SJVFS 2019:21

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fårhållning inom lantbruket m.m.

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:21

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

om fårhållning inom lantbruket m.m.;

Saknr L 107

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 kap. 9, 11, 13, 14, 17 och 18 §§

djurskyddsförordningen (2019:66) följande.

Dessutom beslutar Jordbruksverket om följande allmänna råd.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDANDE BESTÄMMELSER ................................................................. 2

Definitioner .............................................................................................................. 2

TILLSYN OCH SKÖTSEL ............................................................................ 5

Tillsyn ....................................................................................................................... 5

Skötsel ...................................................................................................................... 5

UTFODRING OCH VATTENTILLDELNING ............................................. 6

Foder och dricksvatten ............................................................................................. 6

Anordningar, installationer och utrymme ................................................................ 6

STALLMILJÖ ................................................................................................. 7

Renhållning och strö ................................................................................................. 7

Stallklimat och luftkvalitet ....................................................................................... 7

Dagsljusinsläpp och belysning ................................................................................. 8

Buller ........................................................................................................................ 8

UTRYMMEN OCH UTRUSTNING.............................................................. 8

Utrymmen ................................................................................................................. 8

Golv .......................................................................................................................... 9

Brandskydd och elsäkerhet ..................................................................................... 10

BETE OCH UTEVISTELSE ........................................................................ 10

Utomhusytor ........................................................................................................... 10

Bete och utevistelse ................................................................................................ 10

1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L

241, 17.9.2015, s. 1 Celex 32015L1535).

SJVFS 2019:21

2

Utegångsdjur .......................................................................................................... 11

INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i

djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66).

2 § Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om hållande och

skötsel av får inom lantbruket m.m.

3 § Fåren får hållas och skötas på annat sätt än vad som anges i dessa föreskrifter om

en veterinär av veterinärmedicinska skäl har ordinerat detta.

4 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i denna författning under förutsättning att det inte strider mot någon

bindande EU-rättsakt, djurskyddslagen (2018:1192) eller djurskyddsförordningen

(2019:66).

5 § De mått som anges i denna författning är minsta mått och centrummått för normal

inredning om inte annat anges. Avvikelse från föreskrivna mått kan dock godtas i

befintliga stallar under förutsättning att följande kriterier uppfylls:

1. djurmiljön i stallet som helhet är mycket god,

2. konsekvenserna av måttavvikelsen bedöms endast ha ringa påverkan på djuret

avseende den funktion som måttföreskriften syftar till,

3. måttavvikelsen innebär inte någon ökad risk för skador, stress eller ohälsa hos

djuren, samt

4. måttavvikelsen innebär inte att tillsynen och skötseln av djuren försvåras.

Detsamma gäller vid förprövningspliktig ombyggnad om länsstyrelsen vid

prövningen bedömer att kriterierna i punkterna 1 – 4 ovan uppfylls i stallet efter

åtgärden och att planlösningen i stallet är god.

Definitioner

6 § I dessa föreskrifter betyder:

Allmänna råd

Definieras i 1 § författningssamlings-

förordningen

(1976:725)

som

sådana

generella

rekommendationer

om

tillämpningen av en författning som anger hur

någon kan eller bör handla i ett visst

hänseende.

Bete

Mark med växter som kan betas av djuren och

som finns i sådan mängd och kvalitet att det är

möjligt för djuren att med ett naturligt

betesbeteende kunna beta samtidigt.

dBA

Enhet för mätning av bl.a. ljudnivå

(ljudtrycksnivå). "A" anger att det ingående

ljudet vägts över det standardiserade A-filtret

SJVFS 2019:21

3

före nivåangivelsen. dBskalan är logaritmisk.

En ökning eller minskning av ljudnivån med

10 dBA uppfattas av det mänskliga örat som

en fördubbling respektive halvering av ljudet.

Djurhållare

Fysiska eller juridiska personer som enligt

avtal eller lag ansvarar för eller handhar djur,

oavsett om detta sker stadigvarande eller

tillfälligt.

Gödseldränerande golv

Golv som är konstruerade för att släppa

igenom träck, urin och i viss mån strömedel

till ett underliggande utrymme.

Hårdgjord yta

Ytan anses vara hårdgjord om den består av

betong, asfalt eller annat likvärdigt material.

Kontinuerlig uppfödning

Hållande av, i normalfallet, djur av olika

åldrar i stall eller stallavdelning. Insättning av

nya djur sker efterhand.

Lamningsbox

En box som enbart är avsedd att användas för

tackor när de ska lamma och fram till några

dagar efter lamningen. Lamningsboxar byggs

vanligen upp i gemensamboxen med flyttbara

boxväggar eller dyl. inför lamning.

Liggarea

Avser boxareor som är godkända som

liggytor. Anordningar för utfodring som

inkräktar på liggarean inräknas inte i denna.

Ligghall

Stall med liggplatser för lösgående djur.

Djuren hålls inte instängda i stallet utan kan

själv välja när de vill använda det.

Omgångsuppfödning

Hållande av djurgrupp/flock med individer av

likartad ålder i eget stall eller egen

stallavdelning. Insättning av ny djurgrupp

sker inom en begränsad tidsperiod och inte

förrän stallet eller stallavdelningen tömts helt.

Ppm

Koncentration av ett visst ämne mätt i

miljondelar (parts per million).

Spalt

Mellanrummet mellan stavarna i ett spaltgolv.

Spaltgolv

Spaltgolv är en typ av dränerande golv som

består av stavar av t.ex. betong, trä, metall

eller plast vilka läggs med visst avstånd från

varandra.

SJVFS 2019:21

4

Stall

Byggnad för hållande av djur.

Stallavdelning

Del av ett stall som är avskilt från andra delar

av stallet, normalt med täta väggar.

Ströbädd

En bädd av strö som gödslas ut med ett

intervall från någon eller några veckor upp till

ett år. En ströbädd hålls torr genom att nytt

strömedel tillförs ovanpå det gamla. En

ströbädd som "brinner", dvs. utvecklar värme

under en biologisk nedbrytningsprocess,

kallas vanligen djupströbädd.

Termisk komfort

Djuren har termisk komfort inom den s.k.

termoneutrala zonen. I denna zon kan djuren

utan svårigheter upprätthålla sin värmebalans.

Den termoneutrala zonen begränsas nedåt av

den nedre kritiska temperaturen och uppåt av

den

övre

kritiska

temperaturen.

När

omgivningen har en temperatur under den

undre kritiska temperaturen måste djuren öka

sin ämnesomsättning och äta mer foder för att

behålla sin kroppstemperatur. Vid temp-

eraturer över den övre kritiska temperaturen

kommer djurens kroppstemperatur att stiga på

grund av att de av fysikaliska skäl inte kan bli

av med sin överskottsvärme. De kritiska

temperaturgränserna påverkas av en mängd

faktorer såsom djurets vikt, djurets hälsa,

utfodringsintensitet,

lufthastighet,

luft-

fuktighet, liggytor, strö, antal djur i gruppen

samt djurens möjlighet till rörelse.

Totalarea

Begreppet avser areor där djuren kan röra sig

utan hinder, som regel liggarea och

gödslingsarea. Anordningar för utfodring som

inkräktar på totalarean inräknas inte i denna

såvida inte annat framgår av denna

författning.

Utegångsdjur

Djur som går ute eller har möjlighet att gå ut

på betesmark eller i rasthage halva dygnet

eller mer under den kalla årstiden då

betestillväxt inte sker.

Övertemperatur

Skillnaden mellan förväntad och rådande,

högre stalltemperatur.

SJVFS 2019:21

5

TILLSYN OCH SKÖTSEL

Tillsyn

1 § Djurägaren och djurhållaren har ansvaret för fårens välbefinnande.

2 § Personer som har hand om får ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter samt

vara tillräckligt många för att dessa föreskrifter ska kunna följas.

3 § Fåren ska normalt ses till minst en gång dagligen. Nyfödda, sjuka eller skadade

får samt får som beter sig onormalt ska ses till oftare. Detsamma gäller för högdräktiga

får, särskilt vid tiden kring förlossningen.

4 § Fåren ska hållas på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter.

5 § Fårens klövar ska inspekteras regelbundet och verkas vid behov.

6 § Automatiska system och anordningar som inverkar på djurskydd och djurhälsa ska

kontrolleras dagligen.

Skötsel

7 § Fåren ska hållas tillfredsställande rena.

8 § Får ska klippas vid behov och med högst ett års intervall.

9 § Fåren ska hållas i lösdrift.

10 § Ett fårs rörelsefrihet får inte begränsas genom att en tyngd eller annat hindrande

föremål fästs vid fåret eller att fåret binds samman med ett annat djur. Rörelsefriheten

får inte heller begränsas genom att olika delar av fårets kropp binds samman såvida

det inte sker i behandlingssyfte där fåret annars riskerar att skadas eller på annat sätt

riskerar att utsättas för lidande. Om olika delar av fårets kropp binds samman får det

inte vara utfört på ett sätt som är plågsamt för fåret och inte heller begränsa fårets

rörelsefrihet mer än vad som är nödvändigt för behandlingen.

11 § Fåren ska hållas i par eller grupp. Baggar får dock hållas individuellt under en

kortare period om det är nödvändigt.

12 § Vid drivning ska fåren hanteras lugnt. Fåren ska ha tillräckligt med utrymme för

att kunna förflytta sig och ska tydligt kunna uppfatta drivvägen.

Allmänna råd till 2 kap. 12 § och till 2 kap. 7 § djurskyddslagen

Djurstallar bör utformas så att flyttning, transport och utlastning av

djuren underlättas. Drivgångar bör ha släta ytor utan skarpa hörn.

Speciella utlastningsrum eller boxar bör inrättas vid behov.

Lastrampers lutning bör vara så liten som möjligt.

Drivning av djur bör inte ske genom koppling till fordon.

13 § Elektriska pådrivare får endast användas av veterinär och då endast när denne

anser det nödvändigt av veterinärmedicinska skäl.

SJVFS 2019:21

6

14 § Föremål och ämnen som kan skada djuren ska förvaras så att de är oåtkomliga

för dessa.

UTFODRING OCH VATTENTILLDELNING

Foder och dricksvatten

1 § Fåren ska dagligen ges foder av lämplig struktur.

Fodergivan ska garantera en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.

2 § Fåren ska ha tillgång till hö, halm eller annat lämpligt grovfoder som kan

tillgodose deras sysselsättningsbehov.

3 § Fåren ska få dricksvatten minst två gånger per dygn.

Anordningar, installationer och utrymme

4 § Utfodrings- och dricksvattensystem ska vara utformade, dimensionerade och

placerade så att fåren lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten.

Utmatningsöppningen på datafodervagnar får ha elektriska avvisare. Avvisarna ska

vara så konstruerade att fåren enbart kommer i kontakt med dem vid försök att påverka

öppningen och så att de inte skadar fåren.

5 § En transponder- eller responderstyrd foderstation får inte användas av fler får än

att alla hinner äta sin dygnstilldelning inom 12 timmar.

6 § Minsta utrymme vid foderhäck eller foderbord anges i tabell 1.

Tabell 1

Längd per djur

Samtidig utfodring,

m

Fri utfodring,

m

Rak

Rund

Rak

Rund

Lamm >15 kg och vuxet djur

0,35

0,20

0,17

0,10

Dräktig tacka

1)

0,45

0,20

Tacka med lamm <15 kg

0,45

1) Avser dräktig tacka som har mindre än två månader kvar till förlossning.

7 § Avstånd mellan foderbord eller foderhäck och vägg eller motsvarande ska vara

minst 2,0 m.

8 § Antalet drickplatser per djur med automatisk vattenförsörjning ska vara minst:

- 1 drickplats per 15 tackor av mjölkras,

- 1 drickplats per 30 djur övriga får.

SJVFS 2019:21

7

STALLMILJÖ

Renhållning och strö

1 § Stallutrymmen ska rengöras och utgödslas minst en gång dagligen om inte

systemet för djurhållning är uppbyggt för andra rutiner som ger god hygien.

Vid kontinuerlig uppfödning ska stall eller stallavdelning rengöras noggrant minst

en gång årligen. Vid omgångsuppfödning ska stall eller stallavdelning rengöras

noggrant före varje insättning av en ny omgång djur.

2 § Liggytor ska hållas rena och torra samt vara anpassade efter djurslag och

stallklimat (termisk komfort).

Allmänna råd till 4 kap. 2 §

Under den kalla årstiden bör liggytorna i stallar med utomhusliknande

klimat vara försedda med en bädd av halm eller annat skyddande material

som är lämpligt för djuren.

3 § Strömedel ska vara av lämplig typ och ha god hygienisk kvalitet.

Stallklimat och luftkvalitet

4 § I stall ska fåren ha ett klimat som är anpassat till djurslaget och

djurhållningsformen (termisk komfort).

5 § I värmeisolerade stallar får den relativa luftfuktigheten under vintern endast

undantagsvis överstiga 80 procent, såvida inte stalltemperaturen understiger 10°C. I

sådana fall får den numeriska summan av stalltemperaturen och den relativa

luftfuktigheten inte överstiga 90.

I oisolerade stallar får den relativa fuktigheten inte annat än undantagsvis överstiga

uteluftens relativa fuktighet med mer än 10 procentenheter.

6 § I ett stall får fåren endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar som överstiger

följande värden:

- ammoniak: 10 ppm,

- koldioxid: 3 000 ppm,

- svavelväte: 0,5 ppm,

- organiskt damm: 10 mg/m³.

7 § Utgödslingssystem ska vara utformade så att djur i en stallavdelning inte kommer

i direktkontakt med gödsel från annan avdelning.

Luft får inte tas in i en stallavdelning via ett utgödslings- eller urindräneringssystem

eller via utrymmen som kan innehålla luftföroreningar eller smittämnen som kan

påverka djurens hälsa negativt.

Öppningar mellan stallavdelningar ska kunna stängas och vara stängda när de inte

används.

8 § I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation.

Allmänna råd till 2 kap. 1 § djurskyddslagen

Stallar med mekanisk ventilation bör vara utrustade med en

larmanordning som varnar för övertemperaturer, strömavbrott och fel på

SJVFS 2019:21

8

larmanordningen om ett ventilationsbortfall bedöms kunna medföra

lidande för djuren.

Dagsljusinsläpp och belysning

9 § Djurstallar får vara försedda med andra ljusinsläpp för dagsljus än fönster.

10 § Fönster som fåren kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara

utförda så att det inte föreligger någon skaderisk.

11 § Fåren ska ha tillgång till dagsljus och belysning som stödjer deras dygnsrytm och

beteendebehov.

12 § Stallar ska vara försedda med fast monterad belysning som inte förorsakar djuren

obehag och som medger att tillsyn kan utövas utan svårigheter.

Kravet på fast monterad belysning i första stycket gäller inte för ligghallar under

förutsättning att tillräcklig belysning som möjliggör tillsyn är ordnad på annat sätt.

Buller

13 § Buller i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar djurens

hälsa menligt.

I stallar får djur endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande 65

dBA.

UTRYMMEN OCH UTRUSTNING

Utrymmen

1 § Får som behöver särskild vård ska kunna tas omhand lösgående i ett närbeläget

utrymme och ska där vid behov kunna hysas individuellt. Utrymmet ska ha ett klimat

som fåren är vana vid.

För utegångsdjur och för får som under den kalla årstiden hålls i stallar med

utomhusliknande klimat ska det även finnas behandlingsplatser som kan värmas upp

eller på annat sätt vara anpassade så att fårens behov av termisk komfort tillgodoses.

Allmänna råd till 5 kap. 1 §

För får bör det utrymme som avses i föreskriften kunna hysa minst vart

50:e djur.

För utegångsdjur eller djur som hålls på bete bör ett sådant utrymme

som avses i föreskriften vara placerat eller kunna iordningställas så att

det är tillgängligt inom en halvtimma för det djur som behöver tas om hand

i utrymmet.

Ett behandlingsutrymme som ska kunna värmas upp bör utformas så att

uppvärmning till minst 10°C kan ske inom en timma.

2 § I fårbesättningar ska lamningsboxar kunna iordningställas under lamningen.

3 § En lamningsbox ska minst ha måtten 1,2 x 1,2 m.

SJVFS 2019:21

9

Allmänna råd till 2 kap. 7 § djurskyddslagen

Lamningsboxar för tackor med fler än två lamm eller för tackor av tung

ras bör vara minst 1,5 x 1,5 m.

4 § Minsta utrymme i gemensambox anges i tabell 2.

Tabell 2

Högsta vikt,

kg

Liggarea 2) , 3)

m 2

Totalarea 3) ,

m 2

Lamm >15 kg

30

0,35

0,5

Lamm

>30

0,7

1,0

Vuxet djur

65

0,85

1,2

Vuxet djur

>65

1,0

1,4

Dräktig tacka 1)

1,2

1,7

Tacka med lamm <15 kg

65

1,2

1,7

Tacka med lamm <15 kg

>65

1,35

1,9

1) Avser dräktig tacka som har mindre än två månader kvar till förlossning.

2) Avser även minsta utrymme i ligghall utan utfodring samt minsta utrymme i ligghall där den enda

utfodring som sker innebär att djuren utfodras samtidigt med enbart kraftfoder.

3) Avser även minsta utrymme i ligghall med annan utfodring än sådan som anges i fotnot 2.

Golv

5 § Golv och liggytor ska ha en jämn och halksäker yta.

Boxar eller liggytor med rörligt golv samt utgödslingssystem i öppna skrapgångar

ska utrustas, utformas och skötas så att fåren inte tillfogas skador och så att

utrustningen inte inverkar menligt på fårens beteende och hälsa.

Detsamma gäller utformningen av dränerande golvytor.

6 § Fårens liggytor får inte bestå av gödseldränerande golv.

7 § Hela golvytan i en lamningsbox ska vara försedd med ströbädd.

8 § Gödseldränerande spaltgolv ska ha en stavbredd som är minst 80 mm och en

spaltbredd som är högst 25 mm.

SJVFS 2019:21

10

Brandskydd och elsäkerhet

9 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas så

att det för fåren finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand

samt godtagbara förutsättningar att rädda fåren vid brand.

Detsamma gäller när en stallbyggnad ändras eller används på ett sätt som innebär

en ökad brandrisk.

Allmänna råd till 5 kap. 9 §

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid

nybyggnad och större om- och tillbyggnad av stall.

10 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som fåren

kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det inte föreligger

någon skaderisk.

11 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid

elavbrott.

BETE OCH UTEVISTELSE

Utomhusytor

1 § Stängsel ska vara väl uppsatt och underhållet samt i övrigt utformat och anordnat

på ett sådant sätt att djur som hålls inom stängslet eller drivs mellan stängsel inte

skadas.

Stängsel som innehåller taggtråd får inte vara elektrifierade. Elektrifierad

elstängseltråd får dock monteras på stängsel som innehåller taggtråd om

fastsättningsanordningen utförs på ett sådant sätt att ett horisontellt minimiavstånd av

150 mm mellan elstängseltrådarnas och taggtrådarnas vertikalplan säkerställs.

Därutöver ska taggtråden jordas på återkommande avstånd och elstängseltråden

monteras på den sida som djuren hålls på.

2 § Utomhusytor ska vara fria från föremål med uppenbar risk att skada djuren.

3 § Markytor som är hårt belastade av djuren ska vara hårdgjorda, dränerade eller

naturligt ha motsvarande funktion.

Bete och utevistelse

4 § Får ska sommartid hållas på bete eller på annat sätt ges tillfälle att vistas ute under

en sammanhängande tidsperiod som infaller under perioden 1 maj – 15 oktober.

Den sammanhängande tidsperioden som avses i första stycket ska minst vara enligt

följande:

1. Blekinge, Skåne och Hallands län – 4 månader,

2. Stockholms,

Uppsala,

Södermanlands,

Östergötlands,

Jönköpings,

Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Västra Götalands, Värmlands, Örebro och

Västmanlands län – 3 månader,

3. Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och

Norrbottens län – 2 månader.

SJVFS 2019:21

11

5 § Det är tillåtet att utan hinder av 4 § hålla inne får hela dygn i följande fall:

1. om

det

är

nödvändigt

för

att

skydda

djuren

vid

onormala

väderleksförhållanden,

2. om det är nödvändigt för att skydda marken från skador vid onormala

väderleksförhållanden,

3. om det är nödvändigt för att skydda djur mot allvarliga insektsangrepp,

4. om det finns en omedelbar fara för rovdjursangrepp som rimligen inte kan

undanröjas på annat sätt,

5. om djuren är anmälda för slakt och ska slaktas före den 15 juni, eller

6. om djuren måste skötas, vårdas eller behandlas på ett sätt som inte är lämpligt

utomhus.

Om djur hålls inne hela dygn i enlighet med någon av ovanstående punkter ska

detta journalföras.

Utegångsdjur

6 § Endast djur som är lämpade för utevistelse under den kalla årstiden får hållas som

utegångsdjur. En ytterligare förutsättning är att de yttre förhållandena såsom terräng

och markbeskaffenhet är lämpliga för djuren.

7 § Utegångsdjur ska under den kalla årstiden när betestillväxt inte sker ha tillgång

till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind samt en torr och

ren liggplats.

Allmänna råd till 6 kap. 7 §

En ligghall för utegångsdjur bör bestå av tre väggar och tak. Den öppna

långsidan bör i normalfallet ha söderläge.

Om en ligghall inte har en öppen långsida bör den ha flera öppningar

för att undvika att ranghöga djur hindrar övriga djur från att gå in i eller

ut ur ligghallen.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:26) om fårhållning inom lantbruket m.m.

upphör att gälla. De allmänna råden ska gälla från samma tidpunkt.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelning för djurskydd och hälsa)