SJVFS 2019:20

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om grishållning inom lantbruket m.m.

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:20

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

om grishållning inom lantbruket m.m.;

Saknr L 106

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 kap. 9, 11, 13, 14, 17 och 18 §§

djurskyddsförordningen (2019:66) följande.

Dessutom beslutar Jordbruksverket om följande allmänna råd.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER ................................................................. 2

Definitioner .............................................................................................................. 2

2 KAP. TILLSYN OCH SKÖTSEL ............................................................................ 5

Tillsyn ....................................................................................................................... 5

Skötsel ...................................................................................................................... 5

3 KAP. UTFODRING OCH VATTENTILLDELNING ............................................. 7

Foder och dricksvatten ............................................................................................. 7

4 KAP. STALLMILJÖ ................................................................................................. 8

Renhållning och strö ................................................................................................. 8

Stallklimat och luftkvalitet ....................................................................................... 9

Dagsljusinsläpp och belysning ............................................................................... 10

5 KAP. UTRYMMEN OCH UTRUSTNING............................................................ 11

Utrymmen ............................................................................................................... 11

Brandskydd och elsäkerhet ..................................................................................... 15

6 KAP. UTEVISTELSE ............................................................................................. 15

Utomhusytor ........................................................................................................... 15

Utegångsdjur .......................................................................................................... 16

1 Jfr rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur (EGT L 221, 8.8.1998, s. 23, Celex

31998L0058) senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 806/2003 (EGT L 122, 16.5.2003, s. 1, Celex 32003R0806) och

rådets direktiv 2008/120/EG av den 18 december 2008 om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning (EGT L

47,18.2.09, s. 5 Celex 32008L0120). Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9

september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för

informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1 Celex 32015L1535).

SJVFS 2019:20

2

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i

djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66).

2 § Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om hållande och

skötsel av grisar inom lantbruket m.m.

3 § Grisar får hållas och skötas på annat sätt än vad som anges i dessa föreskrifter om

en veterinär av veterinärmedicinska skäl har ordinerat detta.

4 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i denna författning under förutsättning att det inte strider mot någon

bindande EU-rättsakt, djurskyddslagen (2018:1192) eller djurskyddsförordningen

(2019:66).

5 § De mått som anges i denna författning är minsta mått och centrummått för normal

inredning om inte annat anges. Avvikelse från föreskrivna mått kan dock godtas i

befintliga stallar under förutsättning att följande kriterier uppfylls:

1. djurmiljön i stallet som helhet är mycket god,

2. konsekvenserna av måttavvikelsen bedöms endast ha ringa påverkan på djuret

avseende den funktion som måttföreskriften syftar till,

3. måttavvikelsen innebär inte någon ökad risk för skador, stress eller ohälsa hos

djuren, samt

4.

måttavvikelsen innebär inte att tillsynen och skötseln av djuren försvåras.

Detsamma gäller vid förprövningspliktig ombyggnad av stallar om länsstyrelsen

vid prövningen bedömer att kriterierna i punkterna 1 – 4 ovan uppfylls i stallet efter

åtgärden och att planlösningen i stallet är god.

Definitioner

6 § I dessa föreskrifter betyder:

Allmänna råd

Definieras i 1 § författningssamlings-

förordningen

(1976:725)

som

sådana

generella

rekommendationer

om

tillämpningen av en författning som anger hur

någon kan eller bör handla i ett visst

hänseende.

dBA:

Enhet för mätning av bl.a. ljudnivå

(ljudtrycksnivå). "A" anger att det ingående

ljudet vägts över det standardiserade A-filtret

före nivåangivelsen. dBskalan är logaritmisk.

En ökning eller minskning av ljudnivån med

10 dBA uppfattas av det mänskliga örat som

en fördubbling respektive halvering av ljudet.

Djurhållare

Fysiska eller juridiska personer som enligt

avtal eller lag ansvarar för eller handhar djur,

SJVFS 2019:20

3

oavsett om detta sker stadigvarande eller

tillfälligt.

Dränerande golv

Ett samlingsbegrepp för genomsläppliga golv.

Gödseldränerande golv är golv som är

konstruerade för att släppa igenom träck, urin

och i viss mån strömedel till ett underliggande

utrymme. Urindränerande golv är golv som är

konstruerade för att enbart släppa igenom urin

och annan vätska.

Foderliggbås:

Bås som är både utfodringsplats och liggplats

för lösgående djur.

Forcerad ventilation

Ventilationsflöden som överstiger 100 m3/h

per slaktgris.

Förvaringsutrymme

En bur eller annan behållare, ett rum, en

inhägnad eller ett annat avgränsat utrymme,

där djur hålls.

Gödseldränerande golv

Se dränerande golv.

Hydda

Flyttbart mindre stall som placeras utomhus

med liggplatser för grisar.

Hårdgjord yta

Ytan anses vara hårdgjord om den består av

betong, asfalt eller annat likvärdigt material.

Kontinuerlig uppfödning

Hållande av, i normalfallet, djur av olika

åldrar i stall eller stallavdelning. Insättning av

nya djur sker efterhand.

Konventionell uppfödning i

grisningsbox

Suggan hålls lösgående tillsammans med

smågrisarna i en box. Smågrisarna har tillgång

till avskilt ligg- och utfodringsutrymme som

är skyddat mot drag och som oftast är

uppvärmningsbart.

Liggarea

Avser boxareor som är godkända som

liggytor. Anordningar för utfodring som

inkräktar på liggarean inräknas inte i denna

såvida inte annat framgår av denna

författning.

Liggbås

Bås som endast är liggplats för lösgående djur.

Ligghall

Stall med liggplatser för lösgående djur.

Djuren hålls inte instängda i stallet utan kan

själv välja när de vill använda det.

SJVFS 2019:20

4

Omgångsuppfödning

Hållande av djurgrupp/flock med individer av

likartad ålder i eget stall eller egen

stallavdelning. Insättning av ny djurgrupp

sker inom en begränsad tidsperiod och inte

förrän stallet eller stallavdelningen tömts helt.

ppm

Koncentration av ett visst ämne mätt i

miljondelar (parts per million).

Slaktgrisar

Grisar mellan ca 35 kg och slaktvikt.

Spalt

Mellanrummet mellan stavarna i ett spaltgolv.

Spaltgolv

Spaltgolv är en typ av dränerande golv som

består av stavar av t.ex. betong, trä, metall

eller plast vilka läggs med visst avstånd från

varandra.

Stall

Byggnad för hållande av djur.

Stallavdelning

Del av ett stall som är avskilt från andra delar

av stallet, normalt med täta väggar.

Ströad liggbox

En box försedd med strö som i regel kräver

daglig tillsyn och daglig utgödsling. Förbrukat

och blött strömedel ersätts med nytt.

Ströbädd

En bädd av strö som gödslas ut med ett

intervall från någon eller några veckor upp till

ett år. En ströbädd hålls torr genom att nytt

strömedel tillförs ovanpå det gamla. En

ströbädd som "brinner", dvs. utvecklar värme

under en biologisk nedbrytningsprocess,

kallas vanligen djupströbädd.

Termisk komfort

Djuren har termisk komfort inom den s.k.

termoneutrala zonen. I denna zon kan djuren

utan svårigheter upprätthålla sin värmebalans.

Den termoneutrala zonen begränsas nedåt av

den nedre kritiska temperaturen och uppåt av

den

övre

kritiska

temperaturen.

När

omgivningen har en temperatur under den

undre kritiska temperaturen måste djuren öka

sin ämnesomsättning och äta mer foder för att

behålla

sin

kroppstemperatur.

Vid

temperaturer

över

den

övre

kritiska

temperaturen

kommer

djurens

kropps-

temperatur att stiga på grund av att de av

fysikaliska skäl inte kan bli av med sin över-

skottsvärme. De kritiska temperaturgränserna

påverkas av en mängd faktorer såsom djurets

SJVFS 2019:20

5

vikt,

djurets

hälsa,

utfodringsintensitet,

lufthastighet, luftfuktighet, liggytor, strö,

antal djur i gruppen samt djurens möjlighet till

rörelse.

Totalarea

Begreppet avser areor där djuren kan röra sig

utan hinder, som regel liggarea och

gödslingsarea. Anordningar för utfodring som

inkräktar på totalarean inräknas inte i denna

såvida inte annat framgår av denna

författning.

Urindränerande golv

Se dränerande golv.

Utegångsdjur

Djur som går ute eller har möjlighet att gå ut

på betesmark eller i rasthage halva dygnet

eller mer under den kalla årstiden då

betestillväxt inte sker.

Växande grisar

Avvanda grisar med en vikt upp till ca 130 kg.

Ätbås

Bås som endast är ätplats för lösgående djur.

Övertemperatur

Skillnaden mellan förväntad och rådande,

högre stalltemperatur.

2 KAP. TILLSYN OCH SKÖTSEL

Tillsyn

1 § Djurägaren och djurhållaren har ansvaret för djurens välbefinnande.

2 § Personer som har hand om grisar ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter

samt vara tillräckligt många för att dessa föreskrifter ska kunna följas.

3 § Grisar ska normalt ses till minst en gång dagligen. Nyfödda, sjuka eller skadade

grisar samt grisar som beter sig onormalt ska ses till oftare. Detsamma gäller för

högdräktiga suggor eller gyltor, särskilt vid tiden kring förlossningen.

4 § Grisar ska hållas på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter.

5 § Klövarna på vuxna grisar ska inspekteras regelbundet och verkas vid behov.

6 § Automatiska system och anordningar som inverkar på djurskydd och djurhälsa ska

kontrolleras dagligen.

Skötsel

Allmänna råd till 2 kap. 1 § djurskyddslagen

Uppfödning av växande grisar bör ske omgångsvis.

SJVFS 2019:20

6

Grisar som väger mindre än 20 kg bör inte föras samman med grisar

från andra besättningar.

Smågriskullarna bör efter eventuell kullutjämning hållas samman

under tillväxttiden. En gris som har nedsatt förmåga att hävda sig i en

smågriskull bör dock avlägsnas och inhysas i en miljö som är bättre

anpassad för grisen.

7 § Grisar ska hållas tillfredsställande rena.

8 § Grisar ska hållas i par eller grupp. Under veckan före grisning och under grisning

får dock suggor och gyltor hållas individuellt och utom synhåll för andra grisar.

Första stycket gäller inte galtar som hålls individuellt i boxar under förutsättning att

galtarna kan höra, känna lukten av och se andra grisar.

9 § En gris som är särskilt aggressiv mot andra grisar får tillfälligt hållas individuellt

i box som den kan vända sig i utan svårigheter.

10 § En digivande suggas rörelsefrihet får begränsas under smågrisarnas första

levnadsdagar genom användande av skyddsgrind eller motsvarande anordning om hon

uppvisar ett aggressivt eller onormalt beteende som utgör en uppenbar skaderisk för

smågrisarna.

Skyddsgrind eller motsvarande anordning får också användas under det dagliga

skötselarbetet om suggans beteende utgör en uppenbar skaderisk för skötaren samt när

suggan hanteras för vård och behandling.

Grupphållna suggor och gyltor får stängas in i bås när de utfodras eller när de

hanteras för vård och behandling.

11 § En gris rörelsefrihet får inte begränsas genom att en tyngd eller annat hindrande

föremål fästs vid grisen eller att grisen binds samman med ett annat djur.

Rörelsefriheten får inte heller begränsas genom att olika delar av grisens kropp binds

samman såvida det inte sker i behandlingssyfte där grisen annars riskerar att skadas

eller på annat sätt riskerar att utsättas för lidande. Om olika delar av grisens kropp

binds samman får det inte vara utfört på ett sätt som är plågsamt för grisen och inte

heller begränsa grisens rörelsefrihet mer än vad som är nödvändigt för behandlingen.

12 § Vid drivning ska grisar hanteras lugnt. Grisar ska ha tillräckligt med utrymme

för att kunna förflytta sig och ska tydligt kunna uppfatta drivvägen.

Allmänna råd till 2 kap. 7 § djurskyddslagen

Grisstallar bör utformas så att flyttning, transport och utlastning av

grisarna underlättas. Drivgångar bör ha släta ytor utan skarpa hörn.

Speciella utlastningsrum eller boxar bör inrättas vid behov.

Lastrampers lutning bör vara så liten som möjligt.

Drivning av grisar bör inte ske genom koppling till fordon.

13 § Elektriska pådrivare får endast användas av veterinär och då endast när denne

anser det nödvändigt av veterinärmedicinska skäl.

14 § Föremål och ämnen som kan skada grisarna ska förvaras så att de är oåtkomliga

för grisarna.

SJVFS 2019:20

7

3 KAP. UTFODRING OCH VATTENTILLDELNING

Foder och dricksvatten

1 § Grisar ska dagligen ges foder av lämplig struktur.

Fodergivan ska garantera en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.

2 § Smågrisar får inte avvänjas förrän de uppnått 28 dagars ålder och ska då ha vant

sig vid tillskottsfoder. Smågrisar får dock avvänjas upp till sju dagar tidigare under

förutsättning att samtliga punkter nedan är uppfyllda.

1. Besättningen är ansluten till en frivillig organiserad hälsokontroll2 med plan

och riktlinjer som Jordbruksverket har godkänt med särskild hälsokontroll av

smågrisar.

2. Besättningen är ansluten till det frivilliga biosäkerhetsprogrammet2

”Smittsäkrad besättning gris” och är ansluten till nivå ”Spets” enligt

programmets plan och riktlinjer.

3. Smågrisarna föds upp omgångsvis under digivningsperioden. Efter

digivningsperioden flyttas de avvanda grisarna till en annan stallavdelning där

de föds upp omgångsvis. Under dessa perioder blandas inte grisarna med grisar

från andra djurgrupper.

4. De stallavdelningar som används för uppfödning enligt punkt 3 är tomma på

djur i minst fem dygn mellan varje djuromgång samt är rengjorda och

desinficerade innan en ny omgång djur sätts in.

5. Vid kullutjämning under digivningsperioden flyttas inte någon smågris till en

smågriskull där smågrisarna är äldre än 2 dygn.

6. När smågrisarna avvänjs äter de speciellt anpassat tillskottsfoder i tillräcklig

mängd. Tillskottsfodret ska vara mjölkbaserat.

7. I varje djuromgång har högst 10 % av smågrisarna en avvänjningsålder som

understiger 26 dygn.

8. Vid avvänjningen har smågrisarna en för sin ålder normal vikt.

9. Efter avvänjning förekommer inga beteendestörningar så som flanksugning,

eller svansbitning annat än undantagsvis.

10. De stallavdelningar som används för uppfödning enligt punkt 3 har anläggning

för tillskottsvärme.

11. Reservelverk finns på anläggningen.

3 § Grisar ska ha fri tillgång till dricksvatten.

Anordningar, installationer och utrymme

4 § Utfodrings- och dricksvattensystem ska vara utformade, dimensionerade och

placerade så att djuren lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten.

Utmatningsöppningen på datafodervagnar får ha elektriska avvisare. Avvisarna ska

vara så konstruerade att djuren enbart kommer i kontakt med dem vid försök att

påverka öppningen och så att de inte skadar djuren.

2 Bestämmelser om frivillig organiserad hälsokontroll finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:17) om frivillig

organiserad hälsokontroll av husdjur.

SJVFS 2019:20

8

Allmänna råd till 3 kap. 4 §

Främre delen av båsavskiljarna i ätbås och foderliggbås bör vara täta.

5 § En transponder- eller responderstyrd foderstation får inte användas för fler grisar

än att alla hinner äta sin dygnstilldelning inom 12 timmar.

6 § Minsta utrymme per djur vid rak foderplats vid samtidig utfodring av grupphållna

grisar anges i tabell 1.

Tabell 1

Utfodringsplats, m

Växande grisar, 10-130 kg

= 0,164 +

Gylta eller liten sugga

0,45

Normalstor eller stor sugga

0,50

7 § Vattenförsörjning för grupphållna grisar anges i tabell 2.

Tabell 2

Antal digivande suggor per

Antal övriga grisar per

vattenkopp

vattennippel

vattenkopp

vattennippel

Torrutfodring

20

10

40

1)

20

Blötutfodring

40 1)

20

80 1)

40 1)

1) Dock minst två vattenställen i grupper över 30 grisar.

4 KAP. STALLMILJÖ

Renhållning och strö

1 § Stallutrymmen ska rengöras och utgödslas minst en gång dagligen om inte

systemet för djurhållning är uppbyggt för andra rutiner som ger god hygien.

Vid kontinuerlig uppfödning ska stall eller stallavdelning rengöras noggrant minst

en gång årligen. Vid omgångsuppfödning ska stall eller stallavdelning rengöras

noggrant före varje insättning av en ny omgång djur.

2 § Liggytor ska hållas rena och torra samt vara anpassade efter djurslag och

stallklimat (termisk komfort).

vikt (kg)

538

SJVFS 2019:20

9

Allmänna råd till 4 kap. 2 §

Under den kalla årstiden bör liggytorna i stallar med utomhusliknande

klimat vara försedda med en bädd av halm eller annat skyddande material

som är lämpligt för djuren.

3 § Strömedel ska vara av lämplig typ och ha god hygienisk kvalitet.

4 § Strömedel till grisar ska ha sådana egenskaper samt ges i sådan mängd att

grisarnas sysselsättningsbehov och komfortbehov tillgodoses.

Allmänna råd till 4 kap. 4 §

Strömedel till grisar bör innehålla material som grisarna kan böka i,

undersöka och tugga. Vid uppfödning i konventionell grisningsbox bör

strömedlet också ge ett skyddande liggunderlag för suggan och

smågrisarna under smågrisarnas första levnadsvecka.

5 § Under veckan före grisning ska suggor och gyltor ha tillgång till strömedel

som

ger dem möjlighet att utföra bobyggnadsbeteenden.

Allmänna råd till 4 kap. 5 §

Utgödslingssystem i stallavdelningar med konventionella grisningsboxar

bör vara avpassat för hantering av stora strömängder.

Stallklimat och luftkvalitet

6 § I stall ska djuren ha ett klimat som är anpassat till djurslaget och

djurhållningsformen (termisk komfort).

Allmänna råd till 4 kap. 6 §

Slaktgrisstallar bör vara utrustade med duschsystem eller andra

anordningar som kan ge djuren svalka under den varma årstiden.

Värmeisolerade stallar för växande grisar bör vara utrustade med

anläggning för tillskottsvärme under den kalla årstiden.

7 § I värmeisolerade stallar får den relativa luftfuktigheten under vintern endast

undantagsvis överstiga 80 procent, såvida inte stalltemperaturen understiger 10°C. I

sådana fall får den numeriska summan av stalltemperaturen och den relativa

luftfuktigheten inte överstiga 90.

I oisolerade stallar får den relativa fuktigheten inte annat än undantagsvis överstiga

uteluftens relativa fuktighet med mer än 10 procentenheter.

8 § I ett stall får grisar endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar som överstiger

följande värden:

- ammoniak: 10 ppm,

- koldioxid: 3 000 ppm,

- svavelväte: 0,5 ppm,

- organiskt damm: 10 mg/m³.

9 § Utgödslingssystem ska vara utformade så att djur i en stallavdelning inte kommer

i direktkontakt med gödsel från annan avdelning.

SJVFS 2019:20

10

Luft får inte tas in i en stallavdelning via ett utgödslings- eller urindräneringssystem

eller via utrymmen som kan innehålla luftföroreningar eller smittämnen som kan

påverka djurens hälsa negativt.

Öppningar mellan stallavdelningar ska kunna stängas och vara stängda när de inte

används.

10 § Vid vakuumutgödsling ska gödselledningarnas diameter minst vara 300 mm.

Systemet ska i övrigt utformas och skötas så att luft förhindras att strömma in i stallet

via utgödslingssystemet.

Utgödsling ska ske med högst 14 dagars intervall.

11 § I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation.

12 § Mekaniskt ventilerade stallavdelningar för grisar ska vara utrustade med

larmanordning som varnar för

1. övertemperatur,

2. strömavbrott,

3. fel på larmanordningen, och

4. fel på frånluftsfläktar för minimiventilation och gödselgasventilation.

Larmanordningen ska vara utformad så att larmet uppmärksammas på ett

betryggande sätt.

Utrustningen ska kontrolleras regelbundet och före varje insättning av en ny

omgång djur.

Första stycket gäller inte om nödventilationen fungerar automatiskt vid

övertemperatur och vid strömavbrott i avdelningar med plats för högst;

a) 30 digivande suggor med smågrisar,

b) 330 avvanda grisar upp till 35 kg,

c) 150 slaktgrisar, eller

d) 100 övriga grisar.

Allmänna råd till 2 kap. 1 § djurskyddslagen

Även stallar med mekanisk ventilation utan krav på larm bör vara

utrustade med en larmanordning som varnar för övertemperaturer,

strömavbrott och fel på larmanordningen om ett ventilationsbortfall

bedöms kunna medföra lidande för djuren.

Dagsljusinsläpp och belysning

13 § Djurstallar får vara försedda med andra ljusinsläpp för dagsljus än fönster.

14 § Fönster som grisarna kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara

utförda så att det inte föreligger någon skaderisk.

15 § Grisstallar som saknar fönster för dagsljus och som var i bruk före den 1 juli

1989 behöver inte förses med fönster om inte förprövningspliktig till- eller ombyggnad

genomförs.

16 § Grisar ska ha tillgång till dagsljus och belysning som stödjer deras dygnsrytm

och beteendebehov.

Grisar ska under en sammanhängande tidsperiod på minst 8 timmar per dygn hållas

i en miljö där ljusintensiteten är minst 40 lux.

SJVFS 2019:20

11

17 § Stallar ska vara försedda med fast monterad belysning som inte förorsakar djuren

obehag och som medger att tillsyn kan utövas utan svårigheter.

Kravet på fast monterad belysning i första stycket gäller inte för ligghallar och

hyddor under förutsättning att tillräcklig belysning som möjliggör tillsyn är ordnad på

annat sätt.

Buller

18 § Buller i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar grisarnas

hälsa menligt.

I stallar får grisar endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande 65

dBA. I stallar med slaktgrisar får dock bullernivån 65 dBA överstigas vid forcerad

ventilation då väderleken kräver detta under förutsättning att bullernivån inte

överstiger 75 dBA.

5 KAP. UTRYMMEN OCH UTRUSTNING

Utrymmen

1 § Grisar som behöver särskild vård ska kunna tas omhand lösgående i ett närbeläget

utrymme och ska där vid behov kunna hysas individuellt. Utrymmet ska ha ett klimat

som djuren är vana vid.

För utegångsdjur och för grisar som under den kalla årstiden hålls i stallar med

utomhusliknande klimat ska det även finnas behandlingsplatser som kan värmas upp

eller på annat sätt vara anpassade så att grisarnas behov av termisk komfort tillgodoses.

Allmänna råd till 5 kap. 1 §

För grisar utom utegångsdjur bör det utrymme som avses i föreskriften

kunna hysa minst vart 25:e djur.

För utegångsdjur bör det utrymme som avses i föreskriften kunna hysa

minst vart 50:e djur.

För utegångsdjur bör ett sådant utrymme som avses i föreskriften vara

placerat eller kunna iordningställas så att det är tillgängligt inom en

halvtimma för den gris som behöver tas om hand i utrymmet.

Ett behandlingsutrymme som ska kunna värmas upp bör utformas så att

uppvärmning till minst 10°C kan ske inom en timma.

2 § I stallar för slaktgrisar med kontinuerlig uppfödning får en stallavdelning hålla

högst 200 slaktgrisar. I stallar för slaktgrisar med omgångsuppfödning och rekrytering

från mer än en besättning får högst 400 slaktgrisar hållas i samma stallavdelning. I

stallar för slaktgrisar med omgångsuppfödning där rekrytering av slaktgrisar sker från

mer än en besättning men högst tre besättningar får dock upp till 600 grisar hållas i

samma stallavdelning under förutsättning att samtliga punkter nedan är uppfyllda.

1. Besättningen är ansluten till en frivillig organiserad hälsokontroll3 med plan

och riktlinjer som godkänts av Jordbruksverket.

3 Bestämmelser om frivillig organiserad hälsokontroll finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:17) om frivillig

organiserad hälsokontroll av husdjur.

SJVFS 2019:20

12

2. Besättningen är ansluten till det frivilliga biosäkerhetsprogrammet4

”Smittsäkrad besättning gris”

och är ansluten till nivå ”Spets” enligt

programmets plan och riktlinjer.

3. Stallavdelningen är rengjord, desinficerad samt därefter tom på djur i minst 5

dygn innan insättning av en ny djuromgång påbörjas.

4. Insättning av en djuromgång sker inom en tidsperiod på 5 dygn.

En stallavdelning med omgångsuppfödning av växande grisar ska vara utformad så

att djuren kan tas till och från stallavdelningen utan att behöva passera via en annan

stallavdelning.

3 § I ett stall ska grisar ha tillgång till utrymme som ger dem möjlighet att utnyttja

olika delar av utrymmet för att ligga, äta och gödsla.

4 § Inför grisning ska suggor och gyltor kunna disponera utrymmet i en grisningsbox

så att de kan utföra bobyggnadsbeteenden.

5 § Vid konventionell uppfödning i grisningsbox ska smågrisar under den första

levnadsmånaden ha en liggplats som är avskild från suggan.

6 § Minsta utrymme per djur i hyddor eller boxar utan liggbås eller foderliggbås för

vuxna djur anges i tabell 3.

Tabell 3

Ströad liggbox 1)

Ströbäddsbox

Minsta

boxsida

m

Liggarea

2)

m 2

Totalarea 4)

m 2

Totalarea

m 2

Galt

6

7 3)

7

Digivande sugga

4

5) 6)

6

5) 6)

7

Sinsugga

< 6 djur / grupp

1,1

2,48

2,5

2,4

6-39 djur / grupp

1,1

2,25

2,5

2,8

≥ 40 djur / grupp

1,1

2,05

2,5

2,8

Dräktig

gylta

< 6 djur / grupp

0,9

1,81

enligt 8 §

2,4

≥ 6 djur / grupp

0,9

1,64

enligt 8 §

2,8

4 Bestämmelser om frivillig organiserad hälsokontroll finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:17) om frivillig

organiserad hälsokontroll av husdjur.

SJVFS 2019:20

13

1) En box eller hydda får inte inom angiven area vara utformad på ett sådant sätt att svårigheter uppstår

för djuren att vända sig i boxen, hyddan eller avgränsad gödselgång.

2) Liggarean får inte vara försedd med dränerande golv på annat sätt än vad som framgår av 14 §.

3) 10 m2 om betäckning sker i boxen.

4) Ätbås får inräknas i totalarean under förutsättning att funktionen i boxen inte påverkas negativt.

5) Fodertråg får inräknas i arean under förutsättning att funktionen i boxen inte påverkas negativt.

6) Upp till 0,5 m2 av angiven area får i anslutning till boxväggarna göras otillgänglig för smågrisarna.

7 § Minsta utrymme i gemensambox med foderliggbås anges i tabell 4.

Tabell 4

Djurkategori

Totalarea 1)

per djur, m 2

Gångbredd

Mellan båsrad och

vägg, m

Mellan två

båsrader, m

Gylta eller liten sugga

2,52

2,60

2)

3,00

Normalstor eller stor

sugga

2,94

2,80

3)

3,00

1) Foderliggbås får inräknas i totalarean.

2) I boxar med högst 20 foderliggbås får gångbredden minskas till 2,00 m om grisarna har ständig tillgång

till en sammanhängande rektangulär yta fri från hinder med en minsta area på 9,60 m2 och med en kortaste

sida på minst 2,40 m.

3) I boxar med 20 foderliggbås får gångbredden minskas till 2,20 m om grisarna har ständig tillgång till

en sammanhängande rektangulär yta fri från hinder med en minsta area på 11,75 m2 och med en kortaste

sida på minst 2,80 m.

8 § Minsta utrymme per djur i boxar med växande grisar, 10 - 130 kg anges i

tabell 5.

Tabell 5

Liggarea, m 2

Totalarea, m 2

Ströad liggbox 1)

= 0,10 +

= 0,17 +

Ströbäddsbox

1)

= 0,20 +

1) En box får inte inom angivna areor vara utformad på ett sådant sätt att svårigheter uppstår för djuren

att vända sig i boxen eller avgränsad gödselgång

.

9 § Minsta utrymme per djur i ligghall eller hydda för grisar som hålls som

utegångsdjur ska vara lika med liggarean i ströad liggbox.

10 § Minsta utrymme i bås anges i tabell 6.

vikt (kg)

167

vikt (kg)

130

vikt (kg)

84

SJVFS 2019:20

14

Tabell 6

Längd, m

Bredd, m

Liggbås,

foderliggbås

Gylta eller liten sugga

2,00

0,60

Normalstor eller stor sugga

2,00

0,70

Ätbås

Gylta eller liten sugga

2,00

1)

0,45

Normalstor eller stor sugga

2,00 1)

0,50

1) Inklusive utrymme för utfodring. Dock får tråg inte inkräkta mer än 0,3 m i båset.

11 § Bås för grupphållna grisar ska vara utrustat med en skyddsanordning baktill som

hindrar grisarna från att skada varandra.

Golv

12 § Golv och liggytor ska ha en jämn och halksäker yta.

Boxar eller liggytor med rörligt golv samt utgödslingssystem i öppna skrapgångar

ska utrustas, utformas och skötas så att djuren inte tillfogas skador och så att

utrustningen inte inverkar menligt på djurens beteende och hälsa.

Detsamma gäller utformningen av dränerande golvytor.

13 § Grisarnas liggplats får inte bestå av gödseldränerande golv.

14 § Minst tre fjärdedelar av föreskriven liggarea i en ströad liggbox för digivande

sugga ska bestå av ett golv som inte är dränerande golv. Denna del av liggarean ska

vara en sammanhängande rektangulär yta som spänner över hela boxbredden. Övrig

del av den föreskrivna liggarean får bestå av dränerande golv med en största

spaltöppning på 11 mm och med en minsta stavbredd på 11 mm. Om det dränerande

golvet är av betong ska stavbredden dock vara minst 80 mm.

15 § Mått för dränerande spaltgolv av betong och spaltgolvskassetter av betong anges

i tabell 7.

Tabell 7

Största spalt,

mm

Stavbredd,

mm

Ungefärligt

viktintervall, kg

Födsel – avvänjning

11

50

- 9

SJVFS 2019:20

15

Avvänjning – 10 veckor

14

50

9 - 25

10 veckor – 120 kg

18

80

25 - 120

Vuxna grisar

20

80

> 120

Brandskydd och elsäkerhet

16 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas

så att det för djuren finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand

samt godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand.

Detsamma gäller när en stallbyggnad ändras eller används på ett sätt som innebär

en ökad brandrisk.

Allmänna råd till 5 kap. 16 §

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid

nybyggnad och större om- och tillbyggnad av stall.

17 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som

grisarna kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det inte

föreligger någon skaderisk.

18 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid

elavbrott.

6 KAP. UTEVISTELSE

Utomhusytor

1 § Stängsel ska vara väl uppsatt och underhållet samt i övrigt utformat och anordnat

på ett sådant sätt att djur som hålls inom stängslet eller drivs mellan stängsel inte

skadas.

Stängsel som innehåller taggtråd får inte användas.

2 § Utomhusytor ska vara fria från föremål med uppenbar risk att skada djuren.

3 § Markytor som är hårt belastade av djuren ska vara hårdgjorda, dränerade eller

naturligt ha motsvarande funktion.

4 § Grisar som hålls utomhus under den varma årstiden ska ha tillgång till plats som

ger skydd mot direkt solstrålning, stark vind och nederbörd.

Allmänna råd till 2 kap. 2 § djurskyddslagen

Grisar som hålls utomhus under den varma årstiden bör ha tillgång till

gyttjebad.

SJVFS 2019:20

16

Utegångsdjur

5 § Endast grisar som är lämpade för utevistelse under den kalla årstiden får hållas

som utegångsdjur. En ytterligare förutsättning är att de yttre förhållandena såsom

terräng och markbeskaffenhet är lämpliga för grisarna.

6 § Utegångsdjur ska under den kalla årstiden när betestillväxt inte sker ha tillgång

till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind samt en torr och

ren liggplats.

Allmänna råd till 6 kap. 6 §

En ligghall för utegångsdjur bör bestå av tre väggar och tak. Den öppna

långsidan bör i normalfallet ha söderläge.

Om en ligghall inte har en öppen långsida bör den ha flera öppningar

för att undvika att ranghöga djur hindrar övriga djur från att gå in eller

ut ur ligghallen.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:25) om grishållning inom lantbruket m.m.

upphör att gälla. De allmänna råden ska gälla från samma tidpunkt.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)