslagen

Djurstallar bör utformas så att flyttning, transport och utlastning av djuren

underlättas. Drivgångar bör ha släta ytor utan skarpa hörn.

Speciella utlastningsrum eller boxar bör inrättas vid behov.

Lastrampers lutning bör vara så liten som möjligt.

Drivning av djur bör inte ske genom koppling till fordon.

20 § Elektriska pådrivare får endast användas av veterinär och då endast när denne anser

det nödvändigt av veterinärmedicinska skäl.

21 § Föremål och ämnen som kan skada djuren ska förvaras så att de är oåtkomliga för

dessa.

3 KAP. UTFODRING OCH VATTENTILLDELNING

Foder och dricksvatten

1 § Djur ska dagligen ges foder av lämplig struktur.

Fodergivan ska garantera en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.

SJVFS 2019:18

9

2 § Kalvar ska utfodras minst två gånger om dagen.

3 § Kalvar ska senast från och med två veckors ålder ha fri tillgång till grovfoder.

4 § Nyfödda kalvar ska få råmjölk snarast möjligt, dock senast sex timmar efter födseln.

5 § Djur ska få dricksvatten minst två gånger per dygn. Vid mycket varm väderlek samt

vid sjukdom ska kalvar dock ha ständig tillgång till dricksvatten.

Anordningar, installationer och utrymme

6 § Utfodrings- och dricksvattensystem ska vara utformade, dimensionerade och

placerade så att djuren lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten.

Utmatningsöppningen på datafodervagnar får ha elektriska avvisare. Avvisarna ska

vara så konstruerade att djuren enbart kommer i kontakt med dem vid försök att påverka

öppningen och så att de inte skadar djuren.

7 § Vid datorstyrd individuell utfodring ska antalet djur per kraftfoderstation anpassas

till gruppens avkastningsnivå och utfodringsmodell. Då hela kraftfodergivan ges i

kraftfoderstationer får antalet kor per station inte överstiga 20 i högmjölkargrupper, 25 i

blandgrupper och 35 i sinkogrupper.

8 § Minsta utrymme vid utfodring av lösgående djur framgår av tabell 1.

Tabell 1

Utrymme vid rakt

foderbord 1)

Minsta fria öppning

till ätplats,

m

Ätbås

Högsta vikt,

kg

Ätplats,

m

Längd,

m

Bredd,

m

Kalvar

90

0,30

0,14

Kalvar

150

0,40

0,14

Ungdjur

250

0,45

0,15

Ungdjur

400

0,50

0,15

Ungdjur

600

0,60

0,17

Ungdjur

> 600

0,65

0,20

Vuxna djur

500

0,60

0,17

Vuxna djur

650

0,70

0,20

1,60

0,80

Vuxna djur

> 650

0,75

0,22

1,65

0,80

1) Vid fri tilldelning av allt foder får antalet ätplatser minskas till en ätplats per tre djur.

9 § Foderbordsytans eller rännbottens höjd över båspall, klövpall eller gödselgång ska

vara minst 0,10 m.

SJVFS 2019:18

10

10 § Foderbordets kant mot båspallen får i kortbås, foderliggbås och fångbås inte vara

högre än 0,2 m över båspallytan.

11 § Antalet drickplatser per djur med automatisk vattenförsörjning ska vara minst:

- 1 drickplats per 10 mjölkande kor som hålls för mjölkproduktion,

- 1 drickplats per 25 övriga nötkreatur.

4 KAP. STALLMILJÖ

Renhållning och strö

1 § Stallutrymmen ska rengöras och utgödslas minst en gång dagligen om inte systemet

för djurhållning är uppbyggt för andra rutiner som ger god hygien.

Vid kontinuerlig uppfödning ska stall eller stallavdelning rengöras noggrant minst en

gång årligen. Vid omgångsuppfödning ska stall eller stallavdelning rengöras noggrant

före varje insättning av en ny omgång djur.

2 § Liggytor ska hållas rena och torra samt vara anpassade efter djurslag och stallklimat

(termisk komfort).

Allmänna råd till 4 kap. 2 §

För nötkreatur som är äldre än en månad bör liggplatsen vara försedd med strö.

Under den kalla årstiden bör liggytorna i stallar med utomhusliknande klimat

vara försedda med en bädd av halm eller annat skyddande material som är

lämpligt för djuren.

3 § Strömedel ska vara av lämplig typ och ha god hygienisk kvalitet.

Stallklimat och luftkvalitet

4 § I stall ska djuren ha ett klimat som är anpassat till djurslaget och djurhållningsformen

(termisk komfort).

5 § I värmeisolerade stallar får den relativa luftfuktigheten under vintern endast

undantagsvis överstiga 80 procent, såvida inte stalltemperaturen understiger 10°C. I

sådana fall får den numeriska summan av stalltemperaturen och den relativa

luftfuktigheten inte överstiga 90.

I oisolerade stallar får den relativa fuktigheten inte annat än undantagsvis överstiga

uteluftens relativa fuktighet med mer än 10 procentenheter.

6 § I ett stall får djur endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar som överstiger

följande värden:

- ammoniak: 10 ppm,

- koldioxid: 3 000 ppm,

- svavelväte: 0,5 ppm,

- organiskt damm: 10 mg/m³.

7 § Utgödslingssystem ska vara utformade så att djur i en stallavdelning inte kommer i

direktkontakt med gödsel från annan avdelning.

SJVFS 2019:18

11

Luft får inte tas in i en stallavdelning via ett utgödslings- eller urindräneringssystem

eller via utrymmen som kan innehålla luftföroreningar eller smittämnen som kan påverka

djurens hälsa negativt.

Öppningar mellan stallavdelningar ska kunna stängas och vara stängda när de inte

används.

8 § I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation.

9 § Mekaniskt ventilerade stallavdelningar med kalvar ska vara utrustade med

larmanordning som varnar för:

1. övertemperatur,

2. strömavbrott och

3. fel på larmanordningen.

Larmanordningen ska vara utformad så att larmet uppmärksammas på ett betryggande

sätt.

Utrustningen ska kontrolleras regelbundet och före varje insättning av en ny omgång

djur.

I stallavdelningar där kalvar hålls tillsammans med kor behöver dock larmanordningen

enbart larma för övertemperatur.

Första och fjärde stycket gäller inte om nödventilationen fungerar automatiskt vid

övertemperatur i avdelningar där kalvar hålls tillsammans med kor, under förutsättning

att nödventilationen har en kapacitet som säkerställer djurens hälsa och välbefinnande.

Allmänna råd till 2 kap. 1 § djurskyddslagen

Även stallar med mekanisk ventilation utan krav på larm bör vara utrustade med

en larmanordning som varnar för övertemperaturer, strömavbrott och fel på

larmanordningen om ett ventilationsbortfall bedöms kunna medföra lidande för

djuren.

Dagsljusinsläpp och belysning

10 § Djurstallar får vara försedda med andra ljusinsläpp för dagsljus än fönster.

11 § Fönster som djuren kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda

så att det inte föreligger någon skaderisk.

12 § Djuren ska ha tillgång till dagsljus och belysning som stödjer deras dygnsrytm och

beteendebehov.

13 § Under den mörka tiden på dygnet ska minst dämpad belysning vara tänd i stallar för

mjölkkor.

14 § Stallar ska vara försedda med fast monterad belysning som inte förorsakar djuren

obehag och som medger att tillsyn kan utövas utan svårigheter.

Kravet på fast monterad belysning gäller inte för ligghallar och hyddor under

förutsättning att tillräcklig belysning som möjliggör tillsyn är ordnad på annat sätt.

Buller

15 § Buller i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar djurens hälsa

menligt.

SJVFS 2019:18

12

I stallar får djur endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande 65 dBA.

5 KAP. UTRYMMEN OCH UTRUSTNING

Utrymmen

Allmänna råd till 2 kap. 1 § djurskyddslagen

I besättningar där kalvar som är yngre än 2 veckor hålls i ensambox, bör

mellanväggarna i boxen vara täta från boxgolvet och upp till en höjd av 0,8

meter.

Allmänna råd till 2 kap. 2 § djurskyddslagen

I lösdriftsstallar för mjölkkor bör det finnas klövbad.

Allmänna råd till 2 kap. 6 § djurskyddslagen

I ett stall för bundna nötkreatur bör det finnas en båsavskiljare mellan minst

vartannat djur.

1 § Djur som behöver särskild vård ska kunna tas omhand lösgående i ett närbeläget

utrymme och ska där vid behov kunna hysas individuellt. Utrymmet ska ha ett klimat som

djuren är vana vid.

För utegångsdjur och för djur som under den kalla årstiden hålls i stallar med

utomhusliknande klimat ska det även finnas behandlingsplatser som kan värmas upp eller

på annat sätt vara anpassade så att djurens behov av termisk komfort tillgodoses.

För mjölkkor ska sådant utrymme som avses i första stycket vara utformat och anpassat

så att mjölkning kan ske i utrymmet.

Allmänna råd till 5 kap. 1 §

För lösgående nötkreatur utom utegångsdjur bör det utrymme som avses i

föreskriften kunna hysa minst vart 25:e djur.

För bundna nötkreatur och utegångsdjur bör det utrymme som avses i

föreskriften kunna hysa minst vart 50:e djur.

För utegångsdjur eller djur som hålls på bete bör ett sådant utrymme som

avses i föreskriften vara placerat eller kunna iordningställas så att det är

tillgängligt inom en halvtimma för det djur som behöver tas om hand i utrymmet.

Ett behandlingsutrymme som ska kunna värmas upp bör utformas så att

uppvärmning till minst 10°C kan ske inom en timma.

2 § I besättningar med kor eller kvigor som ska kalva ska det inför kalvning finnas

kalvningsboxar.

Allmänna råd till 5 kap. 2 §

Det bör finnas minst en plats i kalvningsbox per påbörjat antal kor i besättningen

enligt följande:

1. 45 kor vid jämn kalvningsfördelning över hela året,

2. 35 kor vid jämn kalvningsfördelning över 9 månader,

3. 25 kor vid jämn kalvningsfördelning över 6 månader,

4. 15 kor vid jämn kalvningsfördelning över 4 månader,

5. 10 kor vid jämn kalvningsfördelning över 2 månader.

SJVFS 2019:18

13

För besättningar där kalvning sker koncentrerat sommartid och är planerad

att ske på betesmarken, bör det finnas minst en plats i kalvningsbox per påbörjat

50-tal djur som ska kalva under den perioden.

3 § Kalvningsboxar och andra stallutrymmen som används som kalvningsplats ska vara

utformade och användas på ett sådant sätt att de kan rengöras regelbundet utan svårigheter

samt vid behov kunna desinficeras.

Ytterligare bestämmelser om rengöring finns i 4 kap. 1 och 2 §§.

Allmänna råd till 2 kap. 1 § djurskyddslagen

En kalvningsbox som är avsedd för en ko eller en kviga bör rengöras noggrant samt

förses med nytt strö mellan varje kalvning.

Kalvning i gruppbox bör ske omgångsvis. Djurgruppen bör inte vara större än

att beräknade förlossningar inträffar inom loppet av tio dagar. Kalvningsplatsen

bör i detta fall rengöras noggrant samt förses med nytt strö mellan varje

djuromgång.

4 § Minsta utrymme i kalvningsbox:

1. ensambox – 9 m2, kortaste sidan 3 m,

2. ensambox på båspall för uppbundna djur – 8 m2, kortaste sidan föreskrivna

minsta båsbredden multiplicerad med 2,

3. gruppbox – 8 m2/ko, kortaste sidan 3 m i boxar för högst 3 kor,

4. gruppbox – 8 m2/ko, kortaste sidan 5 m i boxar för mer än 3 kor.

5 § I lösdriftsstallar för amkor eller dikor ska det för kalvar upp till tre månaders ålder

finnas kalvgömma med en minsta liggarea på 0,9 m2 per kalv.

Första stycket gäller inte för ligghallar när djuren hålls på bete i enlighet med 2 kap.

3- 4 §§djurskyddsförordningen (2019:66).

6 § När fler än 50 kalvar som är yngre än 4 månader årligen tas emot från mer än 1

besättning ska kalvarna tas emot och hållas i mottagningsstall med plats för högst 100

kalvar.

Om djuren hålls kvar i mottagningsstallet under hela uppfödningen fram till slakt får

antalet djurplatser dock uppgå till högst 150 under förutsättning att omgångsuppfödning

tillämpas.

Om antalet besättningar enligt första stycket är mer än 5 ska omgångsuppfödning ske

i mottagningsstallet. Insättning av djurgruppen ska då göras inom en tidsperiod på 3

veckor.

7 § En uppfödningsavdelning som årligen tar emot högst 50 kalvar som är yngre än 4

månader från mer än 1 besättning, utan att kalvarna först tagits emot i mottagningsstall,

får bestå av högst 100 djurplatser.

8 § Ett mottagningsstall ska vara utformat så att djuren kan tas till och från

stallavdelningen utan att behöva passera via en annan stallavdelning.

Allmänna råd till 2 kap. 1 § djurskyddslagen

Omgångsuppfödning bör tillämpas vid uppfödning av växande nötkreatur.

Vid omgångsuppfödning i mottagningsstall bör kalvgruppen hållas i

mottagningsstallet minst fem veckor efter det att det sist insatta djuret sattes in.

SJVFS 2019:18

14

Ett uppfödningsstall för djur som tagits emot i mottagningsstall bör inte inhysa

mer än 300 djur.

9 § Minsta utrymme i gemensambox utan liggbås eller foderliggbås anges i tabell 2.

Tabell 2

Högsta

vikt,

kg

Boxar med enbart

gödseldränerande

golv,

m 2 /djur

Boxar med

enbart

rörliga golv,

m 2 /djur

Övriga boxar

m 2 /djur

Liggarea

3)

4)

Totalarea 4)

Kalvar

60

1,50

1,00

1,50

Kalvar

90

1,50

1,50

1,20

1,70

Kalvar

150

1,50

1,50

1,50

2,20

Kalvar och

ungdjur

250

1,80

1,80

2,00

2,90

Ungdjur

400

1,90

2,60

3,70

Ungdjur

600

2,30

3,10

4,40

Ungdjur

> 600

2,60

3,40

4,80

Dikor

1)

och

sinkor

3,40

2)

4,80

Mjölkkor

och

amkor 1)

6,00

2)

8,50

1) Inklusive kalvar upp till 3 månaders ålder.

2) Exklusive utrymme för kalvgömma.

3) Avser även minsta utrymme i ligghall utan utfodring.

4) Avser även minsta utrymme i ligghall med utfodring.

SJVFS 2019:18

15

10 § Minsta utrymme i bås anges i tabell 3.

Tabell 3

Högsta

vikt,

kg

Långbås

Liggbås 1

1)

Kortbås

2)

Foderliggbås

Fångbås

Längd,

m

Bredd,

m

Längd,

m

Bredd,

m

Kalvar

3)

60

1,20

0,60

Kalvar 3)

90

1,40

0,65

1,10

0,65

Kalvar 3)

150

1,50

0,80

1,20

0,80

Ungdjur

250

1,70

0,90

1,30

0,90

Ungdjur

Vuxna djur

400

1,90

1,00

1,50

1,00

Ungdjur

600

2,00

1,10

1,60

1,10

Ungdjur

> 600

2,10

1,20

1,70

1,20

Vuxna djur

500

2,00

1,10

1,60

1,10

Vuxna djur

650

2,20

1,20

1,70

1,20

Vuxna djur

> 650

2,30

1,25

1,80

1,25

1) Båset ska vara 0,30 m längre om båsavskiljaren och frontväggen hindrar djuret från att föra huvudet åt

sidan eller framåt när det reser sig.

2) För kortbås med begränsning framåt (s.k. mellanbås) ska avståndet mellan begränsning och båspallens

bakkant, mätt 1 m över båspallen, vara lika med båslängden för långbås.

3) Att kalvar inte får hållas bundna framgår av 2 kap. 11 §.

SJVFS 2019:18

16

11 § Minsta mått i utrymme vid individuell hållning av kalvar i box eller hydda anges i

tabell 4.

Tabell 4

Högsta vikt,

kg

Längd,

m

Bredd,

m

Kalvar

60

1,20

1,00

Kalvar

90

1,40

1,10

12 § Vid individuell hållning av kalvar i hydda ska kalven ha ständig tillgång till yta

utomhus. Denna yta ska minst ha de mått som framgår av tabell 5.

Tabell 5

Högsta vikt,

kg

Längd,

m

Bredd,

m

Kalvar

60

1,20

1,00

Kalvar

90

1,40

1,10

13 § Gångar i lösdriftsstallar får inte vara så smala att djuren riskerar att fastna.

14 § Minsta gångbredder i lösdriftsstallar anges i tabell 6.

Tabell 6

Gång mellan

Vuxna djur

Ungdjur

≤ 25 djur /

grupp, m

> 25 djur/

grupp, m

≤ 250 kg,

m

>

250 kg,

m

- liggbåsrad och vägg

- ätbåsrad och vägg 1 )

1,80

2,00

1,40

1,80

- två liggbåsrader

- liggbåsrad och ätbåsrad

2,00

2,20

1,50

1,90

- foderbord och vägg

1)

- liggbåsrad och foderbord

2,80

3,00

2,10

2,50

1) Med vägg likställs avgränsning mot djupströbädd.

SJVFS 2019:18

17

Allmänna råd till 2 kap. 7 § djurskyddslagen

Tvärgångar genom liggbåsrader bör för vuxna djur vara 0,9 m om djuren inte ska

gå i bredd och minst 1,6 m om djuren ska gå i bredd. För ungdjur som inte ska gå

i bredd bör tvärgångarna vara 0,6 – 0,7 m för djur ≤ 250 kg och 0,7 – 0,8 m för

djur > 250 kg. Tvärgångarna bör placeras så att återvändsgångar undviks.

Golv

15 § Golv och liggytor ska ha en jämn och halksäker yta.

Boxar eller liggytor med rörligt golv samt utgödslingssystem i öppna skrapgångar ska

utrustas, utformas och skötas så att djuren inte tillfogas skador och så att utrustningen inte

inverkar menligt på djurens beteende och hälsa.

Detsamma gäller utformningen av dränerande golvytor.

16 § Endast i värmeisolerade stallar får liggytan för nötkreatur innehålla dränerande golv

utan ströbädd och då endast i följande fall:

1. för kalvar som är äldre än en månad, ungdjur och vuxna handjur i boxar med

heltäckande spaltgolv av gummi eller annat eftergivligt material,

2. för kalvar som är över fyra månader gamla, ungdjur och vuxna handjur i boxar

med annat heltäckande spaltgolv än vad som avses i punkt 1 och som var i bruk

före den 30 juni 2010,

3. för ungdjur och vuxna handjur i bås där det gödseldränerande golvet ligger i

båsets bakre del och resterande golvytor i båset har helt golv eller annan godtagbar

liggyta på minst 80 procent av minimilängden för kortbås,

4. för ungdjur och vuxna djur i bås där det gödseldränerande gummispaltgolvet

ligger i båsets bakre del och resterande liggytor i båset har helt golv med

gummimatta eller motsvarande på minst 80 procent av minimilängden för kortbås.

17 § Mått för dränerande golv anges i tabell 7.

Tabell 7

Djurkategori

Högsta

vikt, kg

Största

spaltöppning,

mm

Största andel

öppning 2),

%

Gödseldränerande

golv 1)

Kalvar

90

25

28

Ungdjur

400

30

28

Ungdjur

> 400

35

28

Vuxna djur

35

28

Gödseldränerande

gummispaltgolv i

bås

1)

Vuxna djur

Ungdjur

30

36

SJVFS 2019:18

18

Urindränerande

golv

Alla

15

35

1) När spaltgolv används i bås ska stavarna placeras vinkelrät mot båsets längdriktning.

2) För dränerande spaltgolvskassetter av betong får material som förbinder stavarna inte räknas med vid

beräkning av andelen öppning.

Brandskydd och elsäkerhet

18 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas så

att det för djuren finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand samt

godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand.

Detsamma gäller när en stallbyggnad ändras eller används på ett sätt som innebär en

ökad brandrisk.

Allmänna råd till 5 kap. 18 §

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad

och större om- och tillbyggnad av stall.

19 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som djuren

kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det inte föreligger

någon skaderisk.

20 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid elavbrott.

6 KAP. BETE OCH UTEVISTELSE

Utomhusytor

1 § Stängsel ska vara väl uppsatt och underhållet samt i övrigt utformat och anordnat på

ett sådant sätt att djur som hålls inom stängslet eller drivs mellan stängsel inte skadas.

Stängsel som innehåller taggtråd får inte vara elektrifierade. Elektrifierad

elstängseltråd får dock monteras på stängsel som innehåller taggtråd om

fastsättningsanordningen utförs på ett sådant sätt att ett horisontellt minimiavstånd av 150

mm mellan elstängseltrådarnas och taggtrådarnas vertikalplan säkerställs. Därutöver ska

taggtråden jordas på återkommande avstånd och elstängseltråden monteras på den sida

som djuren hålls på.

2 § Utomhusytor ska vara fria från föremål med uppenbar risk att skada djuren.

3 § Markytor som är hårt belastade av djuren ska vara hårdgjorda, dränerade eller

naturligt ha motsvarande funktion.

Bete och utevistelse

4 § Nötkreatur i Blekinge, Skåne och Hallands län ska vistas ute enligt tabell 8.

Första stycket gäller inte nötkreatur som är undantagna i 2 kap. 3 och 4 §§

djurskyddsförordningen (2019:66) och inte heller nötkreatur som är födda den 1 mars

eller senare under det kalenderår som djuret fötts.

SJVFS 2019:18

19

Tabell 8

Djurkategori

Nötkreatur som hålls för

mjölkproduktion

Andra nötkreatur än sådana

som hålls för mjölkproduktion

Utevistelse på

bete under

perioden

1 april - 31

oktober,

minsta antalet

dygn

Utevistelse på

bete

under perioden

1 maj – 15

september,

minsta antalet

dygn

Utevistelse

under

perioden

1 april - 31

oktober,

minsta antalet

dygn

Utevistelse

under perioden

1 maj – 15

september,

minsta antalet

dygn

Ungdjur

födda

under

februari

månad

1)

30

2)

30

3)

Ungdjur

födda

under

januari

månad

1)

60

2)

60

3)

Ungdjur

födda

under december

månad

1)

90

60

90

60

Övriga djur

120

60

120

60

1) Avser djurets första levnadsår.

2) Enligt 2 kap. 3 §

djurskyddsförordningen (2019:66) behöver kalvar inte hållas på bete. Det angivna antalet

dygn får därför minskas i förhållande till djurets ålder.

3)

Enligt 2 kap. 4 § djurskyddsförordningen behöver kalvar inte hållas på bete eller på annat sätt vistas

ute. Det angivna antalet dygn får därför minskas i förhållande till djurets ålder.

5 § Nötkreatur i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings,

Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Västra Götalands, Värmlands, Örebro och Västmanlands

län ska vistas ute enligt tabell 9.

Första stycket gäller inte nötkreatur som är undantagna i 2 kap. 3-4 §§

djurskyddsförordningen (2019:66) och inte heller nötkreatur som är födda den 1 mars

eller senare under det kalenderår som djuret fötts.

Tabell 9

Djurkategori

Nötkreatur som hålls för

mjölkproduktion

Andra nötkreatur än sådana

som hålls för mjölkproduktion

Utevistelse på

bete under

perioden

1 april - 31

oktober,

minsta antalet

dygn

Utevistelse på

bete

under perioden

1 maj – 15

september,

minsta antalet

dygn

Utevistelse

under

perioden

1 april - 31

oktober,

minsta antalet

dygn

Utevistelse

under perioden

1 maj – 15

september,

minsta antalet

dygn

Ungdjur

födda under

februari

månad 1)

30

2)

30

3)

SJVFS 2019:18

20

Ungdjur

födda under

januari

månad

1)

60

2)

60

3)

Övriga djur

90

60

90

60

1) Avser djurets första levnadsår.

2) Enligt 2 kap. 3 § djurskyddsförordningen (2019:66) behöver kalvar inte hållas på bete. Det angivna antalet

dygn får därför minskas i förhållande till djurets ålder.

3) Enligt 2 kap. 4 § djurskyddsförordningen behöver kalvar inte hållas på bete eller på annat sätt vistas ute.

Det angivna antalet dygn får därför minskas i förhållande till djurets ålder.

6 § Nötkreatur i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och

Norrbottens län ska vistas ute enligt tabell 10.

Första stycket gäller inte nötkreatur som är undantagna i 2 kap. 3-4 §§

djurskyddsförordningen (2019:66) och inte heller nötkreatur som är födda den 1 mars

eller senare under det kalenderår som djuret fötts.

Tabell 10

Djurkategori

Nötkreatur som hålls för

mjölkproduktion

Andra nötkreatur än sådana

som hålls för mjölkproduktion

Utevistelse på

bete under

perioden

1 maj - 1

oktober,

minsta antalet

dygn

Utevistelse på

bete

under perioden

1 juni – 31

augusti,

minsta antalet

dygn

Utevistelse

under

perioden

1 maj - 1

oktober,

minsta antalet

dygn

Utevistelse

under perioden

1 juni – 31

augusti,

minsta antalet

dygn

Ungdjur

födda under

februari

månad

1)

30

2)

30

3)

Övriga djur

60

30

60

30

1) Avser djurets första levnadsår.

2) Enligt 2 kap. 3 § djurskyddsförordningen (2019:66) behöver kalvar inte hållas på bete. Det angivna antalet

dygn får därför minskas i förhållande till djurets ålder.

3) Enligt 2 kap. 4 § djurskyddsförordningen behöver kalvar inte hållas på bete eller på annat sätt vistas ute.

Det angivna antalet dygn får därför minskas i förhållande till djurets ålder.

7 § Nötkreatur som hålls för mjölkproduktion ska anses hållna på bete i ett dygn om de

under dygnet kommer ut och kan vistas ute under en sammanhängande tidsperiod på

minst sex timmar. Övriga nötkreatur ska anses hållna ute i ett dygn om de kommer ut och

kan vistas ute under en sammanhängande tidsperiod på 24 timmar.

8 § Undantag enligt 2 kap. 6 § första stycket 2 djurskyddsförordningen (2019:66) från

kravet i 2 kap. 3 § samma förordning om att nötkreatur som hålls för mjölkproduktion

sommartid ska hållas på bete kan medges om villkoren i något av nedanstående fall är

uppfyllda.

1. Dispensmyndigheten har funnit att det inte är möjligt att anordna betesdrift för

samtliga djur som omfattas av beteskravet och att:

SJVFS 2019:18

21

a) samtliga sinkor hålls på bete under en tidsperiod av minst sex veckor,

b) samtliga kvigor som är äldre än sex månader hålls på bete,

c)

verksamheten inte utvecklas så att fler djur behöver omfattas av undantag,

d) stallmiljön och djurhälsan i besättningen är dokumenterat mycket god, samt

e) alla djur som omfattas av undantaget ges möjlighet till motion under en

sammanhängande period om minst två månader per år.

2. Dispensmyndigheten har funnit att oförutsedda eller speciella omständigheter

förhindrar djurhållaren att hålla djur på bete och att djurhälsan och stallmiljön

hålls på högsta möjliga nivå.

Allmänna råd till 2 kap. 6 § djurskyddsförordningen

Särskilda skäl för att medge undantag från kravet på bete enligt 2 kap. 6 § första

stycket 2 djurskyddsförordningen (2019:66) , i enlighet med villkoren i 6 kap. 8 § 1

i föreskrifterna, kan anses föreligga för djurhållare med mjölkkor om

Jordbruksverket efter en uttömmande utredning kan konstatera:

- att det inte finns godtagbara drivningsvägar till betesmarken och inte heller

förutsättningar att anlägga sådana vägar,

- att drivningsvägen mellan bete och mjölkningsplats överstiger en kilometer,

eller

- att det inte finns mark där bete är anlagt eller kan anläggas på ett godtagbart

sätt.

Särskilda skäl för att medge undantag enligt de ovannämnda bestämmelserna i

djurskyddsförordningen bör inte anses föreligga om dispens tidigare medgivits i

enlighet med villkoren 1 kap. 35 § 1, 2, 4 eller 5 i Djurskyddsmyndighetens

föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:17) om djurhållning inom lantbruket

m.m, om samma dispensgrunder åberopas för förnyad dispens.

Allmänna råd till 6 kap. 8 §

Mycket god stallmiljö enligt 8 § 1 d bör vara intygad av en sakkunnig person, såsom

en byggnadsrådgivare vid länsstyrelsen, och anses föreligga endast om

maximiventilationen minst uppfyller rekommendationerna i Svensk Standard SS

951051, inredningen håller god standard och stallet i övrigt väl uppfyller gällande

djurskyddskrav.

Mycket god djurhälsa enligt samma punkt bör vara intygad av en veterinär med

kännedom om hälsoläget i besättningen och anses föreligga endast om

sjukdomsfrekvensen är låg och skötseln av djuren är god.

Kravet på motion under två månader enligt 8 § 1 e bör anses vara uppfyllt endast

om djuren hålls i lösdriftsystem där de kan röra sig helt fritt eller om de får

regelbunden daglig motion på annat sätt.

9 § Undantag enligt 8 § får medges för perioder om högst fem år i fråga om punkt 1 och

högst ett år i fråga om punkt 2.

Utegångsdjur

10 § Endast djur som är lämpade för utevistelse under den kalla årstiden får hållas som

utegångsdjur. En ytterligare förutsättning är att de yttre förhållandena såsom terräng och

markbeskaffenhet är lämpliga för djuren.

SJVFS 2019:18

22

11 § Utegångsdjur ska under den kalla årstiden när betestillväxt inte sker ha tillgång till

ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind samt en torr och ren

liggplats.

Allmänna råd till 6 kap. 11 §

En ligghall för utegångsdjur bör bestå av tre väggar och tak. Den öppna långsidan

bör i normalfallet ha söderläge.

Om en ligghall inte har en öppen långsida bör den ha flera öppningar för att

undvika att ranghöga djur hindrar övriga djur från att gå in i eller ut ur ligghallen.

12 § Utan hinder av 11 § får utegångsdjur i besättningar, som är anslutna till ett

kontrollprogram för utegångsdjur, hållas i enlighet med kontrollprogrammet.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2019, då Statens jordbruksverks föreskrifter

och allmänna råd (SJVFS 2017:24) om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m. upphör

att gälla. De allmänna råden ska gälla från samma tidpunkt.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)