SJVFS 2019:19

Statens jordbruksverks föreskrifter om djur i undervisning

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:19

Statens jordbruksverks föreskrifter om djur i

undervisning;

Saknr L 105

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 kap. 9, 11, 14 och 18 §§

djurskyddsförordningen (2019:66) följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller villkor för hållande och skötsel av sådana

undervisningsdjur som inte är försöksdjur enligt 1 kap. 3 § djurskyddslagen

(2018:1192). Föreskrifterna gäller dock inte de delar av en undervisningsverksamhet

som omfattas av 6 kap. 4 § djurskyddslagen eller 3 kap. 6 § djurskyddsförordningen

(2019:66).

2 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i

djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66).

Bestämmelser om förbud mot förvaring av vissa djur som lever vilt finns även i

artskyddsförordningen (2007:845).

Bestämmelser om förprövning av djurstallar och djurutrymmen finns i 6 kap. 1-3

§§ och 10 kap. 1 § djurskyddsförordningen och Statens jordbruksverks föreskrifter

och allmänna råd (SJVFS 2019:12) om förprövning.

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter betyder:

Anläggning

En byggnad, grupp av byggnader eller andra

utrymmen inom- eller utomhus som används

för verksamhetens djurhållning.

Brevduvor

Fåglar tillhörande arten Columba livia.

Burfåglar

Fågelarter som i Sverige vanligtvis och av

tradition hålls i bur för sällskap och hobby.

Djurutrymme

Ett stall, en bur, ett terrarium, ett akvarium, en

voljär eller en annan behållare, ett rum, en

inhägnad eller ett annat avgränsat utrymme,

där djur hålls.

SJVFS 2019:19

2

Gnagare

Djurarter som tillhör ordningen Rodentia.

Minigris

Svin av arten Sus scrofa och som uppnår en

vuxenvikt på mindre än 80 kg.

Rovdjur

Djur som tillhör ordningen Carnivora.

Rovfåglar

Fåglar som tillhör ordningen Falconiformes

och Strigiformes.

Strutsfåglar

Fåglar av arterna struts (Struthio camelus),

emu (Stipiturus ruficeps) och nandu (Rhea

americana).

Tamiller

Frett, som är den domesticerade formen av

europeisk iller (Mustela putorius furo).

Undervisningsdjur

Ryggradsdjur som hålls i syfte att användas i

undervisning

4 § Primater, rovfåglar och rovdjur förutom tamhund, tamkatt och tamiller, får inte

hållas som undervisningsdjur. Vildfångade djur får inte heller hållas för

undervisningssyfte. Detta gäller dock inte fiskar, förutom de arter som omfattas av

fridlysning. Detta gäller inte heller ägg (rom) och larver (yngel) av de arter av grod-

och kräldjur som i enlighet med undantag i artskyddsförordningen (2007:845) får

hållas under en begränsad tid för studier av utvecklingen, men inte som vuxna.

5 § Verksamheter som håller undervisningsdjur ska ha minst en person som ansvarar

för skötseln och användningen av djuren. Denna person ska ha lämplig utbildning eller

erfarenhet av aktuella djurslag samt kunskap om gällande djurskyddsbestämmelser.

Om det finns flera ansvariga personer ska ansvarsfördelningen mellan dessa

dokumenteras skriftligt.

6 § Personal som deltar i hållande och skötsel av undervisningsdjur ska ha den

kunskap som krävs för att hålla och sköta djuren i enlighet med gällande

djurskyddsbestämmelser.

7 § Den som håller undervisningsdjur ska innan verksamheten tas i bruk eller snarast

därefter meddela detta till den myndighet som utövar djurskyddskontrollen över

området. Meddelandet ska innehålla en förteckning över de djurslag och det antal djur

som finns på anläggningen, en kort beskrivning av undervisningsverksamheten och

dess syfte samt namn på den eller de personer som ansvarar för djurhållningen.

Hållande och skötsel

8 § På varje anläggning ska det finnas dokumenterade drifts- och skötselinstruktioner

över den tekniska utrustning som används för djurhållningen och som har betydelse

för djurskyddet.

På varje anläggning ska det också finnas dokumenterade skötsel- och

arbetsinstruktioner som är lätt tillgängliga och som tydligt beskriver hur djuren ska

SJVFS 2019:19

3

skötas och hur tillsyn av djuren ska gå till. Dokumentationen ska minst innehålla

anvisningar om och en beskrivning av rutinerna för:

1. daglig tillsyn av djuren,

2. vilka åtgärder som ska vidtas när ett djur blir sjukt,

3. foderhantering samt utfodring och vattning av djuren,

4. rengöring av djurutrymmen, utrustning och lokaler,

5. kontroll och manövrering av miljöstyrande system för belysning,

uppvärmning, luftfuktning, vattenrening m.m. samt

6. hur djurskyddet ska upprätthållas vid elavbrott, brand samt andra

nödsituationer.

9 § Djurutrymmen ska vara utformade och placerade så att djuren inte störs i onödan.

Minst en sida i en bur, ett terrarium, ett akvarium eller liknande ska vara skyddad mot

insyn.

10 § Utrustning och föremål som har kommit i kontakt med reptiler ska rengöras och

desinfekteras innan de får hanteras på platser där utrustning från andra djur hanteras.

11 § Nötkreatur ska hållas och skötas i enlighet med Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:18) om nötkreaturshållning inom

lantbruket m.m.

Grisar ska hållas och skötas i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter och

allmänna råd (SJVFS 2019:20) om grishållning inom lantbruket m.m.

Får ska hållas och skötas i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter och

allmänna råd (SJVFS 2019:21) om fårhållning inom lantbruket m.m.

Getter ska hållas och skötas i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter och

allmänna råd (SJVFS 2019:22) om gethållning inom lantbruket m.m.

Pälsdjur ska hållas och skötas i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter

och allmänna råd (SJVFS 2019:16) om uppfödning och hållande av pälsdjur.

Fjäderfän ska hållas och skötas i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter

och allmänna råd (SJVFS 2019:23) om fjäderfähållning inom lantbruket m.m.

12 § Hästar ska hållas och skötas i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter

och allmänna råd (SJVFS 2019:17) om hästhållning.

13 § Strutsfåglar ska hållas och skötas i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter

(SJVFS 2019:5) om hållande av strutsfåglar.

14 § Hundar och katter ska hållas och skötas i enlighet med Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:28) om hållande av hund och katt.

15 § Kaniner, gnagare, tamillrar, minigrisar, burfåglar, brevduvor, ormar, ödlor,

sköldpaddor, glasögonkajmaner, groddjur och fiskar ska hållas och skötas i enlighet

med 1, 4 och 6-15 kap. i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS

2019:15) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för

sällskap och hobby.

Burar med fåglar ska vara placerade så att burens högsta punkt med full yta är minst

150 cm över golvet. Detta gäller dock inte för marklevande burfåglar.

SJVFS 2019:19

4

16 § Djur som inte omfattas av 11, 12, 13, 14 eller 15 §§ ska hållas i enlighet med

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:29) om djurhållning i djurparker

m.m., med undantag av 1 kap. 6-11 och 14 §§ i nämnda föreskrifter.

Övrigt

17 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

18 § Bestämmelser om straff för brott mot dessa föreskrifter finns i 10 kap. 5 §

djurskyddslagen (2018:1192).

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Djurskyddsmyndighetens

föreskrifter (DFS 2006:6) om djur i undervisning upphör att gälla.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)