SJVFS 2019:22

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om gethållning inom lantbruket m.m.

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:22

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

om gethållning inom lantbruket m.m.;

Saknr L 109

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 kap. 9, 11, 13, 14, 17 och 18 §§

djurskyddsförordningen (2019:66) följande.

Dessutom beslutar Jordbruksverket om följande allmänna råd.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER ................................................................. 2

Definitioner .............................................................................................................. 2

2 KAP. TILLSYN OCH SKÖTSEL ............................................................................ 4

Tillsyn ....................................................................................................................... 4

Skötsel ...................................................................................................................... 5

3 KAP. UTFODRING OCH VATTENTILLDELNING ............................................. 5

Foder och dricksvatten ............................................................................................. 5

Anordningar, installationer och utrymme ................................................................ 6

4 KAP. STALLMILJÖ ................................................................................................. 6

Renhållning och strö ................................................................................................. 6

Stallklimat och luftkvalitet ....................................................................................... 6

Dagsljusinsläpp och belysning ................................................................................. 7

Buller ........................................................................................................................ 7

5 KAP. UTRYMMEN OCH UTRUSTNING.............................................................. 7

Utrymmen ................................................................................................................. 7

Golv .......................................................................................................................... 8

Brandskydd och elsäkerhet ....................................................................................... 9

6 KAP. BETE OCH UTEVISTELSE .......................................................................... 9

Utomhusytor ............................................................................................................. 9

1 Jfr rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur (EGT L 221, 8.8.1998, s. 23, Celex

31998L0058) senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 806/2003 (EGT L 122, 16.5.2003, s. 1, Celex 32003R0806.

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L

241, 17.9.2015, s. 1, Celex 32015L1535).

SJVFS 2019:22

2

Bete och utevistelse .................................................................................................. 9

Utegångsdjur .......................................................................................................... 10

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i

djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66).

2 § Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om hållande och

skötsel av getter inom lantbruket m.m.

3 § Getter får hållas och skötas på annat sätt än vad som anges i dessa föreskrifter om

en veterinär av veterinärmedicinska skäl har ordinerat detta.

4 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i denna författning under förutsättning att det inte strider mot någon

bindande EU-rättsakt, djurskyddslagen (2018:1192) eller djurskyddsförordningen

(2019:66).

5 § De mått som anges i denna författning är minsta mått och centrummått för normal

inredning om inte annat anges. Avvikelse från föreskrivna mått kan dock godtas i

befintliga stallar under förutsättning att följande kriterier uppfylls:

1. djurmiljön i stallet som helhet är mycket god,

2. konsekvenserna av måttavvikelsen bedöms endast ha ringa påverkan på djuret

avseende den funktion som måttföreskriften syftar till,

3. måttavvikelsen innebär inte någon ökad risk för skador, stress eller ohälsa hos

djuren, samt

4. måttavvikelsen innebär inte att tillsynen och skötseln av djuren försvåras.

Detsamma gäller vid förprövningspliktig ombyggnad om länsstyrelsen vid

prövningen bedömer att kriterierna i punkterna 1 – 4 ovan uppfylls i stallet efter

åtgärden och att planlösningen i stallet är god.

Definitioner

6 § I dessa föreskrifter betyder:

Allmänna råd

Definieras i 1 § författningssamlings-

förordningen

(1976:725)

som

sådana

generella

rekommendationer

om

tillämpningen av en författning som anger hur

någon kan eller bör handla i ett visst

hänseende.

Bete

Mark med växter som kan betas av djuren och

som finns i sådan mängd och kvalitet att det är

möjligt för djuren att med ett naturligt

betesbeteende kunna beta samtidigt.

SJVFS 2019:22

3

dBA

Enhet för mätning av bl.a. ljudnivå

(ljudtrycksnivå). "A" anger att det ingående

ljudet vägts över det standardiserade A-filtret

före nivåangivelsen. dBskalan är logaritmisk.

En ökning eller minskning av ljudnivån med

10 dBA uppfattas av det mänskliga örat som

en fördubbling respektive halvering av ljudet.

Djurhållare

Fysiska eller juridiska personer som enligt

avtal eller lag ansvarar för eller handhar djur,

oavsett om detta sker stadigvarande eller

tillfälligt.

Gödseldränerande golv

Golv som är konstruerade för att släppa

igenom träck, urin och i viss mån strömedel

till ett underliggande utrymme.

Hårdgjord yta

Ytan anses vara hårdgjord om den består av

betong, asfalt eller annat likvärdigt material.

Killningsbox

En box som enbart är avsedd att användas för

getter när de ska killa och fram till några dagar

efter killning. Killningsboxar byggs vanligen

upp

i

gemensamboxen

med

flyttbara

boxväggar eller dyl. inför killning.

Kontinuerlig uppfödning

Hållande av, i normalfallet, djur av olika

åldrar i stall eller stallavdelning. Insättning av

nya djur sker efterhand.

Ligghall

Stall med liggplatser för lösgående djur.

Djuren hålls inte instängda i stallet utan kan

själva välja när de vill använda det.

Omgångsuppfödning

Hållande av djurgrupp/flock med individer av

likartad ålder i eget stall eller egen

stallavdelning. Insättning av ny djurgrupp

sker inom en begränsad tidsperiod och inte

förrän stallet eller stallavdelningen tömts helt.

ppm

Koncentration av ett visst ämne mätt i

miljondelar (parts per million).

Spalt

Mellanrummet mellan stavarna i ett spaltgolv.

Spaltgolv

Spaltgolv är en typ av dränerande golv som

består av stavar av t.ex. betong, trä, metall

eller plast vilka läggs med visst avstånd från

varandra.

Stall

Byggnad för hållande av djur.

SJVFS 2019:22

4

Stallavdelning

Del av ett stall som är avskilt från andra delar

av stallet, normalt med täta väggar.

Ströbädd

En bädd av strö som gödslas ut med ett

intervall från någon eller några veckor upp till

ett år. En ströbädd hålls torr genom att nytt

strömedel tillförs ovanpå det gamla. En

ströbädd som "brinner", dvs. utvecklar värme

under en biologisk nedbrytningsprocess,

kallas vanligen djupströbädd.

Termisk komfort

Djuren har termisk komfort inom den s.k.

termoneutrala zonen. I denna zon kan djuren

utan svårigheter upprätthålla sin värmebalans.

Den termoneutrala zonen begränsas nedåt av

den nedre kritiska temperaturen och uppåt av

den

övre

kritiska

temperaturen.

När

omgivningen har en temperatur under den

undre kritiska temperaturen måste djuren öka

sin ämnesomsättning och äta mer foder för att

behålla

sin

kroppstemperatur.

Vid

temperaturer

över

den

övre

kritiska

temperaturen

kommer

djurens

kropps-

temperatur att stiga på grund av att de av

fysikaliska skäl inte kan bli av med sin

överskottsvärme. De kritiska temperatur-

gränserna påverkas av en mängd faktorer

såsom

djurets

vikt,

djurets

hälsa,

utfodringsintensitet,

lufthastighet,

luft-

fuktighet, liggytor, strö, antal djur i gruppen

samt djurens möjlighet till rörelse.

Utegångsdjur

Djur som går ute eller har möjlighet att gå ut

på betesmark eller i rasthage halva dygnet

eller mer under den kalla årstiden då

betestillväxt inte sker.

Övertemperatur

Skillnaden mellan förväntad och rådande,

högre stalltemperatur.

2 KAP. TILLSYN OCH SKÖTSEL

Tillsyn

1 § Djurägaren och djurhållaren har ansvaret för getternas välbefinnande.

2 § Personer som har hand om getter ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter

samt vara tillräckligt många för att dessa föreskrifter ska kunna följas.

SJVFS 2019:22

5

3 § Getter ska normalt ses till minst en gång dagligen. Nyfödda, sjuka eller skadade

getter samt getter som beter sig onormalt ska ses till oftare. Detsamma gäller för

högdräktiga getter, särskilt vid tiden kring förlossningen.

4 § Getter ska hållas på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter.

5 § Getternas klövar ska inspekteras regelbundet och verkas vid behov.

6 § Automatiska system och anordningar som inverkar på djurskydd och djurhälsa ska

kontrolleras dagligen.

Skötsel

Allmänna råd till 2 kap. 1 och 2 §§ djurskyddslagen

Getter bör vara avhornade eller försedda med skydd på hornspetsarna för

att förhindra stångningsskador.

7 § Getter ska hållas tillfredsställande rena.

8 § Getter av ullras ska klippas vid behov och med högst ett års intervall.

9 § En gets rörelsefrihet får inte begränsas genom att en tyngd eller annat hindrande

föremål fästs vid geten eller att geten binds samman med ett annat djur. Rörelsefriheten

får inte heller begränsas genom att olika delar av getens kropp binds samman såvida

det inte sker i behandlingssyfte där geten annars riskerar att skadas eller på annat sätt

riskerar att utsättas för lidande. Om olika delar av getens kropp binds samman får det

inte vara utfört på ett sätt som är plågsamt för geten och inte heller begränsa getens

rörelsefrihet mer än vad som är nödvändigt för behandlingen.

10 § Vid drivning ska getterna hanteras lugnt. Getterna ska ha tillräckligt med

utrymme för att kunna förflytta sig och ska tydligt kunna uppfatta drivvägen.

Allmänna råd till 2 kap. 10 § och till 2 kap. 7 § djurskyddslagen

Djurstallar bör utformas så att flyttning, transport och utlastning av

djuren underlättas. Drivgångar bör ha släta ytor utan skarpa hörn.

Speciella utlastningsrum eller boxar bör inrättas vid behov.

Lastrampers lutning bör vara så liten som möjligt.

Drivning av djur bör inte ske genom koppling till fordon.

11 § Elektriska pådrivare får endast användas av veterinär och då endast när denne

anser det nödvändigt av veterinärmedicinska skäl.

12 § Föremål och ämnen som kan skada djuren ska förvaras så att de är oåtkomliga

för dessa.

3 KAP. UTFODRING OCH VATTENTILLDELNING

Foder och dricksvatten

1 § Getter ska dagligen ges foder av lämplig struktur.

Fodergivan ska garantera en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.

SJVFS 2019:22

6

2 § Getter ska få dricksvatten minst två gånger per dygn.

Anordningar, installationer och utrymme

3 § Utfodrings- och dricksvattensystem ska vara utformade, dimensionerade och

placerade så att getterna lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten.

Utmatningsöppningen på datafodervagnar får ha elektriska avvisare. Avvisarna ska

vara så konstruerade att getterna enbart kommer i kontakt med dem vid försök att

påverka öppningen och så att de inte skadar getterna.

4 § Utrymme vid foderhäck eller foderbord ska vara minst 0,35 m per djur om djuren

hålls i lösdrift och minst 0,45 m om djuren hålls bundna.

5 § Antalet drickplatser med automatisk vattenförsörjning ska vara minst en per 15

getter.

4 KAP. STALLMILJÖ

Renhållning och strö

1 § Stallutrymmen ska rengöras och utgödslas minst en gång dagligen om inte

systemet för djurhållning är uppbyggt för andra rutiner som ger god hygien.

Vid kontinuerlig uppfödning ska stall eller stallavdelning rengöras noggrant minst

en gång årligen. Vid omgångsuppfödning ska stall eller stallavdelning rengöras

noggrant före varje insättning av en ny omgång djur.

2 § Liggytor ska hållas rena och torra samt vara anpassade efter djurslag och

stallklimat (termisk komfort).

Allmänna råd till 4 kap. 2 §

Under den kalla årstiden bör liggytorna i stallar med utomhusliknande

klimat vara försedda med en bädd av halm eller annat skyddande material

som är lämpligt för djuren.

3 § Strömedel ska vara av lämplig typ och ha god hygienisk kvalitet.

Stallklimat och luftkvalitet

4 § I stall ska getter ha ett klimat som är anpassat till djurslaget och

djurhållningsformen (termisk komfort).

5 § I värmeisolerade stallar får den relativa luftfuktigheten under vintern endast

undantagsvis överstiga 80 procent, såvida inte stalltemperaturen understiger 10°C. I

sådana fall får den numeriska summan av stalltemperaturen och den relativa

luftfuktigheten inte överstiga 90.

I oisolerade stallar får den relativa fuktigheten inte annat än undantagsvis överstiga

uteluftens relativa fuktighet med mer än 10 procentenheter.

6 § I ett stall får getter endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar som överstiger

följande värden:

- ammoniak: 10 ppm,

SJVFS 2019:22

7

- koldioxid: 3 000 ppm,

- svavelväte: 0,5 ppm,

- organiskt damm: 10 mg/m³.

7 § Utgödslingssystem ska vara utformade så att djur i en stallavdelning inte kommer

i direktkontakt med gödsel från annan avdelning.

Luft får inte tas in i en stallavdelning via ett utgödslings- eller urindräneringssystem

eller via utrymmen som kan innehålla luftföroreningar eller smittämnen som kan

påverka djurens hälsa negativt.

Öppningar mellan stallavdelningar ska kunna stängas och vara stängda när de inte

används.

8 § I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation.

Allmänna råd till 2 kap. 1 § djurskyddslagen

Stallar med mekanisk ventilation bör vara utrustade med en

larmanordning som varnar för övertemperaturer, strömavbrott och fel på

larmanordningen om ett ventilationsbortfall bedöms kunna medföra

lidande för djuren.

Dagsljusinsläpp och belysning

9 § Djurstallar får vara försedda med andra ljusinsläpp för dagsljus än fönster.

10 § Fönster som getterna kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara

utförda så att det inte föreligger någon skaderisk.

11 § Getterna ska ha tillgång till dagsljus och belysning som stödjer deras dygnsrytm

och beteendebehov.

12 § Stallar ska vara försedda med fast monterad belysning som inte förorsakar

getterna obehag och som medger att tillsyn kan utövas utan svårigheter.

Kravet på fast monterad belysning i första stycket gäller inte för ligghallar under

förutsättning att tillräcklig belysning som möjliggör tillsyn är ordnad på annat sätt.

Buller

13 § Buller i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar getternas

hälsa menligt.

I stallar får getter endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande 65

dBA.

5 KAP. UTRYMMEN OCH UTRUSTNING

Utrymmen

1 § Getter som behöver särskild vård ska kunna tas omhand lösgående i ett närbeläget

utrymme och ska där vid behov kunna hysas individuellt. Utrymmet ska ha ett klimat

som getterna är vana vid.

SJVFS 2019:22

8

För utegångsdjur och för getter som under den kalla årstiden hålls i stallar med

utomhusliknande klimat ska det även finnas behandlingsplatser som kan värmas upp

eller på annat sätt vara anpassade så att getternas behov av termisk komfort tillgodoses.

Allmänna råd till 5 kap. 1 §

För getter bör det utrymme som avses i föreskriften kunna hysa minst vart

50:e djur.

För utegångsdjur eller djur som hålls på bete bör ett sådant utrymme

som avses i föreskriften vara placerat eller kunna iordningställas så att

det är tillgängligt inom en halvtimma för det djur som behöver tas om hand

i utrymmet.

Ett behandlingsutrymme som ska kunna värmas upp bör utformas så att

uppvärmning till minst 10°C kan ske inom en timma.

2 § I getbesättningar ska killningsboxar kunna iordningställas under killningen.

Allmänna råd till 2 kap. 7 § djurskyddslagen

En killningsbox bör vara minst 1,0 × 1,2 m.

3 § Minsta utrymme i gemensambox anges i tabell 1.

Tabell 1

Högsta vikt,

kg

Spaltgolv,

m 2

Ströbädd,

m 2

Killing

15

0,25

0,25

Unga getter

>15

0,50

0,50

Vuxet djur

1,00

1,20

Allmänna råd till 2 kap. 7 § djurskyddslagen

Båspallens längd bör vara minst 1,0 m.

Båspallens högsta höjd över golvet bör vara 0,55 m.

Golv

4 § Golv och liggytor ska ha en jämn och halksäker yta. Boxar eller liggytor med

rörligt golv samt utgödslingssystem i öppna skrapgångar ska utrustas, utformas och

skötas så att getterna inte tillfogas skador och så att utrustningen inte inverkar menligt

på getternas beteende och hälsa.

Detsamma gäller utformningen av dränerande golvytor.

5 § Hela golvytan i en killningsbox ska vara försedd med ströbädd.

6 § Gödseldränerande spaltgolv ska ha en stavbredd som är minst 80 mm och en

spaltbredd som är högst 25 mm.

SJVFS 2019:22

9

Brandskydd och elsäkerhet

7 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas så

att det för getterna finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand

samt godtagbara förutsättningar att rädda getterna vid brand.

Detsamma gäller när en stallbyggnad ändras eller används på ett sätt som innebär

en ökad brandrisk.

Allmänna råd till 5 kap. 7 §

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid

nybyggnad och större om- och tillbyggnad av stall.

8 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som

getterna kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det inte

föreligger någon skaderisk.

9 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid

elavbrott.

6 KAP. BETE OCH UTEVISTELSE

Utomhusytor

1 § Stängsel ska vara väl uppsatt och underhållet samt i övrigt utformat och anordnat

på ett sådant sätt att djur som hålls inom stängslet eller drivs mellan stängsel inte

skadas.

Stängsel som innehåller taggtråd får inte vara elektrifierade. Elektrifierad

elstängseltråd får dock monteras på stängsel som innehåller taggtråd om

fastsättningsanordningen utförs på ett sådant sätt att ett horisontellt minimiavstånd av

150 mm mellan elstängseltrådarnas och taggtrådarnas vertikalplan säkerställs.

Därutöver ska taggtråden jordas på återkommande avstånd och elstängseltråden

monteras på den sida som djuren hålls på.

2 § Utomhusytor ska vara fria från föremål med uppenbar risk att skada getterna.

3 § Markytor som är hårt belastade av getterna ska vara hårdgjorda, dränerade eller

naturligt ha motsvarande funktion.

Bete och utevistelse

4 § Getter ska sommartid hållas på bete eller på annat sätt ges tillfälle att vistas ute

under en sammanhängande tidsperiod som infaller under perioden 1 maj – 15 oktober,

minst enligt följande:

1. Blekinge, Skåne och Hallands län – minst 4 månader,

2. Stockholms,

Uppsala,

Södermanlands,

Östergötlands,

Jönköpings,

Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Västra Götalands, Värmlands, Örebro och

Västmanlands län – minst 3 månader,

3. Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och

Norrbottens län – minst 2 månader.

SJVFS 2019:22

10

5 § Getter får utan hinder av 4 § hållas inne hela dygn eller delar av dygn i följande

fall:

1. om

det

är

nödvändigt

för

att

skydda

djuren

vid

onormala

väderleksförhållanden,

2. om det är nödvändigt för att skydda marken från skador vid onormala

väderleksförhållanden,

3. om det är nödvändigt för att skydda djur mot allvarliga insektsangrepp,

4. om det finns en omedelbar fara för rovdjursangrepp som rimligen inte kan

undanröjas på annat sätt, eller

5. om djuren måste skötas, vårdas eller behandlas på ett sätt som inte är lämpligt

utomhus.

Om djur hålls inne hela dygn i enlighet med någon av ovanstående punkter ska detta

journalföras.

Utegångsdjur

6 § Endast getter som är lämpade för utevistelse under den kalla årstiden får hållas

som utegångsdjur. En ytterligare förutsättning är att de yttre förhållandena såsom

terräng och markbeskaffenhet är lämpliga för getterna.

7 § Utegångsdjur ska under den kalla årstiden när betestillväxt inte sker ha tillgång

till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind samt en torr och

ren liggplats.

Allmänna råd till 6 kap. 7 §

En ligghall för utegångsdjur bör bestå av tre väggar och tak. Den öppna

långsidan bör i normalfallet ha söderläge.

Om en ligghall inte har en öppen långsida bör den ha flera öppningar

för att undvika att ranghöga djur hindrar övriga djur från att gå in i eller

ut ur ligghallen.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:27) om gethållning inom lantbruket m.m.

upphör att gälla. De allmänna råden ska gälla från samma tidpunkt.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)